גיליון 993

פרשת השבוע

הרב שריקי // שבת הגדול

האמונה בה' יתברך. אמר החתם סופר: "לא במעשיכם אתם נגאלים אלא למען תספר באזני בנך" וכו'. הגויים חושבים שהם באו מאיזה קוף קדמון וכך התגלגלו השנים ("אבולוציה") עד שהפכנו לבני אדם אז כל דור אחורה הוא קרוב יותר לאותו קוף קדמון לכן הם מתנערים מהעבר, אבל אנחנו עם ישראל שיודעים שנבראנו ע"י הקדוש ברוך הוא בעצמו ויש לנו שושלת מפוארת ואבות קדושים כאברהם, יצחק ויעקב ע"ה אנחנו שמחים בעבר שלנו ומספרים סיפורים על מנת להעביר את השושלת הלאה לדורות הבאים. ליל פסח הוא לילה מאוד חשוב למשיכת שפע וניסים לכן חשוב מאוד להרבות בסיפורי יציאת מצרים, לפרסם את הניסים הגדולים שהקב"ה עשה. ונבקש על הניסים שהקב"ה ימשיך לעשות עמנו יום יום בכל רגע ורגע. מצווה חשובה על כל אדם לספר בעצמו בשולחן החג נס פרטי שעשה לו הקב"ה. שנזכה לגאולה עוד בחג הקדוש הזה וכל אוייבנו ושונאינו יפלו תחתינו. שנזכה לראות את אחינו החטופים בריאים ושלמים בביתם ושכל חיילנו המתוקים והאהובים יחזרו לשלום עם ניצחון גדול ומוחץ אמן!!! שבת שלום ומבורך וחג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל.

"שבת הגדול" היא השבת שלפני חג הפסח חג הגאולה. ישנם כמה סיבות לשם המיוחד אך הסיבה העיקרית שה' יתברך מצווה את בני ישראל לקחת כבש ולקשור אותו למיטה ובעוד כמה ימים להקריב אותו כקורבן פסח, אותו כבש היה אלוהי המצרים וזה הנס הגדול, שלמרות העובדה שבני ישראל עדיין בגדר עבדים במצרים, ועם כל זאת המצרים רואים את האלוהים שלהם קשור למיטה ופחדו לפגוע בעם ישראל. בהפטרה נקרא את הפטרת "וערבה לה", בהפטרה הנביא מדבר על עניין האמונה בה' יתברך, בהכל ובעיקר בפרנסה "הביאו את כל המעשר אל בית ה'.. ובחנוני נא בזאת" דבר מדהים שאנחנו קוראים בהפטרה, שהקב"ה מצווה אותנו להפריש מכספינו מעשרות ומבקש שנבחן אותו, ובזכות זאת נזכה לשפע וברכה "והריקותי לכם ברכה עד בלי די". אמונתנו בה' יתברך אמורה ונטולת להיות מוחלטת אינטרסים זה אומר שכל מצווה שעושים אינה לשם קבלת שכר אלא כי כך רצון ה', ואילו בכספים ה' מבקש מאתנו לנסות אותו דבר שהוא פלא. אם תיקחו את חשבון הבית שלכם על פני שנה שלמה לעומת שנה אחרת שבה לא נתתם מעשרות, תראו דבר מדהים: הרבה הוצאות שהיו

באותה שעה הקב"ה אומר לכל הפמליה שלו בואו עימי לשמוע בסיפור של בניי על יציאת מצרים. לכן אחים יקרים תנצלו את הזכות הזאת ותשבחו לה' יתברך שגאלנו ממצרים ובכל יום ויום גואל אותנו ועושה עימנו ניסים ונפלאות. כתוב בהגדה: "והגדת לבנך"- המעלה של חג הפסח זה "והגדת לבנך" לספר ולהחדיר את הידיעה על יציאת מצרים גם אצל הילדים דור ההמשך, שזה שאנחנו יושבים על שולחן וברוך ה' הוא עמוס בכל טוב זה כי ככה ה' החליט, ולולא נגאלנו ממצרים היינו כרגע משועבדים לעם אכזר. אומרים חכמים שהמספר לילדיו את ניסי ה' ביציאת מצרים גם אצלו מתחזקת הידיעה ומתעצמת

בעבר או קלקולים וכדו', נעלמו באותה שנה. שכן בטחתם בה' והפרשתם מעשרות. רבי יהושוע אומר: "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל" בליל שבת מלווים את האדם מלאכים לביתו, לכן אנחנו 2 שרים לכבודם "שלום עליכם" אומרים חז"ל שבליל חג הפסח הקב"ה וכל המלאכים יורדים איתו לכל בית יהודי שעושים בו סדר פסח, ולכן חשוב מאוד לשמוח ולא לכעוס או לצעוק וכדו'. רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש: חובה על כל אדם לספר בשבח יציאת מצרים וכל אדם שמאריך בסיפורים ומספר בהתלהבות יזכה לשמוח בשכינה הקדושה לעתיד לבוא, כי הוא שמח במעשי בורא עולם.

9 9 3 ג י ל י ו ן 19.04.24

מנכ״ל / עורך ראשי נתנאל פריאנטי כתבים ישראל אוחיון, משה אלבז, חי חביב

משרד 08-8522666 office@hamagazin.co.il מנהל כספים ג׳ק כהן 054-2222304 מכירות

עיצוב גרפי יעל נגר טאלפרה, ענבל כהן 054-2222591 studio@hamagazin.co.il מו"ל מגזין אשדוד עיתונות )2004( ותקשורת בע"מ הדפוס החדש בע"מ דפוס: 03-9527222 מרכז הפצה:

מגזין אשדוד עיתונות ותקשורת בע"מ ) בניין "סי-פורט" 11 (קומה 18 רחוב אורט

08-8522666 :' טל 08-8522660 :' פקס news@hamagazin.co.il

עורך מדור הספורט משה סידי

דיגיטל וניו מדיה נתנאל פריאנטי

ashdodonline

אשדוד אונליין

אשדוד אונליין

4

993 גיליון 19.04.24

www.ashdodonline.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online