Greenity nr. 1

T E E LT V E R B E T E R I NG

Een goed organische- stofgehalte is de spaarpot van de grond. Dat wordt steeds meer duidelijk. De ruimte om fosfaat te gebruiken is echter beperkt. Het is dus belangrijk om te weten welke uitzonderingen er zijn en hoe de ruimte die er is, zo slim mogelijk ingevuld kan worden.

Fosfaat slim inzetten

verhoogd tot 60 kg per hectare per jaar. Is er sprake van fosfaatarme en fixerende gronden dan is de fos- faatruimte 120 kg per hectare per jaar. Om van al deze uitzonderingen gebruik te kunnen maken, moet dit via een grondmonster worden aan- getoond. De ruimte voor fixerende gronden moet zelfs apart worden aangevraagd. Zonder recente mon- sters is er geen mogelijkheid om van deze extra ruimtes gebruik te ma- ken. Onderneem actie, want zeker in de Bollenstreek komt het steeds vaker voor dat de PW-waarde onder de 55 daalt en er dus extra fosfaat- ruimte ontstaat. Om zoveel mogelijk organische stof in de grond te krijgen kan het beste gebruik gemaakt worden van compost. In compost zit duidelijk meer effectieve organische stof dan in dierlijke mest. Daarbij geldt voor de fosfaat in compost tot bepaalde hoogte een vrijstelling van 50 pro- cent. Dit houdt in dat als er alleen fosfaat gebruikt wordt uit compost, er bij een normale voedingstoestand van de grond in totaal 100 kg fosfaat per hectare aangevoerd mag wor- den. Gebruik dus compost met een

laag fosfaat- en hoog organisches- tofgehalte. Er moeten zoveel moge- lijk kilo’s organische stof worden toegediend met zo weinig mogelijk fosfaat. Als teler kun je vóór het bestellen van de compost een analyse aan- vragen en dan pas beslissen of je de aankoop doet. Wees er van bewust dat compost een verzamelnaam is van alle niet dierlijke organische toevoegingen. AANDACHTSPUNTEN Het gaat bij organische stof niet om de aanwezigheid, maar om de activiteit. Soms kan het nodig zijn om dierlijke mest te gebruiken om de organische stof actief te houden. Ook is duidelijk dat direct opneem- bare fosfaat positief werkt op een snelle wortelvorming. Om dit ge- bruik zo veel mogelijk te beperken, kan beter 10 kg per hectare fosfaat direct dicht bij de plant gebracht worden tijdens het planten. Op die manier heb je nog 40 kg (en bij com- post dus 80 kg) fosfaatruimte. Zorg er in ieder geval voor, dat voor het einde van het jaar de fosfaatruimte is ingevuld.

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

Een goede organischestofvoorzie- ning is een belangrijke voorwaarde voor een goede groei. En in principe is voeding via organische stof beter dan via kunstmest. Ook is duidelijk dat een fosfaatboost bij de start van de teelt positief werkt op de eerste wortelvorming. Toch kun je de fosfaatruimte maar één keer gebruiken. De beperking op het fosfaatgebruik is dus de grootste belemmering op weg naar een goed organischestofgehalte, die vooral op de duinzandgronden hard nodig is. RUIMTE De fosfaatruimte beperkt de toe te dienen hoeveelheid fosfaat tot 50 kg fosfaat per hectare per jaar. De te gebruiken hoeveelheid fosfaat wordt berekend op bedrijfsniveau. Er zijn een aantal uitzonderingen. Als de waarde van het PW-getal op het grondmonster lager is dan 36, wordt de fosfaatruimte verhoogd tot 75 kg per hectare per jaar. Bij een waarde tussen de 36 en 55 wordt de ruimte

9 november 2017

61

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker