Greenity nr. 1

K AV B

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

ONDER CONTROLE Praktische tips voor direct aanpakken erfemissie Het moment waarop de meeste erfemissie plaats vindt, is tussen het moment van dompelen en het op de wagen zetten van de kuubskisten voor planten. Enkele druppels die bij het laden van de kar met de gedompelde bollen op het erf vallen, kunnen al leiden tot normoverschrijdingen in de erfput.

Daarnaast heeft erfemissie een negatief effect op de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Het is dus zaak dat u nu maatre- gelen neemt om te voorkomen dat erfemissie plaats vindt. Enkele praktische tips zijn: • langer afblazen of laten uitlekken van de gedompelde bollen en kuubskisten; • zet de kuubskisten binnen op de kar; • wanneer u buiten laadt, gebruik dan twee heftrucks; een voor binnen en een voor buiten. In het project Schoon erf, schone sloot zijn ondernemers al en- kele jaren bezig om meer inzicht te krijgen in erfemissie en om maatregelen te nemen om de erfemissie te verminderen. Inmiddels nemen zo’n honderd telers deel aan het project. In de verschillende regio’s zijn telers in groepen van tien actief en onderzoeken samen

met adviseurs van de gewasbeschermingsmiddelenhandelaren en CLM hoe ze erfemissie effectief en duurzaam kunnen verminderen. Door te meten wat er in het water in de erfput zit, krijgen telers inzicht in de middelen die via het erf in de sloot kunnen terechtko- men. Soms levert dat voor de deelnemers opvallende uitslagen op. Door met elkaar het gehele proces en de erfsituatie te bekijken, ko- men dergelijke zaken aan het licht. In het project is ook aandacht voor het zuiveren van dompelvloeistof en spuitrestanten via de Phytobac, Heliosec of andere zuiveringssystemen. De ervaring tot nu toe leert dat ondernemers bereid zijn om te investeren in ver- beteringen op en om het erf. Aandacht voor het project is er in dit vakblad en dat werpt zijn vruchten af. Meer informatie is te vinden via de KAVB-website door bij Thema’s te klikken op Duurzaamheid. Een van de keuzemogelijkheden is hier Schoon erf, schone sloot.

Overheid denkt na over afschaffen Landbouwregeling

De overheid is voornemens om per 1 ja- nuari 2018 de zogenoemde Landbouwre- geling af te schaffen. Vijftig jaar geleden introduceerde de overheid deze regeling, waarbij agrarische ondernemers de mo- gelijkheid kregen via de Landbouwver- klaring geen btw te betalen en te innen. Voor veel, toen vaak kleine bedrijven, scheelde dat een flinke administratieve last. De overheid heeft deze regeling onder de loep genomen en, vanwege de hervormingen van het belastingstelsel in Nederland, besloten om de regeling af te schaffen. Concreet zou dit beteke- nen dat bloembollentelers die van deze regeling gebruik maken alsnog een

boekhouding moeten gaan bijhouden over de te betalen en te innen btw. De KAVB heeft onlangs, samen met Anthos, dit onderwerp besproken met de over- heid. Hierbij is door beide organisaties aangegeven dat zij voorstander zijn van behoud van (delen van) de huidige land- bouwregeling. Tegelijk met de afschaffing van de land- bouwregeling voor de btw, vervalt ook het lage 6%-tarief voor een groot aantal diensten aan boeren en tuinders. Het ta- rief wordt verhoogd naar het algemene tarief van 21%. Het gaat daarbij onder meer om loonwerk en diensten van

boekhoud- en belastingadviesbureaus. Maar ook gas en olie voor tuinders val- len niet meer onder het 6%-tarief. Het netto-effect van deze maatregel lijkt beperkt, de btw kan worden terugge- vraagd, ook door boeren die tot 1 janu- ari nog onder de btw-landbouwregeling vallen. Of dit alles nu per 1 januari daadwer- kelijk ingaat is nog maar de vraag. De Tweede Kamer vindt inmiddels dat het kabinet niet voetstoots kan overgaan tot afschaffing van de btw-landbouwrege- ling. Op verschillende punten zijn kant- tekeningen gezet bij het wetsvoorstel.

30

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker