Greenity nr. 1

Wie in een kas teelt, is per 1 januari 2018 verplicht om het water dat uit de kas in het oppervlaktewater komt te zuiveren. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden ontwikkeld. Er zijn ook vrijstellingsmogelijkheden. Marc van der Niet zet de zaken op een rij voor de bolbloementeelt. Zuiveringsplicht glastuinbouw

Tekst: Marc van der Niet, Delphy Bloembollen, Hillegom | Fotografie: René Faas

D e reden voor het aanscherpen van de zuiveringsplicht, zoals die is opgenomen in het Acti- viteitenbesluit milieubeheer, is om emissie van gewasbeschermingsmid- delen vanuit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater te voorkomen. Alle glas- tuinbouwbedrijven vallen onder deze zui- veringsplicht. Dit betekent voor de broeie-

rij dat ook bedrijven met een schuurkas of vaste tunnelkas eronder vallen. Er is geen onderscheid in grootte, ook kleine kassen vallen onder de regeling. In een aantal gevallen kan een ondernemer echter een vrijstelling krijgen. Een eerste mogelijkheid voor vrijstelling is het niet gebruiken van gewasbescher- mingsmiddelen in de kas. De zuive-

ringsplicht heeft namelijk alleen betrek- king op gewasbeschermingsmiddelen op basis van organische verbindingen. De toepasbaarheid van deze mogelijkheid hangt af van de teelt. Voor een bol-op-pot- product dat maximaal twee weken in de kas staat, is dit zeker een optie; voor lelies die drie tot vier maanden in de kas staan, is dit heel anders. Vindt er alleen bolont-

52

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker