Nykøbing F. - Vejledning ved luftangreb, uden år

Bekæmpelse af Ildebrand . Enhver maa deltage direkte i Slukningsarbejde i sin Bolig eller paa sin Arbejdsplads, saa hurtigt det lader sig gøre. Beboerne indenfor en Ejendom eller Opgang maa betragte sig som et lille Brandkorps —Bolig værnet — der under Husvagtens Ledelse forsva rer Ejendommen mod Brand. Boligværnet skal, saasnart der observeres Gnist regn fra andre Brandsteder eller Straalevarme fra Naboejendomme: h u l d e V a g t i Ejendommen for at hindre An tændelse, holde Tagfladen under Observation og bringe Vand og Slukningsredskaber hen til Tagvinduerne, lukke Yderdøre og Vinduer og saa vidt mu ligt dække alle Aabninger ud til det fri, holde Vand og Slukningsredskaber klar paa alle Etager, gøre alle Rum i Bygningen let tilgængelige for Slukningsmandskabet og fjerne Gardiner og andet brændbart fra Vinduerne. Boligværnet skal, hvis Antændelse alligevel sker: » d u k k e B r a n d e n ved øjeblikkelig Indgriben, hvadenten Ilden skyldes Bombenedslag eller An tændelse fra andre Bygninger, hvadenten der er afvarslet eller ej, og hvadenten Antændelsen er lille eller stor.

De Slukningsmidler, Boligværnene raader over — Sand, Vand og Svaber — er primitive, men fuldt ud tilstrækkelige til Slukning af smaa Brand bomber og almindelige Antændelser ved Gnister og Straalevarme. De store Brandbomber kan i mange Tilfælde ikke slukkes med Sand og Sva- sluk nede^ra opad.

ber, men man maa ikke give op paa Foihaand. Folk i Almindelighed er tilbøjelige til at under vurdere den Virkning, der kan opnaas med pri mitive Redskaber. Læs i øvrigt om Slukning af Brandbomber i Pjecen „Hvis Krigen rykker nær mere". Boligværnet skal, hvis Ilden ikke kan slukkes: h æ m m e I l d e n * videre Fremtrængen saa meget som muligt. Dette er baade vanskeligt og farligt, men det maa gøres. Det betyder uhyre meget, om man kan forlænge den Tid, det varer, inden Huset brænder ned. Hvert Minut, man kan for hale det Øjeblik, hvor Enkeltbrande smelter sam men til Storbrande, kan blive af afgørende Betyd ning for hele Byen. I det brændende Bum maa Ilden inde spærres, idet Dørene lukkes tæt og holdes fug tede med en Svaber eller Gulvklud. — Samtlige Vægge holdes" under Tilsyn i Naborummene, og der gribes straks ind, hvor Gennembrænding truer. De øvrige Bum i Lejligheden bringes i Forsvarsstand, idet alle Døre lukkes, Gardiner pak kes ned, Tæpper rulles sammen, og Møbler stilles til Side langs Væggene.

Hold Øje med Tagel.

Pas paa Ild i Hulrum.

Ilden spærres inde.

Ilden trædes ud.

Made with FlippingBook - Online magazine maker