Kirkkolaiva nro 5/2018

4

Veteraanien kohtaamisessa perehdyttiin kirkkovuoteen

n Veteraanit ovat kokoon- tuneet kuukausittain hen- gelliseen tilaisuuteen Ter- volan seurakunnassa. Tapa on peräisin 1990-luvun puolivälistä Erkki Könkään ajoilta. Tarkoituksena oli tarjota mahdollisuus vete- raanien yhteiseen tapaami- seen saman pöydän ääressä aikana, jolloin veteraanijär- jestöt olivat voimakkaam- min jakaantuneet rintama- ja sotaveteraaneihin. Vuosien varrella veteraa- nien joukko on harventu- nut. Helmikuisessa tapaa- misessa mukana taisi olla vain viisi veteraanitunnuk- sen omaavaa, mutta ryhmää olivat täydentämässä vete- raanien lesket ja kannatus- jäsenet. Tällä kertaa kirk- koherra Heikki Holma otti käsittelyyn kirkkovuoden juhliin liittyviä asioita. Kirkkovuoden jako jou- lun ja pääsiäisen juhlapii- riin laajensi yllättävästi juhlien kestoa kalenteri- vuodelle. Huomattavaa oli myös, kuinka 2000-luvun kirkossa kirkollisten juh- lapäivien paikoilla on yhä n Parin kolmen vuoden tauon jälkeen Kemin seura- kunta järjesti palmusunnun- taina latukirkon Selkäsaa- ren hiihtomajalla. Varsin monelle majalle saapuneel- le kuntohiihtäjälle tapahtu- ma oli yllätys, joka avoimin mielin kuitenkin otettiin vastaan. Latukirkon mainos oli tavoittanut pari keskipöy- dässä istuvaa henkilöä. Ta- pahtuma sai kiittävät kom- mentit myös ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvalta Markku Volotiselta . Hän ei ollut aivan varma onko hänen omalla kirkollaan juuri latukirkkoa, mutta vastaavia tapahtumia löy- tyy kyllä vaelluksista ve- nekirkkoon ja pyhiinvael- luksiin. Markku totesi olevansa monikirkollinen ja vierai- levansa niin ortodoksisissa kuin luterilaisissa kirkoissa Kemissä, Keminmaalla ja Tervolassa. Kemin entinen kirkkoval- tuutettu Sven Nyberg tote- si vaimonsa Outin kanssa, että latukirkko herätti nos- talgisia ajatuksia. Emeritus kirkkoherra Pertti Telkki oli virkavuosinaan innokas latukirkon järjestäjä. Samaa totesi hartaus- puheessaan kirkkoherra Tuomas Tölli valitessaan laulettavaksi Telkin suosik-

Mistä joulu alkaa? Vaan liittyy jouluunkin yllä- tyksiä. Kovin veti veteraani- ryhmän mietteliääksi kysy- mys ensimmäisestä jouluun liittyvästä kirkkovuoden py- hästä. Vastaukseksi tarjottiin mm. pyhäinpäivää. Oikea päivä on kuitenkin Marian ilmestyspäivä, jota vuoteen 1954 saakka vie- tettiin pienin poikkeuksin keskelle viikkoa sattuvana pyhäpäivänä 25.3. Siis yh- deksän kuukautta ennen Kristuksen syntymäjuhlaa. Käytäntö lisätä työpäiviä arkipyhien kustannuksella ei ole vain nykyisen yhteis- kunnan teko, vaan vuonna 1774 kynttilänpäivällekin järjestettiin liikkumatilaa laskiaissunnuntain suhteen. Todettakoon, että Suomes- sa on tuon tuostakin keskus- teltu kirkollisten juhlapäi- vien ja arkivapaiden asemas- ta. Alkaneelle vuodelle arki- vapaita eli pyhäpäiviä osuu viikolle kaikkiaan kahdek- san. Liikkuvista arkipyhistä viikolle osuvat vain loppiai- nen ja helatorstai. (PV)

Tervolassa veteraanit kokoontu- vat kerran kuukaudessa hengel- liseen tilaisuuteen tapaamaan tosiaan ja keskustelemaan vaih- tuvista aiheista.

Mooseksen lakiin yltävä peruste. Kristillinen kirk- ko on alusta lähtien sitonut Kristuksen elämänvaiheet Vanhan testamentin lupaus- ten täyttymiseen. Holman mukaan joulu-

piiri on sidoksissa pysyviin joulunajan päiviin tiukem- min kuin pääsiäispiiri, jon- ka liikettä määrittelee ke- vätpäiväntasauksen jälkei- sen täydenkuun ajankohta. Alun perin juutalaiset

viettivät pääsiäistä Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi, josta kristillinen pääsiäinen juontaa juuren- sa. Tosin jo alkukirkossa pääsiäisen ajankohdasta oli erimielisyyttä.

Nikean kirkolliskokouk- sessa vuonna 325 pääsiäinen ajankohdasta päätettiin lo- pullisesti. Nykyisin pääsiäis- päivää voidaan viettää aikai- sintaan 22. maaliskuuta ja viimeistään 25. huhtikuuta.

Saarenottan koko per- heen ulkoilupäivässä pääroolissa olivat lasten hiihtokisat. Kannustajien joukko ylsi sananmukai- sesti vauvasta vaariin. Latukirkko yllätti hiihtäjät Selkäsaaressa

Sven ja Outi Nyberg ovat pitkäaikaisia latu- kirkon hiihtäjiä. Tälläkin kertaa heidät Selkäsaa- reen sai niin latukirkko kuin kuntoilu.

Koko perhe Saarenottassa

Latukirkko oli Kemin seu- rakunnan toinen isompi ulkoilutapahtuma maalis- kuussa. Marian ilmestymis- päivän edellä järjestettiin koko perheen ulkoilupäivä Saarenottassa. Jälleen ker- ran tapahtuman vetonaulak- si nousivat lasten hiihtokil- pailut. Kisaan ilmoittautui noin 40 lasta. Kun lapset hiihtivät, riitti huoltopuu- haa vanhempien lisäksi mummoille ja vaareille. Koko perheen ulkoilupäi- vä oli nimensä mukaisesti lapsiperheiden suosiossa. Päivän menoon sisältyivät perinteiset piirteet - koi- ra-ajelusta onnenpyörään ja pulkkamäestä arvontaan. (PV)

keihin kuuluneen Siionin kanteleen ”Laula matkalai- nen korpimaan”. Pyyntö latukirkkoon oli tullut jalkapalloseura Ke- min Kingsiltä, joka on vuo- sia vastannut Selkäsaaren latukahvilan palveluista. Palvelua pyörittävä Ari Matikainen piti tapahtu-

maa latukahvilan osalta mukavana piristyksenä. Selkäsaaren latukahvila on vuodesta 2016 kuulunut Kemin matkailulle, jolle kaupunki sen myi. Ulkoi- lijoita latukahvila palvelee tänä keväänä niin pitkään kuin Kemin kaupunki pys- tyy hiihtolatuja hoitamaan.

Made with FlippingBook Learn more on our blog