Greenity nr. 1

‘Greenity is er voor het collectief’

De bloembollen- en vasteplantensector heeft een podium nodig waar informatie gedeeld wordt, specifiek toegesneden op de branche, objectief en betrouwbaar. Dat is de overtuiging van de uitgevers van Greenity, CNB en de KAVB. En gezien hun positie en rol in de sector, maken zij zich daar sterk voor.

Tekst: Jeannet Pennings | Fotografie: René Faas

‘B loembollenVisie wordt Greenity’, zo kopte twee weken geleden het persbe- richt waarmee het inmiddels vernieuw- de vakblad werd aangekondigd. De positie van de uitgevers, CNB en de KAVB, werd daarin benadrukt. Die staan op afstand en hebben uitsluitend een faciliterende rol. De verantwoorde- lijkheid voor de inhoud ligt bij de redactie. “Het is belangrijk dat het bloembollen- en vaste- plantenvak een objectief en betrouwbaar informa- tiepodium heeft”, legt CNB-directeur Leo van Leeu- wen uit. “Greenity moet die rol kunnen vervullen zonder rekening te houden met de directe belangen van CNB en de KAVB.” KAVB-directeur Prisca Kleijn beaamt dat. “Ondernemers in de sector hebben een vakblad nodig om op de hoogte te zijn van actualiteiten, achtergronden en discussies die van invloed zijn op hun bedrijfsvoering. Daarvoor is een onafhankelijke redactie van belang met een brede blik op de sector, en daarbuiten.” GEEN WINSTOOGMERK Greenity is van en voor het vak, vinden de uitge- vers. Vanuit hun posities – CNB als marktleider in de bemiddeling en de KAVB als belangenbehar- tiger – voelen zij zich geroepen om hiervoor de faciliteiten te bieden. Van Leeuwen: “Het is ook maar zeer de vraag of de bloembollen- en vas- teplantensector aantrekkelijk genoeg is om een vakblad op commerciële basis te exploiteren. Nu is het een platform zonder winstoogmerk. Het moet uiteraard wel z’n broek op kunnen houden om te kunnen blijven investeren in de toekomst.” “Als sector mogen we trots zijn dat we zo’n podium hebben”, vult Kleijn aan. “Eén platform waar

Prisca Kleijn: ‘Ambitie Greenity gaat verder dan alleen vakblad’

alles samenkomt.” Dat Greenity geen afzonderlijk rechtspersoon is – operationele zaken worden ge- faciliteerd vanuit CNB en de aansturing op formule en bedrijfsvoering geschied door het tweemanschap CNB en KAVB – doet niets af aan de autonomie van de redactie betreffende inhoud. Lezers moeten erop kunnen vertrouwen dat de nieuwsgaring niet gekleurd is. Dat is vastgelegd in het redactiestatuut. Voor specifiek CNB- en KAVB-nieuws hebben de organisaties hun eigen communicatiekanalen. Ook behouden zij eigen pagina’s in Greenity die met de nieuwe lay-out beter te onderscheiden zijn van de onafhankelijke content. PAKKEND EN FRIS De uitgevers zijn enthousiast over de nieuwe naam die de redactie gekozen heeft. Pakkend, fris en passend bij de ambitie die de redactie heeft. Kleijn: “Die gaat verder dan alleen een vakblad zijn voor de bloembollensector. In de naam Greenity zal de vasteplantensector zich meer herkennen en komt het internationale karakter van de sector tot uiting. Bovendien is er gekeken naar de toekomst van de sector. In de nieuwe titel schuilt het woord commu- nity; Greenity moet uitgroeien tot een platform.” Van Leeuwen vindt het goed dat gekozen is voor een neutralere naam ‘waarin de polderhistorie ontbreekt’. “Het is geen compromis meer, zoals BloembollenVisie jaren geleden is ontstaan.” De ambitie van de redactie van Greenity gaat verder dan alleen het uitgeven van het huidige vakblad. Dat noemt Van Leeuwen positief. “Als vakblad sta je, net als alle andere tijdschriften, voor een uitda- ging. We constateren nog steeds een behoefte aan9 november 2017

Made with FlippingBook flipbook maker