Greenity nr. 1

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

Inhalen bij vorst Het inhalen van narcissen uit de kuil is lastig bij vorst. Bij het diep indringen van de vorst is het niet mogelijk om de grond van de kisten te schudden, zodat de kis- ten dan met grond en al in de kas komen. Een goede laag stro is erg belangrijk om vorst indringing te voorkomen. Wees bij het inhalen voorzichtig om beschadiging van de zeer gevoelige spruit te voorkomen. Breng de kisten tijdens het inhalen bij vorst zo snel mogelijk in de kas om bevrie- zing van de bladpunten te voorkomen. Het is niet verantwoord Longif lorums in een verwarmde kas onbelicht te telen van- wege de verhoogde kans op blinde tak- ken, misvormde knoppen en een lang en slap gewas met een lichtere bladkleur. De kwaliteit is afhankelijk van de hoeveelheid licht en de temperatuur in de kas. Langer belichten (4.000 lux) geeft minder blin- de takken, meer snelheid en een steviger gewas. De temperatuur heeft invloed op de kwaliteit en de trekduur. Bij 13°C zijn de takken steviger en zwaarder dan bij 17°C en is de kans op een extra knop (min- der bloemverdroging) groter. De trekduur neemt echter aanzienlijk toe, wanneer bij 13°C wordt geteeld. Het verschil kan tot circa vier weken oplopen. Naarmate meer licht wordt opgehangen kan bij een hogere kastemperatuur worden geteeld. Dubbelneuzen Sommige cultivars hebben sterk de neiging om in de teelt dubbelneuzen te maken. Deze bollen zijn vaak voor een lagere prijs te koop. In de broeierij zijn ze goed te gebruiken, mits de bollen voldoende groot zijn. Voor veel cultivars geldt dat de bollen minimaal de maat 16/18 moeten hebben om op beide stelen voldoende knoppen te hebben voor een goede sortering. De kwa- liteit van de takken uit dubbelneuzen is te beïnvloeden door ze te breken en de bollen op normale afstand te planten. Wanneer de bollen niet gebroken worden, pas dan de plantdichtheid aan. Ratten en muizen Muizen en ratten richten soms grote scha- de aan in gebouwen en op het veld. Voor de bestrijding ervan is een aantal maatre- gelen te nemen. Chemische bestrijding bui- ten mag alleen nog gedaan worden door daarvoor aangewezen professionele knaag- dierbestrijders. Andere mogelijkheden zijn onder andere het plaatsen van een valken- kast tegen de muizen. Als valken zich set- telen in de kast zullen deze in de nabije omgeving op muizen jagen om zich te voe- den; Lelie Belichten Longiflorums Algemeen

9 november 2017 De luchttemperatuur is alleen goed vast te stellen met kwik- of elektronische thermo- meters. Voor de betrouwbaarheid moeten de thermometers jaarlijks worden geijkt. Vooral in een heetstookcel voor hyacinten en in een vriescel (ijstulpen, lelies) is een gelijkmatige temperatuur noodzakelijk. Om dit na te gaan is per 25 m2 vloeropper- vlak een thermometer nodig. Nog beter is het om met een steekthermometer de tem- peratuur op een aantal plaatsen te meten en dit regelmatig te herhalen. Dit kan goed door bloembuisjes met water (even- tueel zout water om bevriezing te voorko- men) te vullen en hierin de thermometer te plaatsen. Dit voorkomt schommelingen bijvoorbeeld als de thermometer in een luchtstroom hangt. Warme lucht stijgt bij onvoldoende circulatie op. Meet daarom op diverse hoogten om een goed inzicht te krijgen in de temperatuurverdeling. worden al veel besmettingsbronnen opge- ruimd. Maak de cellen nat en stook ze op tot circa 25°C zodat de sporen van schim- mels gaan kiemen. Houd deze temperatuur twee dagen aan en droog vervolgens snel zodat de schimmelsporen afsterven. Deze wijze van ontsmetten kan het hele jaar door worden uitgevoerd. Naast het opruimen van de schuur is het ook een goede gelegenheid het erf eens kri- tisch te bekijken. Liggen er nog gewasres- ten van de verwerking? Ruim ze dan op. Bekijk eens of uw erf-situatie voldoet aan de eisen die er worden gesteld wat betreft het af lopen van dompelrestanten en/of resten gewasbeschermingsmiddelen die van de opgeslagen kisten vrijkomen. Zo niet, maak dan plannen om dit in orde te maken. Samenwerken? Maak een contract! Samenwerking is in veel gevallen een goede manier om mensen en materieel effectie- ver in te zetten. Samenwerken is geven en nemen. Ieder moet van zijn compagnon(s) veel kunnen accepteren, ook minder pretti- ge eigenschappen. Het maken van een goed samenwerkingscontract is een ‘must’. Ga altijd uit van een ‘worst case’ scenario. In het contract kunnen onder meer de volg- orde in het recht op gebruik van de machi- nes, de wijze waarop geschillen moeten worden opgelost, de wijze van beëindiging van de samenwerking en toe- en uittreding van leden worden geregeld. In een contract is veel doch niet alles te regelen. Een con- tract als “boekwerk” voldoet vaak niet. Je kunt nu eenmaal niet alles omschrijven. Het regelmatig houden van een werkbe- spreking is zeer nuttig. Praat meningsver- schillen zo snel mogelijk uit. De ervaring leert dat, als dit niet gebeurt, spannin- gen ontstaan die het verder samenwerken bemoeilijken. De inbreng van een onafhan- kelijke adviseur wordt vaak als waardevol ervaren. T-meting met bloembuisjes

Woelratten Plaats in walkanten vangkorven in het water. Let er hierbij op dat de inzwemope- ning onder water zit. Plaats de vangkorven met de vleugels tegen de walkant. Voor dit doel worden ook plastic buizen gebruikt met drijvers eraan. Zorg ook hier ervoor dat de vleugels goed tegen de kant worden geplaatst. Doodspuiten winterdek Spuit het gras- of graandek dood met gly- fosaat (onder meer Roundup). Roundup Ultimate is het snelst regenvast van de gly- fosaatmiddelen. Dit middel is al na onge- veer een uur opgenomen door het gewas. Bij gebruik van glyfosaat duurt het rela- tief lang voordat het gras of graan afsterft, maar het bestrijdt de nieuwe ondergrondse uitlopers goed. Na het spuiten van de oude glyfosaat moet het minimaal zes uur droog zijn voor een goede opname. In de winter- periode zijn er weinig spuitbare dagen. Het is aan te raden om al bij het doodspuiten van gras of graan Chloor-IPC als bodem- herbicide mee te spuiten mits er geen dik strodek op ligt. Chloor-IPC bestrijdt kie- mende onkruiden, zodat de grond tot aan opkomst onkruidvrij blijft. Daarnaast heeft Chloor-IPC een betere werking op eventue- le brandnetels tussen het gras. Bedrijfshygiëne De voorjaarsbloeiers zijn vrijwel allemaal geplant. De cellen zijn op sommige bedrij- ven leeg. Grijp deze gelegenheid aan om de schuur en de cellen grondig schoon te maken. In stof, grondresten en oude vellen kunnen mijten, aaltjes, sporen van Fusari- um, Penicillium en roet overleven. Sporen die overleven zijn het begin van een nieu- we besmetting in het volgende seizoen. Door de cellen en de schuur goed uit te vegen en met een stofzuiger uit te zuigen

65

9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker