hebrew

תוכן

3........................................................................................................................ פתיחה

אסטרטגיה 8............................................... תכנון אסטרטגי: חזון מטרות ויעדים / רונית הד 11.................................... כלים ליצירת שותפות / ד”ר דנה פרג ותמר אוברסקי ניהול מאבקים וקמפיינים 16............................................................... כללי אצבע לבניית קמפיין / אבי דבוש 19......................... לובי - הצעות לסדר ושאילתות, מכתב לח”כ / שמוליק דוד / אילנית אלול, איילת דנון מדריך תקשורת 34............................................................... כלים לכתיבה עיתונאית בשינוי חברתי 40............................................................................... עקרונות בכתיבת מאמר דעה 43..................................................................... נקודות בכתיבת מכתבים למערכת 44......................................................................................... הכנות לאירוע תקשורתי כלים שיווקים 46................................................................... אסטרטגיה שיווקית / דני אברמוביץ 49............................................................ השתתפות בכנסים ואירועים מקצועיים 51................................................................ עקרונות במיתוג מאבקים / רוהן שניר 56............................................................................... אסטרטגיה בפיתוח משאבים / חמוטל גורי משאבים למאבק 62................................................................................................ גיוס כספים בקהילה / מעין אלכסנדר ומעין גרבר אינטרנט 70...................................................................................................... אקטיביזם ברשת 71.................................................................................................................. כלי עבודה אנו כאן בשבילכם 79........................................................ הכשרות והשתלמויות בשתיל/ אורלי פלד נספחים - תרגילים, רשימות: 82............................................................................................................ . אסטרטגיה 1 91..................................................................................................... . ניהול קמפיינים 2 93................................................................................................... . מדריך תקשורת 3 97................................................................................................................. . אינטרנט 4

בשל אופייה של השפה העברית ובכדי להימנע מסרבול, המדריך כתוב בלשון זכר, תוך כוונת התייחסות שווה לשני המינים.

*הערה:

2011 כל הזכויות שמורות להוצאת שתיל, נדפס בישראל ©/ http :// www . portugaligraphics . co . il עיצוב גרפי: סטודיו ליאת פורטוגלי

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-annual-report" TITLE="Learn about FlippingBook for Annual Reports">FlippingBook</A> Annual report