Nykøbing F. - Vejledning ved luftangreb, uden år

Det er enhver Borgers P l i g t . . . at medvirke ved Begrænsn ing1a f de B rand - k a ta s tro fe r , der k a n op staa ved Lu ftangreb eller andre k r ig §m æ s» ige H and linger —

— Lad alle i Deres H u s stand læse disse R e g ler:

Itraiiflslukning'smatcrid m a a findes i hver eneste L e jlighed .

Lejlighedens Indehaver (altsaa ikke Værten, men Lejeren selv) maa sørge for, at der i hans Lejlighed findes en passende Mængde Sand eller fint Grus mindst 20 kg, anbragt i Spande, Papæsker, stærke Papirposer eller lignende. Myndighederne vil sørge for, at tilstrækkeligt Sand eller Grus for deles i Byen i de husvagtpligtige Kvarterer, saa ledes at man her selv kan hente det. Sandet skal bruges til Slukning af Elektron brandbomber og Stænk fra Fosforbrandbomber. I hver Lejlighed skal desuden raades over 1Sva ber (f. Eks. en Gulvskrubbe eller et Kosteskaft med paasatte Klude eller brede Papirstrimler) samt vandfyldte Badekar, Spande, Kander eller lignende og fugtige Tøjstykker til Slukningsbrug. Hent Sandet straks. Find Tøjstykkerne frem og lav Svaberen i Stand straks. Sørg for Vandet, saa snart Myndighederne giver Besked derom. Ingen m a a svigte — og enhver m a a vsere forberedt . . .

Slukning med Svaber.

randvæsenet vil ikke i nogen By, hvadenten den er stor eller lille, kunne begrænse Ildens Hærgen efter et Storangreb uden Hjælp fra hele Befolkningen, for Ilden kan opstaa Tusinder af Steder paa een Gang. Bekæmpes Brandene ikke i Tide, kan hele Byen lægges i Aske og mange Menneskeliv gaa tabt. Derfor udsendes denne Tryksag, saaledes at hver eneste Borger skal forstaa, at ingen maa svigte, naar Ilden efter et Luftangreb skal bekæmpes. Smaabrande kan klares med primitive Midler og hurtig Indgriben, men vokser de sammen til Kæmpe- baal, vil Ilden rase med en Voldsomhed, som ikke kan standses. Alene Straalevarmen og de hede Luftstrømme kan gøre det umuligt for Befolkningen at undkomme gennem Gaderne, og mange ulykke lige Mennesker kan blive prisgivet Flammerne. Det er den enkelte Borgers Indsats, der skal redde de mange Menneskeliv ved aktiv Indgriben og øjeblikkelig Bekæmpelse af ethvert Spor af Ild, inden den breder sig. Maawke er det dit Hjem og din F am ilie, del komm er til at gæ lde.

Brandbombe.

Slukning itied Sand.

Pas paa Gnistregn I

Made with FlippingBook - Online magazine maker