Kirkkolaiva nro 5/2018

3

L

Kanttori Minna Laitila 50 vuotta Musiikista iloiten ja kiittäen

yhyesti

MATTI HYTTINEN PARI KK SIMON PASTORIKSI

n Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on anta- nut viranhoitomääräyk- sen pastori Matti Hytti- selle Simon seurakunnan seurakuntapastorin vir- kaan 25.3. - 11.5.

n Kemin seurakunnan kant- tori Minna Laitila tunnus- taa arvostavansa suurista juhlista eniten joulua, mutta sanoo pääsiäisenkin sytyttä- vän. Juhlana pääsiäinen on tunneskaalaltaan laajempi, kun se sisältää samalla kertaa surun ja ilon isot elementit. Pääsiäisessä kiteytyy koko kristillinen usko Jeesuksen kärsimyksen, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Vaikka Jeesuksen kärsi- mystien seuraaminen kirk- komusiikillisen annin osalta sidotaan usein suurten sä- veltäjien Johannes Sebas- tian Bachin, Georg Friedrich Händelin, W. A. Mozartin ja monen muun mahtiteoksiin, haluaa Minna Laitila muistut- taa myös alkavan pääsiäisen muista musiikillisista vaihto- ehdoista. - Jokaisessa pääsiäisen päi- vässä on musiikillisesti oma kiinnostavuutensa. Pääsiäi- seen liittyvät virret tukevat päivän tekstiä, ja urkumusiik- ki laajentaa sanomaa. Urku- koraaleista Bachin ”Oi rak- kain Jeesukseni” on hiljaisen viikon ja myös pitkäperjan- tain virsiä, joka kuvaa Jeesuk- sen kärsimystä. Se sopii myös hautajaismusiikiksi, erityises- ti näihin aikoihin. Kiirastorstaina ehtoollisen jälkeen tunnelma kirkoissa muuttuu vahvasti. Alttari pei- tetään mustiin, ja ilman säes- tystä laulettu virsi 77 ”Käy yrttitarhassa polku” kutsuu siirtymään Jeesuksen kärsi- mystiellä pitkäperjantaihin. - Pitkäperjantai on musii- killisesti sävyltään tumma, mutta puhutteleva. Kirkkojen urut hiljenevät, eivätkä soit- timet jumalanpalveluksessa muutoinkaan ole äänessä. Mahdollisesti kuoro tukee yhteistä virsilaulua, psalmeja ja kärsimyslauluja. Niistä Minna Laitila nostaa kuunneltavaksi esimerkkinä Paavo Virtasen hengellisen laulun ”Golgatan veressä voi- ma on”. - Se on puhuttelevaa mu- siikkia. Tässä laulussa tulee esiin Jeesuksen kuoleman merkitys meille ihmisille ja Jeesuksen kutsu ristinkuole- mallaan sovittamaansa pelas- tukseen. - Lauantai on sisällöltään hiljainen, mutta pääsiäisyön messussa siirrytään jo koh- ti riemua. Virsi 105 ”Au- rinkomme ylös nousi” on pääsiäisen virsiä. Aurinko tarkoittaa ylösnoussutta Jee- susta. Virressä on runollisesti Hiljainen pitkäperjantai

Ylitorniolta kotoisin oleva Matti Hyttinen on toiminut muun muassa lähetystyössä Venäjän Siperiassa lähetysyh- distys Kylväjän palveluksessa, mutta on nyt kotimaan työssä. Tuomiokapituli antoi viranhoitomääräyksen Eija Sepälle Perhon kirkkoherraksi 1.7.. Tero Saapunki jatkaa Tornion vt. kirkkoherrana 31.12. saakka ja Nona Lehtinen Tornion vt. kappalaisena saman ajan. Haettavaksi julistettiin Lumijoen ja Pelko- senniemen seurakuntien kirkkoherran virat 23.4. mennessä. Matti Hyttinen LÄÄNINROVASTI SALMINEN HOITAA SIMON HALLINNON n Lääninrovasti Matti Salminen hoitaa tois- taiseksi Simon kirkkoherran hallinnolliset teh- tävät, kun vakinainen kirkkoherra Ville Väke- väinen on kesäkuun loppuun opintovapaalla ja hänen sijaisenaan toiminut Marja-Riitta Ojala jatkaa oman virkavapaansa jälkeen vuosilomalla.

Vaikka soittaminen näyttää ulkopuolisesta helpolta ja kevyeltä, on kanttorin työssä hyvä kunto tärkeä. Minna Laitilalle mieluisia kuntoilulajeja ovat hiihto ja kuntosali. Henkiseen huoltoon hyvän vaihtoehdon antaa luottamustoimi Kemin kaupungin kulttuurilautakunnassa.

Tuomasmessu Keminmaassa 15.4. n Perinteisen klo 10 alkavan päikväjumalan- palveluksen rinnalla seurakunnissa on monia vaihtoehtoisia messuja. Niistä merkittävin on Tuomasmessu. Tuomasmessussa yhdistyvät arkisen elä- män kysymykset ja rukoukset sekä mukaansa tempaavat Tuomas-laulut. Sen toteuttamisessa vapaaehtoisilla seurakuntalaisilla on tavallista messua laaja-alaisempi rooli muun muuassa rukousalttarien valmistelussa ja rukousten ko- koamisessa. Erityisenä kutsumuksena on tarjota matalan kynnyksen paikka kaikille, jotka kaipaavat Ju- malaa tai etsivät yhteyttä toisiin. Keminmaassa oli ensi kerran Tuomasmessu vuosi sitten. Nyt Tuomasmessu järjestetään taas toisen pääsiäisen jälkeisen sunnuntain il- tana 15.4. klo 18. Messun musiikissa esilaulajina on Rovanie- men Tuomaskuoro kanttori Mauri Miettusen johdolla. Liturgina on Olavi Rissanen ja pu- heen pitää Martti Puontila. Tuomasmessu alkaa ristikulkueella, jota vuosi sitten johti Erkki Alakuijala.

- Olen huomannut, et- tä pystyn yhä kehittymään ammatillisesti ja taidolli- sesti. Vaikka urut ovat kir- kon soittimena tärkeä, koen laulun instrumenttinani tär- keimmäksi jatkuvan koulu- tuksen kohteeksi. Minna Laitila täyttää 50 vuotta ja haluaa juhlia syn- tymäpäiväänsä juhlakon- sertin muodossa. Teemalla ”Musiikista iloiten ja kiit- täen” hän kutsuu kaikkia Kemin kirkkoon lauantai- na 7.4. klo 16. Konsertis- sa tuodaan esille kanttorin työtä kuoron johtamisesta laulumusiikkiin ja urkui- hin. Konsertissa esiintyvät mm. Oratoriokuoro ja Vox Mirum sekä lähiseudun musiikkihenkilöitä, joiden kanssa Minna on muutoin- kin tehnyt yhteistyötä. Tilai- suudessa puhuu kirkkoherra Tuomas Tölli. Ohjelmaleh- tisestä perittävä 5 euroa oh- jautuu diakoniatyön kautta joulumuistamisiin. (PV)

sen jumalanpalvelusmusiikin toteuttajana. Lapsikuoron osalta Kemin seurakunnassa haetaan myös uutta tulemista. Nuoria laula- jia on seitsemän. - Nuorisokuoroa ei tällä het- kellä ole, mutta aiempien nuo- risokuorolaisten osalta on ol- lut ilo kuulla, että moni heistä on jatkanut musiikkipolkuaan. Joistakin on tullut laulunopet- tajia, iloitsee Minna. Opetuksellisesti Minna Laitila kertoo käyttäneen- sä Bachin Matteus-passiota rippikouluissa. Teos on mie- lenkiintoinen, sillä se antaa kuunneltaessa mahdollisuu- den seurata Raamatusta ta- pahtumien kulkua. Voi eläy- tyä musiikkiin, joka ilmentää varsin voimallisesti tapahtu- man dramaattisia vaiheita. Syntymäpäivä- konsertti Minna Laitila pitää itsensä kehittämistä tärkeänä.

ja musiikillisesti ylösnouse- muksen iloa ja myös ikävää iankaikkiseen elämään.

Kuoroja ja opetusta

Tällä hetkellä Minna Laitila johtaa Kemissä kirkkokuo- roa ja lapsikuoroa. Kirkko- kuoron hän sai seurakuntaan tullessaan Ari Rautakosken ja Eeva Kuhan perintönä. Par- haimmillaan kirkkokuorossa on ollut yli 30 laulajaa. Tällä hetkellä kirkkokuoro on nais- valtainen. Laulu soi kolmi- ja neliäänisenäkin. Toiveena on kuitenkin, että kuoroon saa- taisiin lisää miehiä. Minna muistuttaa, että kirkkokuoroilla on harvoin mahdollisuuksia pääsiäisen suurten mahtiteosten esittä- miseen. Usein laulajat ovat jo ikääntyneitä, ja muutoinkin mahtiteosten toteuttaminen vaatii ympärilleen isot järjes- telyt. Kirkkokuorojen merkit- tävyys korostuukin perintei-

Made with <A HREF="https://blog.flippingbook.com/" TITLE="">FlippingBook</A> Learn more on our blog