Greenity nr. 1

C O L UMN

René le Clercq: ‘Nieuwe arbeidstijdenregeling is goed’

Op 31 oktober hebben werkgevers en werknemers een onderhandelings- resultaat bereikt over de cao Open Teelten. De KAVB is daarbij betrok- ken vanuit de bloembollensector. De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt, gaan over de arbeidstijden- regeling, de seniorenregeling en de lonen. In de nieuwe cao komt een vernieuw- de arbeidstijdenregeling met daarin een standaard regeling en een jaar- urenmodel. Deze regeling vervangt de huidige vier regelingen. Nieuw is de invoering van een seniorenregeling, waarbij werknemers vanaf zestig jaar 80% van hun arbeidsduur kunnen gaan werken tegen 90% loon en 90% pensioenopbouw. De werkgever wordt daarbij gecompenseerd voor de 10%

loonkosten. Ten slotte zijn er twee momenten afgesproken voor een sa- larisverhoging: per 1 januari 2018 3% en per 1 januari 2019 nog eens 3%. Dit resultaat leggen partijen voor aan de achterban. Half november moet duidelijk zijn of partijen kunnen instemmen. KAVB-voorztter René le Clercq is tevreden met dit resultaat. “Ik vind de nieuwe arbeidstijdenrege- ling het belangrijkste resultaat, om- dat die een stuk eenvoudiger is dan wat er lag. Bovendien biedt hij meer flexibiliteit voor de werkgever. Ook de seniorenregeling is positief. Ten slotte lijkt de twee keer 3% loonsver- hoging veel, maar deze cao heeft wel een looptijd van drie jaar. Voor deze cao hoeven we ons als sector niet te schamen.”

Een nieuw begin

Prisca Kleijn kleijn@kavb.nl

De Romeinse dichter Vergilius sprak zo’n 2000 jaar geleden de wijze woorden ‘Moe- dig elk gedurfd begin aan’. En daar slaat hij wat mij betreft de spijker op z’n kop. Mensen zijn van nature luie wezens en zijn niet snel geneigd om veranderingen door te voeren. Pas als het echt niet anders kan, en vaak is dat dus te laat, komen mensen in actie. Juist daarom vind ik het fantas- tisch dat de redactie van het voormalige vakblad BloembollenVisie het roer op tijd en radicaal omgooit. Met het doorvoeren van een nieuwe opmaak, het creëren van een platform en een nieuwe naam heeft Greenity een frisse start gemaakt. Ik ben erg benieuwd hoe dat uit gaat pakken en heb er het volste vertrouwen in. Ongetwij- feld zijn er nog wat hobbels te nemen. We weten immers allemaal dat elk nieuwe be- gin moeilijk is. En dat geldt zeker ook voor politiek Den Haag. Nu het eerste stof van het nieuwe regeerakkoord is neergedaald moet een nieuw team van ministers en staatsecretarissen aan de slag om er een succes van te gaan maken. Het begin is voor de agrarische sector in ieder geval veelbe- lovend. Er is weer een ‘eigen’ minister én een ministerie van Landbouw, Natuurbe- heer en Voedselkwaliteit. Hiermee wordt het grote belang van de agrarische sector voor ons land onderstreept en erkent. Voor de KAVB betekent dit dat er werk aan de winkel is. Er liggen nieuwe kansen op het gebied van duurzaamheid (o.a. hogere prij- zen voor ondernemers die aan bovenwette- lijke eisen voldoen), er komen meer moge- lijkheden voor samenwerking in de land- en tuinbouw en voor financiering van onder- zoek. Uiteraard zijn er ook nog een aantal lopende dossiers die losgetrokken moeten worden en waar nu wellicht een frisse wind doorheen kan. Ook hier geldt: we gaan er met frisse moed tegenaan! De eerste afspra- ken staan al in de agenda’s.

Piet van der Poel nieuwe kringvoorzitter Met algemene stemmen is donderdag 2 november Piet van der Poel gekozen tot voorzitter van de Kring Bloembollenstreek. Dit gebeurde tijdens de ledenverga- dering waar ook de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 13 december werd behandeld. De bijna veertig leden voerden een goede discussie over de voor- stellen voor die vergadering. Vanuit de kring is Johan Verschoor afgevaardigde naar het KAVB-Hoofdbestuur. Na het huishoudelijk deel ging Martine Leeuwis, heemraad van het Hoogheem- raadschap van Rijnland in op het onderwerp waterkwaliteit. Ze maakte duidelijk dat Rijnland heel graag de samenwerking zoekt met ondernemers in het gebied om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Met feiten maakte ze duidelijk welke partijen de waterkwaliteit beïnvloeden. De aanwezigen droegen verschillende zaken aan die Rijnland nader wil gaan bekijken.

Proeftuin beplant

In de laatste week van oktober zijn alle tulpenmonsters geplant op de KAVB-Proef- en monster- tuin. Naast de ruim tweehonderd opplantmonsters gingen de bollen van zo’n honderdvijftig nieuw te registreren tulpencultivars de grond in. Daarnaast heeft de KAVB een referentiecollectie van ruim 2.500 tulpencultivars. Deze dient als vergelijkingscollectie voor onder meer nieuwe cultivars, maar ook voor vragen die telers hebben tijdens het groeiseizoen over aangetroffen mutanten.

9 november 2017

31

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker