Greenity nr. 1

Totale export in 2016

Top-10 exportlanden per product

Notering in 2008

Exportwaarde Aantal (x 1000 euro) stuks

TULPENBOLLEN 1. Verenigde Staten

M et het opdoeken van de product- en bedrijfschappen is het zicht op de handelsstromen in bloem- bollen verdwenen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en ook Wageningen Economic Research produceren nog wel jaarlijkse cijfers over de ontwikkelingen. Wa- geningen Economic Research gebruikt hier- voor onder meer cijfer van het CBS. Het CBS baseert zich op de statistische gegevens die via het Intrastat-stelsel en de douane worden verzameld. Het CBS publiceert definitieve gegevens meestal zeven maanden na afloop van het verslagjaar. Het CBS houdt dergelijke gegevens bij voor diverse productgroepen. Voor de bloembol- lensector is onderscheid gemaakt tussen hyacinten, narcissen, gladiolen, tulp en een categorie overige. Daartoe behoren allerlei bol- en knolgewassen, maar in waarde is lelie het grootste product in deze groep. Henk Westerhof, voorzitter van Anthos, kent de cijfers. Hij twijfelt aan de exacte getallen omdat er verschil bestaat tussen de cijfers van het CBS en Wageningen. In de gegevens wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen producten voor de broeierij en de droogver- koop. “We weten niet precies wat er wordt geëxporteerd. Voor de bollensector kunnen we sinds het opheffen van het Productschap niet beschikken over betrouwbare cijfers, dat is een tekortkoming van de sector.” WERELDHANDEL Westerhof vindt wel dat de cijfers een beeld geven van de richting die de handel in bollen en knollen opgaat. De afzet naar Rus- land is het afgelopen decennia gekelderd, zo blijkt uit de cijfers. Ook de afzet naar landen in West-Europa, Scandinavië, Zuidwest-Eu- ropa en Noord-Amerika is gestagneerd, op enkele uitzonderingen na. België koopt gemiddeld genomen meer tulpen- en narcisbollen en gladioolknollen in Nederland. In Oost-Europa zijn positieve ontwikkelingen in diverse landen. Polen, maar ook Roemenië, Bulgarije en vooral Tur- kije vertonen groei in diverse productgroe- pen. Mexico en Zuid-Amerika roeren zich op de markt van lelie en tulp. De grote groei zit vooral in Azië, met uitzon- dering van het stagnerende Japan. Vietnam, Taiwan en Zuid-Korea kopen in steeds grotere getalen leliebollen. China spant de kroon en heeft zich ontpopt tot een belang- rijke speler op de markt van tulp, hyacint en vooral lelie. Kleinere afzetmarkten, waar tien jaar gele- den nog nauwelijks op werd geëxporteerd, beginnen nu voorzichtig vorm te krijgen, al gaat het nog om kleine aantallen. Het gaat dan om landen als Iran, Azerbeidzjan of Ta- dzjikistan. Of deze markten bestendig zijn, zal de tijd moeten leren.

42 970 25 344 15 974 15 504 12 255 9 286 8 902 8 772 8 487 7 662

412 457 237 260 888 819 174 633 619 153 609 738 133 288 004 101 853 769 106 172 943 108 629 031 78 316 031 88 657 771

(1) (2) (3) (-) (6) (4) (5) (8) (7) (-) (1) (7) (-) (2) (3) (4) (-) (-) (-) (6) (1) (3) (2) (4) (6) (5) (-) (7) (-) (9) (3) (-) (2) (4) (1) (6) (5) (-) (8) (10)

2. Duitsland

3. Verenigd Koninkrijk

4. China

5. Canada 6. Rusland

TULPENBOLLEN 2 298 637 533 stuks

7. Japan

8. Zweden 9. Frankrijk

10. België

GLADIOLENKNOLLEN 1. Duitsland 2. Verenigd Koninkrijk

6 481 5 989

125 355 564 115 163 350

3. Polen

3 151 45 505 842

4. Verenigde Staten

2 170 1 719 1 546 1 480 1 054 1 053 1 075 6 903 6 705 5 953 2 432 1 473 1 094 1 053 1 040

56 297 203 28 139 625 20 554 367 29 636 385 10 905 375 32 845 941 17 202 966 72 783 568 70 505 494 65 965 852 19 150 601 19 753 525 17 171 095 7 865 646 11 303 096 6 107 383 14 666 280 22 897 357 21 789 741 26 447 136 17 957 303 10 862 128 7 023 975 9 136 685 5 107 348 3 138 602 2 909 728

5. Frankrijk 6. Italië 7. België 8. Canada

GLADIOLENKNOLLEN 742 178 721 stuks

9. Iran

10. Spanje

NARCISBOLLEN 1. Duitsland

2. Verenigd Koninkrijk 3. Verenigde Staten

4. Frankrijk 5. Zweden

NARCISBOLLEN 363 801 959 stuks

6. Denemarken

7. België

8. Canada

9. Zwitserland 10. Noorwegen

887 780

HYACINTENBOLLEN 1. Verenigd Koninkrijk

4 532 4 016 3 983 3 824 2 835 1 564 1 346 1 210

2. China

3. Verenigde Staten

4. Duitsland 5. Frankrijk 6. Zweden

HYACINTENBOLLEN 165 086 475 stuks

7. Denemarken

8. Polen 9. België 10. Finland

900 736

OVERIGE BOLLEN, KNOLLEN ENWORTELSTOKKEN * 1. China 56 666 116 165 739 (7) 2. Verenigde Staten 56 287 245 474 247 (1) 3. Duitsland 51 151 119 842 060 (2) 4. Verenigd Koninkrijk 37 537 127 106 867 (5) 5. Vietnam 35 388 85 747 277 (-) 6. Japan 26 978 95 891 428 (3) 7. Mexico 22 652 68 753 022 (9) 8. Frankrijk 15 450 29 512 756 (6) 9. Italië 14 915 29 856 786 (4) 10. Taiwan 13 053 23 761 938 (10)

OVERIGE 1 404 938 889 stuks

9 november 2017 * Met uitzondering van tulp, hyacint, narcis, gladiool en consumptieproducten.

49

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker