Greenity nr. 1

OO I T

Najaar 1992 maakte de droogverkoop- handel een statement. Een groep bedrijven die een prima kwaliteit wilde leveren, sloeg de handen ineen en startte met een keurmerk. De Stichting Keurmerk Bloembollen Handel was geboren. Kwart eeuw keurmerk E ind jaren tachtig zag de droogverkoopexport met lede ogen aan dat de kwaliteit terugliep van bloembollen die in het najaar en voorjaar aan de consument werd ver- kocht. Kleine maten en niet-soortecht leveren slopen er gaandeweg in. Met als gevolg een consument die steeds minder bollen kocht. Zeker voor hen die dat niet deden, voelde het als oneerlijke concurrentie. Om het tij te keren nam de toenma- lige Bond van Bloembollenhandelaren het initiatief om met ondernemers uit de droogverkoopexport een antwoord te ge- ven op die negatieve spiraal. Een commissie werd in het leven geroepen en tegelijkertijd kreeg het Productschap Voor Sierge- wassen (PVS) opdracht om via marktonderzoek na te gaan of consumenten bereid zouden zijn meer geld neer te tellen voor bloembollen van een grotere maat en met een keurmerk. MEER OMZET Begin november 1992 kwam de commissie met zijn eindver- slag. Het advies was helder: richt een keurmerk op waarmee bedrijven die een kwalitatief goed product willen verkopen zich kunnen onderscheiden van collega’s die zich daarbij niet willen aansluiten. De Stichting Keurmerk Bloembollen Holland was geboren. Naast leden van de Bond van Bloembollenhandelaren telde het bestuur ook vertegenwoordigers van de Bond van Detailbloembollenhandelaren en de KAVB. Voorafgaand aan de lancering van het keurmerk was er al veel werk verricht. Voor- al het vaststellen van bollenmaten bij al die bolgewassen was een flinke klus. Eind december 1992 vond de jaarlijkse Bondsconferentie plaats, Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

9 november 2017 Anno 2017 blijft het keurmerk actueel. De werkgroep Kwa- liteit en soortechtheid van het Platform Duurzaamheid van Anthos ontwikkelt op dit moment een nieuwe standaard. waarbij het keurmerk een van de onderwerpen was dat aan de orde kwam. Marktonderzoeker Leo Ruizendaal van het PVS gaf een toelichting op de resultaten van het onderzoek dat hij en zijn team hadden uitgevoerd naar de reactie van consumenten op een keurmerk. En die resultaten logen er niet om. In dertig tuincentra en supermarkten verspreid over Nederland werden bloembollen verkocht met en zonder keurmerk. De bollen met keurmerk waren soms 10 tot 20 procent duurder. In totaal vierhonderd kopers werden na de aankoop geïnterviewd. Wat bleek? Consumenten waren in meerderheid bereid meer te betalen voor bloembollen met een keurmerk. Het logo straalde vertrouwen uit voor een goed product. CONTROLE Deelname aan dit keurmerk was niet vrijblijvend. Elke deel- nemer doorliep een procedure voordat het keurmerk werd toegekend. Na toekenning volgde regelmatig controle op maatvoering en soortechtheid. Als sprake was van overtreding volgden sancties, die konden oplopen tot een boete van 50.000 gulden. Een tuchtgerecht werd ingesteld om waar nodig za- ken te behandelen. Een van de meest revolutionaire veranderingen door dit keur- merk, was een adres waar een koper zijn klacht naar toe kon sturen. Dat bleek een prima zet. In 1996, toen het keurmerk al een paar jaar functioneerde, meldde toenmalig secretaris van de Bond van Bloembollenhandelaren Bart Siemerink, dat er tot maart 1996 bijna duizend reacties waren binnengeko- men. Die klachten werden doorgestuurd naar de leveranciers, die de taak hadden om met de briefschrijver contact op te nemen. Het SKBH-keurmerk vond zijn positie in de droogverkoop en hield stand. In 2015 meldde Anthos in het vakblad Bloem- bollenVisie de resultaten van de monsteropplant. Uit in het najaar van 2014 genomen monsters bij de retail en bij deel- nemers aan het keurmerk bleek dat de verschillen tussen keurmerkbollen en niet-keurmerkbollen nog steeds groot waren. De keurmerkbedrijven scoorden aanzienlijk beter dan niet-keurmerkbedrijven. “Bij de laatste categorie kwa- men zelfs percentages van 30 en 40 procent soortechtheid voor”, aldus Anthos.

Ooit belicht vanuit drie invalshoeken de brede geschiedenis van de bloem- bollensector: • Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100 jaar geleden? • Een bijzonder boek uit de KAVB- bibliotheek. • Een uitvinding die de sector sterk heeft beïnvloed.

33

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker