Nykøbing F. - Vejledning ved luftangreb, uden år

1 Lejligheder over og under det b ræ n dende Rum forholdes paa samme Maade, idet Loft og Gulv, der grænser til Brandrummet, saa vidt muligt holdes fugtet. Man maa tage sig i Agt for ikke at betræde Gulvet over Ilden, naar Gennembrænding truer. Trapperne m aa s ik r e * , saa ingen Perso ner afspærres af Ilden, og Slukningsmandskabet maa holde Forbindelse indbyrdes, saa der dannes en samlet Slukningsfront. Kampen mod Ilden maa fortsættes paa denne Maade, saa længe man kan færdes uden Fare for Indebrænding, idet der kun viges Skridt for Skridt fra Rum til Rum, fra Etage til Etage og senere maaske fra Hus til Hus. Saadan energisk Optræden fra Befolkningens Side har i talrige Tilfælde hindret store Katastrofer. Rømning: af brændende og' (ruede Huse. Enhver maa redde sig i Tide, hvis hans eget Hus brænder. Børn og ældre eller svagelige Per soner maa naturligvis reddes først og anbringes paa sikre Steder. Afgørelse om Udrømning i større Stil maa kun træffes af de øverste Luftværnsmyndigheder. Ved Udrømning af en katastroferamt Ejendom eller Bydel kan De faa Brug for vaade Tæpper til Beskyttelse mod Straalevarme fra Ildebrande, Illiv pnn Deres Post, lil antlen Ordre foreligger —

og De maa desuden have Deres mest solide Fod tøj parat, da De kan risikere at skulle færdes mellem Ruiner, over Glasskaar og halvsmeltet As falt. Brug Skistøvler, hvis De har det, eller andet tykt Fodtøj. Der bør findes Vandbeholdninger i Tilflugts rummet til Fugtning af Tæpper eller Klæder under Udrømning. Inden der foretages nogen Form for Udrømning, bør enhver huske, at det er en ufravigelig Grund regel, at ingen maa trække sig tilbage fra den aktive Brandbekæmpelse uden Tilladelse fra den, der har Ansvaret paa Brandstedet. I de større Byer, hvor Faren for udbredte Stor brande („Fladebrande") er til Stede, vil der af Myndighederne paa Forhaand blive truffet Foran staltninger, saaledes at Befolkningen kan ledes ad særligt sikrede Flugtveje til Opsamlingsplad ser, hvor man er i Sikkerhed. Det er vigtigt, at man paa Forhaand gør sig fortrolig med Farerne og medvirker til at opretholde Ro og Orden. Bjærgrningr af Indbo. I tættere eller højere Bebyggelse er det forbudt at prøve paa at redde Møbler eller andet Indbo paa egen Haand fra et brændende Hus. Naar det under særlige Forhold kan lade sig gøre, vil saadan Bjærgning blive foranstaltet og ledet af Husvagten eller Myndighederne.

Beskyttelse med vaade Tæpper

Faren for Nedbræn- ding truer.

Made with FlippingBook - Online magazine maker