Greenity nr. 1

‘groen’ zijn. Maar daarmee is het niet helemaal in orde. “Er zitten bijvoorbeeld producten tussen met micro-organismen die de Bayers en Kopperts van deze wereld hebben geregistreerd als gewasbescher- mingsmiddel. Die middelen kunnen wel degelijk wat doen voor het gewas. Deze producten zouden dan ook eigenlijk geregistreerd moeten zijn als gewasbeschermingsmiddel.” Voor producten, biostimulanten, die niet onder de wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen vallen komt er volgend jaar een Euro- pees keurmerk, weet Ottenheim. Het gaat daarbij om producten die helpen tegen abiotische stress zoals hitte, droogte of excessieve neerslag. Deze producten kunnen geen ziekte- of plaagwerende eigenschappen claimen. Tevens moeten de risico’s helder zijn. RUB-LIJST Er is een heel duidelijke reden waarom sommige producten niet zijn geregistreerd als gewasbescher- mingsmiddel terwijl ze wel die functie hebben. Toelating vraagt onderzoek en de kosten lopen dan al snel op tot tientallen miljoenen euros of meer, zegt Smits. Voor een biologisch middel is dat bedrag lager, maar nog altijd snel een paar miljoen euro. De investering van registratie is niet eenvou- dig terug te verdienen. Verder bestaat er een lijst met gewone producten die een toepassing in de landbouw hebben. Deze lijst Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB-lijst) gaat echter verdwijnen vanaf 15 februari 2018. Dat betekent dat laagrisicomiddelen, zoals bier tegen slakken, niet meer mogen worden toe- gepast. Dergelijke toepassingen passen niet binnen de nu geldende Europese Gewasbeschermingsmid- delen- en Biocidenverordeningen. Een Europese lijst met basisstoffen die in princi- pe goed en veilig te gebruiken zijn, kan de sector helpen als de Rub-lijst vervalt, meent Smits. Als voorbeeld verwijst hij naar een vergelijkbare lijst in de Verenigde Staten. “Deze lijst bevat basisstoffen waarvan je kunt aannemen dat ze veilig zijn. De EU zou de Amerikaanse GRAS-lijst kunnen over- nemen.” GRAS staat in dit verband voor Generally Regarded As Safe oftewel Algemeen beschouwd als veilig, ABAV.” In Nederland klinkt de roep om deze zogeheten ABAV-lijst uit verschillende kanten. Theo Grent, gepensioneerd handelaar in biologische middelen is

‘De wet- en regelgeving kent een term als ‘plantversterker’ niet’

bezig met het oprichten van een Stichting Platform ABAV-Middelen om deze mogelijkheden onder de aandacht te brengen. Registratie als gewasbeschermingsmiddel van die laagrisicomiddelen die nu op de RUB-lijst staan, is niet waarschijnlijk. Ottenheim verwacht niet dat iemand ‘slakkenbier’ met een dure registratie op de markt gaat brengen. Bier is immers goedkoop verkrijgbaar. De Europese regeling voor basisstof- fen voorziet daarin. “Je kan met een beperkte set gegevens een goedkeuring aanvragen. Het gaat dan niet alleen om de stof, maar ook om de ziekte of de plaag en de toepassingswijze. Dat kan op dezelfde wijze zoals bijvoorbeeld azijnzuur is goedgekeurd voor de ontsmetting van zaaizaad. Andere toepas- singen zijn illegaal.” Smits deelt de opvatting van Ottenheim. “We houden een pleidooi voor eenvoudige toelating van producten waarvan je mag aannemen dat het veilig is. Maar dan moet de leverancier wel kunnen aanto- nen dat het werkt. Het is een vorm van registratie die niet zo zwaar is als de huidige registratie, een soort registratie-light.” Smits begrijpt dat overheden en milieubeweging steeds strenger worden op chemische gewasbe- schermingsmiddelen die een te negatief effect hebben op mens en milieu. “Maar dan moeten die- zelfde organisaties ook de mogelijkheden scheppen voor het ontwikkelen van meer milieuvriendelijke alternatieven en technieken en daar schort het op dit moment aan. Stimuleer en faciliteer tegelijker- tijd de ontwikkeling van biologische- en laagrisico middelen.”

9 november 2017

41

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker