Greenity nr. 1

Eilandbreed erfemissie verminderen

In de regio Zuid-Hollandse Eilanden is het project ‘Schoon erf, schone sloot’ reeds gestart. Een jaar later dan andere regio’s, maar juist daardoor kon er veel tijd geïnvesteerd worden in de voorbereiding.

Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas

B ij kweker Pieter Dogterom van Vido Fleur uit Achthuizen zijn ze al meerdere jaren bezig met het verminderen van emissie. “Het waterschap Hollandse Delta stond twee jaar terug bij ons op het erf om tips te geven waar we op konden letten. Dat was toen meer gericht op het spoelen. We spoelden destijds met veel vers spoelwater. Dat is nu over.” Het waterschap Hollandse Delta en Ri- vierenland kwam niet alleen bij Dogterom over de vloer om stappen te zetten op het gebied watergebruik. Bij andere telers op het eiland Goeree-Overflakkee gaven ze ook advies. Piet Lugtigheid, handhaver bij het waterschap: “We zagen in dat we veel konden winnen op het gebied van spoelen in de bloembollensector. Dat hebben we aangepakt en zo hebben we de kwekers leren kennen.” Dit kan gezien worden als het startpunt van de vermindering van erfemissie, waar de aandacht na het onderwerp spoelen naar toe ging. “Op dat moment belde Pe- ter Knippels van de KAVB over het project Schoon erf, schone sloot, waar we ons bij hebben aangesloten.” SPEERPUNT Het waterschap zet zich in op meerdere manieren. Naast een financiële bijdrage, zijn ze betrokken bij de metingen en ge- ven ze specifiek advies op het erf. Lugtig- heid: “We waren net te laat om in 2016 te starten. Maar wie overhaast meedoet, mist ook kansen. Nu hadden wij de tijd om vooraf in gesprek te gaan met bollentelers zodat we de situatie per bedrijf konden zien. Er is open en eerlijk gesproken over mogelijke knelpunten en verbeteringen. Het behoud van het middelenpakket is een belangrijke drijfveer.” Heemraad Lies Struik van hetzelfde waterschap gaat

daarop door: “In de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn gewasbeschermingsmiddelen een speerpunt. Door dit project gezamen- lijk op te pakken is er minder erfemissie. En schoner water, dat is het mooiste doel.” SPITSUUR Lugtigheid vertelt dat er per bedrijf een inventarisatie is gemaakt van de situatie. “Met kwekers is de situatie mondeling be- sproken. Er is meegedacht over oplossin- gen voor de knelpunten. De oplossingen die in andere regio’s van het project wor- den gebruikt, hebben wij doorgekregen en besproken. De sfeer op de deelnemende bedrijven is goed. Ook nu het spitsuur is vanwege het planten van de bollen, heb- ben we contact. Juist in deze drukke perio- de kan er wat fout gaan.” ERFINRICHTING Inmiddels is de eerste meting gedaan bij Dogterom. Tussen de schuren in heeft hij een plek waar ze de tulpenbollen ontsmet- ten. “We doen dit buiten. Eventuele lek- druppels worden in een bak opgevangen. Het erf loopt namelijk zo dat het water naar de bak toestroomt. Daarnaast hebben we de putten op ons bedrijf verlegd. Ook dit water wordt opgevangen.” De aanpassingen qua erfinrichting heeft Vido Fleur voor de eerste meting gedaan. Daarnaast heeft het bedrijf de transport- wagens aangepast. “Aan de wagens, waar de bollen op staan om naar het land te vervoeren, hebben we zelf goten gemaakt. We willen daarnaast de routing op het bedrijf aanpassen, maar dat idee moet nog meer vorm krijgen.” Eilandbreed waren bollenkwekers al bezig met het verminderen van erfemissie. Dogterom: “Het had alleen nog geen naam. Zo maken wij bijvoorbeeld al de veldspuit op het land schoon. Je hebt namelijk schoon water bij je, dat kun

je indien nodig gebruiken om de spuit schoon te maken.” Over zijn deelname aan Schoon erf, schone sloot is Dogterom dui- delijk. “Met het project krijg je handvatten aangereikt. Vooral de meting is belangrijk. Die geeft aan waar je precies staat. Je kunt wel denken dat je goed bezig bent, maar de meting geeft de feiten weer.” Naast negen telers op het eiland Goeree- Overflakkee doen twee telers uit Brabant mee. De intentie van het waterschap is dat het project wordt uitgerold naar andere agrarische bedrijven, want: “ons doel is schoon water. Als het voor de bollensector werkt, kan het ook werken in andere sec- toren”, aldus Struik. Het waterschap hoopt dat in de regio Zuid-Hollandse Eilanden dezelfde resulta- ten worden behaald als in de andere re- gio’s. De motivatie van de telers is volgens Lugtigheid en Struik goed. Struik: “We willen graag resultaten zien. De aanpas- singen moeten geen aanpassingen blijven, maar onderdeel worden van de reguliere bedrijfsvoering.” FUSTLOOS Dogterom: “Aankomend jaar gaat bijna de hele bloembollensector aan de slag met erfemissie. Dat is goed, maar eigenlijk hebben we als sector iets nodig dat che- micaliën afbreekt. Met zo min mogelijk lekken kom je namelijk nooit uit op nul. Als je water wilt terugbrengen naar waar het vandaan komt, moet het nul zijn. In de toekomst zie ik voor me dat we fustloos gaan ontsmetten op het land. Dat zal een enorme stap zijn. Ik weet nog niet hoe dat moet, maar over vijf jaar zie ik het gebeu- ren. Ik weet dat er nu al onderzoeken zijn met schuimrollen op een plantmachine. Dat moeten we werkend krijgen, zonder dat het de effectiviteit van het middel aan- tast. Daarnaast moet het betaalbaar zijn.”

36

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker