Greenity nr. 1

T E E LTA D V I E S

Inhoud VA S T E P L A N T E N Koelen Heftruck Overwintering potten MPS

MPS een overzicht met het geregistreerde bedrijfsverbruik en de kwalificatie. Kijk op het overzicht voor de verschillende onder- delen hoeveel punten uw bedrijf scoort en bedenk met uw teeltadviseur welke maat- regelen u kunt nemen om extra punten te behalen. Veel bedrijven kunnen nog winst halen op het onderdeel uitgangsmateri- aal. Als u uitgangsmateriaal inkoopt bij bedrijven die MPS zijn gecertificeerd, kunt u maximaal 10 punten extra halen. Het is goed om dit te informeren bij uw leveran- cier, omdat steeds meer stekbedrijven en plantgoedleveranciers zelf ook MPS heb- ben. Botrytis In de teelt van zaaigoed, stekmateriaal en in zachte gewassen, zoals Artemisia, Aqui- legia, Gypsophila, Heuchera, Lavandula, Rosmarinus en Viola wordt in het najaar en in de winter vaak grauwe schimmel (Bot- rytis) waargenomen. Voer tijdig een bestrij- ding uit met bijvoorbeeld 90 ml Frupica of 80 g Switch per 100 l water. Wissel na twee bespuitingen af met een middel uit een andere chemische groep. Spuit onder dro- ge omstandigheden. Het beste is in de och- tend, zodat het gewas gedurende de rest van de dag kan opdrogen. Voeding Controleer bij groenblijvende vaste plan- ten de voedingstoestand in de pot. Let op dat deze niet lager komt dan ongeveer 0,4. Anders kleurt het gewas geel in de winter. Een hoge EC is ook nadelig, omdat dan een te weelderige groei ontstaat en dit maakt de plant gevoeliger voor ziekten en plagen. Paeonia Grauwe schimmel Verwijder het oude opgewas van Paeonia die blijven staan om haarden van Botry- tis (grauwe schimmel) te voorkomen. Dit kan door in november of december het gewas weg te snijden of met een klepelaar het gewas af te maaien. Doe dit dus niet te vroeg en wees hierbij alert op de nieuwe neuzen. Deze mogen niet worden geraakt. Verwijder het afgemaaide gewas van het veld. Siergrassen Landplanten Siergrassen zijn na het rooien niet makke- lijk te bewaren. Het wordt wel gedaan om arbeidsspreiding te krijgen. Het mooiste is echter de grassen in de vollegrond vast te laten staan tot maart en na het rooien, meteen te delen en uit te planten.

Vaste planten algemeen Koelen Het koelen of invriezen van landplanten is een goede overwinteringsmethode, mits het op de juiste manier wordt gedaan. Het gewas moet eerst goed in winterrust zijn. Als er te vroeg gerooid moet worden, is het raadzaam om de planten in een kou- de loods in winterrust te laten gaan zonder ze daarbij luchtdicht te verpakken. Zorg er voor dat er niet teveel grond en gewasres- ten meegaan in de bewaring. Dit veroor- zaakt verstikking van het gewas, waardoor de kwaliteit achteruit gaat. Het is echter niet verstandig om voor het bewaren te spoelen. Dit veroorzaakt veel wondjes en uitdroging. Daarom is ‘vuil’ bewaren de beste optie. Heftruck In de praktijk gebeuren jaarlijks veel on- gevallen met heftrucks. Het is daarom belangrijk regelmatig stil te staan bij veilig werken. Een heftruckbestuurder moet aan verschillende eisen voldoen. Een werkne- mer mag alleen op een vorkheftruck rijden na een duidelijk werkinstructie door een deskundige. De werkgever kan de deskun- digheid van haar werknemers met het wer- ken met een heftruck eventueel aantonen met een heftruckcertificaat. De bestuurder moet vertrouwd zijn met de bedienings- voorschriften en de verkeersregels die op het bedrijfsterrein gelden. Bestuurders moeten ten minste 16 jaar oud zijn en tot hun 18e jaar werken zij onder adequaat deskundig toezicht. Overwintering potten De winterhardheid van vaste planten in pot verschilt per soort. Daarnaast is er een aantal teeltfactoren die een invloed heb- ben op de kans op vorstschade. Een goed drainerende, luchtige potgrond is gun- stig voor de overwintering. Door het neer- slagoverschot in het najaar blijven potten langer nat. Hierdoor is er meer risico op wortelrot. Bovendien bevriezen natte pot- ten makkelijker, waarbij door het uitzetten van het water de wortelcellen kapot wor- den gedrukt. Luchtige potgrond isoleert tegelijk beter. Planten die in het najaar een of meer weken droog hebben gestaan, kun- nen bij een plotseling invallende koudepe- riode een temperatuur verdragen die 7°C lager ligt dan van planten die natter waren. Planten die vaststaan aan het doek of door- wortelen in het zand van de ondergrond zijn beter bestand tegen vorstschade. In vierkante potten treedt daarnaast minder vorstschade op dan in ronde potten. Vier- kante potten sluiten beter op elkaar aan, waardoor vorst minder kans heeft. MPS Steeds meer telers van vaste planten in pot die aan grote retailers leveren, zijn MPS gecertificeerd. Ieder kwartaal stuurt

Botrytis Voeding

PA E ON I A Grauwe schimmel S I E RG R A S S E N Landplanten L E L I E Drogen Temperatuur bij transport Najaarsschub controleren Bewaarcontrole

G L A D I OO L Bewaring leverbaar MON T B R E T I A Bewaring MU S C A R I Penicillium T U L P Botrytis tulipae Wortelvorming broei op water Sorteren bloemen Bewaring aroei van vroege broei N A R C I S Kastemperatuur Inhalen bij vorst H YA C I N T Snijhyacinten L E L I E Belichten Longiflorums Dubbelneuzen A L G E M E E N Ratten en muizen Woelratten Doodspuiten winterdek Bedrijfshygiëne Samenwerken? Maak een contract! Temperatuurmeting met bloembuisjes

Lelie

Drogen Te veel water tussen de bollen leidt in be- schadigd weefsel gemakkelijk tot schubrot. Voorkom dit door ‘licht’ te drogen. Het hangwater na het spoelen is te verwijde-

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 419 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker