Nykøbing F. - Vejledning ved luftangreb, uden år

maa enhver Burger yde den lljæ lp M han kan 4i\ Slukning af Brand ^> % i * % 4 * * s k i n i '

S T A T K X S C I V I L E L I F T V K I t \

Det er enhver Borgers P l i g t . . . at medvirke ved Begrænsn ing1a f de B rand - k a ta s tro fe r , der k a n op staa ved Lu ftangreb eller andre k r ig §m æ s» ige H and linger —

— Lad alle i Deres H u s stand læse disse R e g ler:

Itraiiflslukning'smatcrid m a a findes i hver eneste L e jlighed .

Lejlighedens Indehaver (altsaa ikke Værten, men Lejeren selv) maa sørge for, at der i hans Lejlighed findes en passende Mængde Sand eller fint Grus mindst 20 kg, anbragt i Spande, Papæsker, stærke Papirposer eller lignende. Myndighederne vil sørge for, at tilstrækkeligt Sand eller Grus for deles i Byen i de husvagtpligtige Kvarterer, saa ledes at man her selv kan hente det. Sandet skal bruges til Slukning af Elektron brandbomber og Stænk fra Fosforbrandbomber. I hver Lejlighed skal desuden raades over 1Sva ber (f. Eks. en Gulvskrubbe eller et Kosteskaft med paasatte Klude eller brede Papirstrimler) samt vandfyldte Badekar, Spande, Kander eller lignende og fugtige Tøjstykker til Slukningsbrug. Hent Sandet straks. Find Tøjstykkerne frem og lav Svaberen i Stand straks. Sørg for Vandet, saa snart Myndighederne giver Besked derom. Ingen m a a svigte — og enhver m a a vsere forberedt . . .

Slukning med Svaber.

randvæsenet vil ikke i nogen By, hvadenten den er stor eller lille, kunne begrænse Ildens Hærgen efter et Storangreb uden Hjælp fra hele Befolkningen, for Ilden kan opstaa Tusinder af Steder paa een Gang. Bekæmpes Brandene ikke i Tide, kan hele Byen lægges i Aske og mange Menneskeliv gaa tabt. Derfor udsendes denne Tryksag, saaledes at hver eneste Borger skal forstaa, at ingen maa svigte, naar Ilden efter et Luftangreb skal bekæmpes. Smaabrande kan klares med primitive Midler og hurtig Indgriben, men vokser de sammen til Kæmpe- baal, vil Ilden rase med en Voldsomhed, som ikke kan standses. Alene Straalevarmen og de hede Luftstrømme kan gøre det umuligt for Befolkningen at undkomme gennem Gaderne, og mange ulykke lige Mennesker kan blive prisgivet Flammerne. Det er den enkelte Borgers Indsats, der skal redde de mange Menneskeliv ved aktiv Indgriben og øjeblikkelig Bekæmpelse af ethvert Spor af Ild, inden den breder sig. Maawke er det dit Hjem og din F am ilie, del komm er til at gæ lde.

Brandbombe.

Slukning itied Sand.

Pas paa Gnistregn I

Bekæmpelse af Ildebrand . Enhver maa deltage direkte i Slukningsarbejde i sin Bolig eller paa sin Arbejdsplads, saa hurtigt det lader sig gøre. Beboerne indenfor en Ejendom eller Opgang maa betragte sig som et lille Brandkorps —Bolig værnet — der under Husvagtens Ledelse forsva rer Ejendommen mod Brand. Boligværnet skal, saasnart der observeres Gnist regn fra andre Brandsteder eller Straalevarme fra Naboejendomme: h u l d e V a g t i Ejendommen for at hindre An tændelse, holde Tagfladen under Observation og bringe Vand og Slukningsredskaber hen til Tagvinduerne, lukke Yderdøre og Vinduer og saa vidt mu ligt dække alle Aabninger ud til det fri, holde Vand og Slukningsredskaber klar paa alle Etager, gøre alle Rum i Bygningen let tilgængelige for Slukningsmandskabet og fjerne Gardiner og andet brændbart fra Vinduerne. Boligværnet skal, hvis Antændelse alligevel sker: » d u k k e B r a n d e n ved øjeblikkelig Indgriben, hvadenten Ilden skyldes Bombenedslag eller An tændelse fra andre Bygninger, hvadenten der er afvarslet eller ej, og hvadenten Antændelsen er lille eller stor.

De Slukningsmidler, Boligværnene raader over — Sand, Vand og Svaber — er primitive, men fuldt ud tilstrækkelige til Slukning af smaa Brand bomber og almindelige Antændelser ved Gnister og Straalevarme. De store Brandbomber kan i mange Tilfælde ikke slukkes med Sand og Sva- sluk nede^ra opad.

ber, men man maa ikke give op paa Foihaand. Folk i Almindelighed er tilbøjelige til at under vurdere den Virkning, der kan opnaas med pri mitive Redskaber. Læs i øvrigt om Slukning af Brandbomber i Pjecen „Hvis Krigen rykker nær mere". Boligværnet skal, hvis Ilden ikke kan slukkes: h æ m m e I l d e n * videre Fremtrængen saa meget som muligt. Dette er baade vanskeligt og farligt, men det maa gøres. Det betyder uhyre meget, om man kan forlænge den Tid, det varer, inden Huset brænder ned. Hvert Minut, man kan for hale det Øjeblik, hvor Enkeltbrande smelter sam men til Storbrande, kan blive af afgørende Betyd ning for hele Byen. I det brændende Bum maa Ilden inde spærres, idet Dørene lukkes tæt og holdes fug tede med en Svaber eller Gulvklud. — Samtlige Vægge holdes" under Tilsyn i Naborummene, og der gribes straks ind, hvor Gennembrænding truer. De øvrige Bum i Lejligheden bringes i Forsvarsstand, idet alle Døre lukkes, Gardiner pak kes ned, Tæpper rulles sammen, og Møbler stilles til Side langs Væggene.

Hold Øje med Tagel.

Pas paa Ild i Hulrum.

Ilden spærres inde.

Ilden trædes ud.

1 Lejligheder over og under det b ræ n dende Rum forholdes paa samme Maade, idet Loft og Gulv, der grænser til Brandrummet, saa vidt muligt holdes fugtet. Man maa tage sig i Agt for ikke at betræde Gulvet over Ilden, naar Gennembrænding truer. Trapperne m aa s ik r e * , saa ingen Perso ner afspærres af Ilden, og Slukningsmandskabet maa holde Forbindelse indbyrdes, saa der dannes en samlet Slukningsfront. Kampen mod Ilden maa fortsættes paa denne Maade, saa længe man kan færdes uden Fare for Indebrænding, idet der kun viges Skridt for Skridt fra Rum til Rum, fra Etage til Etage og senere maaske fra Hus til Hus. Saadan energisk Optræden fra Befolkningens Side har i talrige Tilfælde hindret store Katastrofer. Rømning: af brændende og' (ruede Huse. Enhver maa redde sig i Tide, hvis hans eget Hus brænder. Børn og ældre eller svagelige Per soner maa naturligvis reddes først og anbringes paa sikre Steder. Afgørelse om Udrømning i større Stil maa kun træffes af de øverste Luftværnsmyndigheder. Ved Udrømning af en katastroferamt Ejendom eller Bydel kan De faa Brug for vaade Tæpper til Beskyttelse mod Straalevarme fra Ildebrande, Illiv pnn Deres Post, lil antlen Ordre foreligger —

og De maa desuden have Deres mest solide Fod tøj parat, da De kan risikere at skulle færdes mellem Ruiner, over Glasskaar og halvsmeltet As falt. Brug Skistøvler, hvis De har det, eller andet tykt Fodtøj. Der bør findes Vandbeholdninger i Tilflugts rummet til Fugtning af Tæpper eller Klæder under Udrømning. Inden der foretages nogen Form for Udrømning, bør enhver huske, at det er en ufravigelig Grund regel, at ingen maa trække sig tilbage fra den aktive Brandbekæmpelse uden Tilladelse fra den, der har Ansvaret paa Brandstedet. I de større Byer, hvor Faren for udbredte Stor brande („Fladebrande") er til Stede, vil der af Myndighederne paa Forhaand blive truffet Foran staltninger, saaledes at Befolkningen kan ledes ad særligt sikrede Flugtveje til Opsamlingsplad ser, hvor man er i Sikkerhed. Det er vigtigt, at man paa Forhaand gør sig fortrolig med Farerne og medvirker til at opretholde Ro og Orden. Bjærgrningr af Indbo. I tættere eller højere Bebyggelse er det forbudt at prøve paa at redde Møbler eller andet Indbo paa egen Haand fra et brændende Hus. Naar det under særlige Forhold kan lade sig gøre, vil saadan Bjærgning blive foranstaltet og ledet af Husvagten eller Myndighederne.

Beskyttelse med vaade Tæpper

Faren for Nedbræn- ding truer.

Husk, at B rand i et hvilket som helst Iltas er en Fare for alle nærliggende llu se, og enhver Ilrand m a a derfor slukk es for at begrænse Faren for hele Byen. — Brandvæsenet er nødt til at regne med Støtte fra os alle og stoler p a a Borgernes Mod og Beslutsomhed.

S T A T E N S C I V I L E L U F T V Æ R N

CARL ALLERS ETABI

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8

Made with FlippingBook - Online magazine maker