Greenity nr. 1

T E E LTA D V I E S

in de kas kan Calciumchloride met Calci- umnitraat in de verhouding 1:2 zijn. Denk er bij mengsels van meststoffen aan dat er reacties plaats kunnen vinden als de voe- dingsstoffen hooggeconcentreerd worden gemengd. Bij twijfel kijken of bij de men- gingen geen uitvlokking ontstaan. Sorteren bloemen Het sorteren van tulpenbloemen blijkt niet altijd gemakkelijk te zijn. Houdt u aan het kwaliteits- en sorteringsvoorschrift van de veilingen. Enkele geheugensteuntjes: • Maak op de bosband duidelijke strepen met de lengte erbij; • Snij de tulpen aan de onderkant gelijk af. Zorg ervoor dat de stelen in een bos niet meer dan 3 cm in lengte verschillen; • Sorteer in gewichtsklassen van twee gram. Alle stelen in een partij moeten een gewicht hebben dat minimaal gelijk is aan 80% van het aangegeven gemiddel- de steelgewicht van de partij; • Geef de sortering op lengte en gewicht aan; • Neem bij twijfel of vragen contact op met Voorkom bij cultivars zoals ‘Brigitta’, die zeer vroeg worden gebroeid snelle spruit- vorming en wortelvorming bij de afgebroei- de bollen. Advies: • Bewaar de bollen bij een lage tempera- tuur van 1-2°C. Zet deze bewaring voort tot eind april tot eventueel eind mei; • Zeef de potgrond uit om voortijdig uitlo- pen van wortels te voorkomen; • Schoon de bollen na de koele opslag en bewaar ze bij een temperatuur van onge- veer 20°C. Daarna kan de afbroei bij het normale plantgoed worden gezet tot aan het planten in het najaar; • Voorkom bij palletkisten het optreden van stortpitten, door een leliekrat op de kop in het midden van de kist te plaat- sen; • De opbrengst van zeer vroeg afgebroeide bollen valt vaak tegen. uw contactpersoon bij de veiling. Bewaring afbroei van vroege broei

Tulp

Narcis

Botrytis tulipae De schimmel Botrytis tulipae kan bij de broeierij blad- en bloempokken geven. Advies: • Verwijder alle stekers en houd de lucht- vochtigheid in de broeiruimte laag (onder de 85%); • Zorg voor een gelijkmatige temperatuur- verdeling zodat er geen koude hoeken met condensatie op het gewas ontstaan. Isoleer gevels en aanvoerbuizen; • Stook bij condensvorming het gewas snel droog. Hang ventilatoren op die horizon- taal over het gewas blazen; • Verwarmingsbuizen het liefst dicht bij het gewas, om meer activiteit, en dus ver- damping in het gewas te krijgen; • Geef ’s morgens water, liefst onder het gewas door. Bij druppelsystemen zijn minder problemen met Botrytis; • Bij constatering van Botrytis tulipae enke- le malen spuiten met onder meer Rovral of Flint. Opmerking: Pokken kunnen zich ook ont- wikkelen op het geoogste product tijdens de opslag in de koelcel. Zorg dat de bloe- men gezond en droog de cel ingaan. Wortelvorming broei op water

Kastemperatuur Houd zowel in verwarmde kassen als in vollegrondskassen een maximum kastem- peratuur aan van 18°C. Een hogere tempe- ratuur geeft nauwelijks een snellere bloei maar wel een lichtere kwaliteit, een vergro- te kans op bloemverdroging en een gerin- gere houdbaarheid. Opmerkingen: Houd bij roodcup en dubbele narcissen een kastemperatuur van maximaal 16°C aan. De cup komt beter op kleur en de kwali- teit is beter. Houd bij kunstlichtbroei een celtemperatuur van 15-16°C aan. Bij kunst- lichtbroei gaat de groei sneller dan in de trek- of rolkas. In de praktijk houden de telers een nachttemperatuur van 13-15°C aan. Hyacint Snijhyacinten Hyacinten voor de snijbloementeelt krijgen dezelfde preparatiebehandeling als hyacin- ten op pot, maar de koudeperiode moet enkele weken langer zijn om voldoende steellengte te krijgen. Voor de bloei voor Kerstmis is met name ‘Anna Marie’ en mutanten geschikt, mits de bollen vroeg zijn gerooid (begin juni) en na stadium G+ zijn gekoeld bij 9°C. Houd de kastempera- tuur op 18 tot 20°C. Zie tabel onderaan deze pagina. Deze koudeperiodes gelden alleen als de bollen zijn opgeplant in een bewortelings- ruimte bij 9°C. Breng de temperatuur terug naar 5°C als de pennen te lang wor- den. Voor de in de kuil opgeplante bollen gelden dezelfde koudeperiodes, mits de kuiltemperatuur af lopend van 9 tot 5°C is geweest. Als de kuiltemperatuur lager wordt dan 5°C, dan is het beter de koude- periode te verlengen. Het is ook mogelijk de opgeplante bollen vanuit de kuil in een cel te zetten bij een temperatuur tussen de 5 en 7°C. De spruiten zullen dan beter strekken dan in een te koude kuil. Vaak is een periode van twee tot drie weken cel al voldoende.

Uit onderzoek blijkt dat een zware bewor- teling zwaardere planten geeft. Maar tul- pen op water (met name stilstaand water) mogen niet te veel wortels vormen om meetrekken maar ook verslijming en rot te voorkomen. Een goede lengte van de wor- tels is 3-4 cm bij inhalen. Een zware bewor- teling is te voorkomen door de bollen niet te lang voor het inhalen op te planten. Voor de vroege trek de bollen drie weken voor het inhalen opplanten en direct vul- len met water. Laat de bollen vervolgens bij 5-7°C bewortelen. Dreigen de wortels te lang te worden, laat dan de temperatuur zakken naar 2°C. Zorg ervoor dat het water een EC heeft van 1,5 tot 2,0. Een mengsel

Tabel: Koudeperioden in weken van geprepareerde snijhyacinten na stadium G+.

Cultivar

Koude in weken

Anna Marie, Anna Liza, Atlantic, Antarctica

14 15 15 15 15 14 14 15

Carnegie, Aiolos

Delft Blauw, Blue Star, China Pink, Purple Star

Jan Bos, Woodstock

Yellowstone

Minos

Splendid Cornelia

Pink Pearl, White Pearl, Blue Pearl, Purple Sensation

Opmerking: cijfers zijn gebaseerd op praktijkervaring. De Pearllijn blijft kort en is matig geschikt voor de snij.

64

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker