Telefonnøgle Næstved 1931

W th, Smith 8

Fedefblandinqep, iMdom * ^

Telefon: 1070.

Telefon:

P(| [Næstved bjendomskontor v*

Planteskole og Handelsgartneri, Skyttemat kivej 42, 1070 tilbyder I I. Kl* <> r »Mlsxgte Tr«cr og Plnnter følgende en gro* * en detail: ir« rMi|ll Il'iror Blomafertilanter 1 fine Farver.

Frede Lund

Telefon; 782 .

planter, S.4u»l*f, Sirtracr. Stort Udtalt! i Ptcdicf rørne f* I • n I c r til Ha »er or Kirkegaantv. None . Frutttracr. Fro*!*

vnia „Castlc", Farimagsvej 32, ligefor Banegaarden. ordner Køb or Salg af Ejendomme

Telefon. 782.5 ~ =

1 luvtl Irttplnnttr, VUalplanter, Itraf- O& t Ciravstcdcr tlgf.sygdomsfrUs or altid godt afhær- det. 'lidt. Clrontnager or Frugt, tilplante« KirbcdtKoratloner. u vedligeholde*. I> e li o ra 11 o »i* t r aeer udleje*.

ø=»

| » n-kt. * II

'Telefoner: 33 43 : fartf Otøen Birkstfed% Ti ~ 11 ■■■■ —— å o Kul, Koks, Briketter, Clndera, Trsrlait, Bygningsartikler, KunstgeJnlng, Kern 4 Fodartloffer. J JiJ ® Sydsjællands Kalkbrænderi Telf 218 . 1 ^>! Privaf-Teitf. 1188 J v. P E. Andersen. rændselsforsyning v. f Larsen Telefon f.OI9. B yens Telef 1019, Alt i Ør jbii d til klllløtte Daøsprløer. Soran Andersen, \ liko ditorl og Afholdar stauratlon, a £ |j 465. Ramsherredgade 27. Telefon 465. Centralen, Dag- A Ugeblade. Tal/ fmi 7rf C Jernbanegade 5. RejtelekfureATelegrammer I “lUTOll * S 9 a AA Moderne Herreklæder V billigst i > £

F RUG T KÆLDER EN TELEFON 1t23. • ••• FRUGT OG GRØNTSAGER. ffl STØRSTE UDVALG. BILLIGSTE PRISER. Hf NV ØSTI ROADE. NÆSTVED. NV ØSTEROADE.

I'utitnlen bor hjemme og kommer I. tiks. hvcramlen DngPtll Kur. Et Cy.h.bin.t.v.o.b.d m.,1 Saltgnidning og Dru« «r en Ngd.lan al Rang. f yrretina.stillegade, Salthade, Kul

fif handler Mave- og Tarmsygdom­ me, Nervelidelser, Astma, Hmnchl- tls, tra*g Tyktarm, forsinket Stof­ skifte samt Reumatisme, Gigt, Ischiae* f Ijertrlidclser, SøvHlmhcd, Træthed, Engeisk Syge * tilod*« flomme, Rtkunvalest ens efter (ilKtfeNt.

syrebade, KUdbade. Potaskebade, Oalvanisk-farediske Hade or andre mediclnsk-clektrlske Hade.

Højfjelds- Sol.

flU =

/Hansage« varme Pakninger, lysbade, Salt- f nidninR, Tesia, Oalvanlsatlor., nradlsatiom Rødlys, Qvartslys, Kulbticlys, Vltalux, Iscliiaslys og In Hojfjeldssolbade- andre Badefornief. Endvidere kan tde kroniske kur erstatter cn Rejse Kuranstallen benyttes som alniin- til Syden. deH| Hi nselsexbadeanstalt.

Endvidr

drt

Tt klon Mg 3. *«tied.

Torvt stiirde « • 6« • •

i Kur- og Lyabadeanataltf

LONDON - MAGASINET Hjultorvet, Neøstved. Telt. 468. VI bar den Mat, som klæder Dem.

DANSK-ENGELSK BENZIN* OG PETROLEUMS CO. Oplag i Næstved M Benzin - Petroleum - Solarolie

ved Axel S Larsfn. • ••••a»»«i««aa**«aaa««t aauaaaaaaaua Tnnklagcr paa Banetcrralnet ved Kildemarksvej. Kontor og Lager: Brotorv.

Automobil*, Motor- og - SpuiAl Smøreolier - Industri« ditr - - Kofistfttensfcdt Vant line m. m.

cg—m—gJB-SJmprs-rtUP O P»?plrforretnlng - Skole* 4) materiel - Kontorartikler. —* 3 Set« Mortensgade. O •<

ynnumgiM mmmmmmmmmm C&nWanq eemMNi'uuimuanMl

Bogbinderi - Protokoller og Regnsk abofcngér. Telefon 189. HØ

«**••••••••••••••••• |M NÆSTVED 00 OMEGNS TELEFON NØGLE 1931 .-----------------

\l a 1. cl

Stort Lager af Møbler • alle Stilarter. ■ | Saavel Møbel* sotn Bygningsarbejde udføres » lir 'tort l ager ai Ligkister og Ligtøjer.

Indhold:

f

c

I. Stedbetcgncløe. II. RealrefUter.

III. N»vi»err|fl*tcr|lor N*»t»cd. IV. Navnereglitcr for Oplandet. V. FearejfUter. VI. Numerrejfleter for Naeatved.

>yd»jtt))anda cneak moderne Indr-ttøde Farveri oa kemisk TffjtfmnhtgMrt

(Basen mlsemleseller udlever

^ f V S«. Osrsstsisl W: C.. W»

AK I «j ferve« og; renses sar.-t presses og repareres Hatte >g Handsker renses. | Sort farves hver Dag. I»cnyl 828 og sporg tl< Rands om Farvning og Rensning Pliwé kunstpIUmk. H F1 Egrn Plfa3éani*t*lt

I

Excmplarer).

f

Udgivet og forlagt af: Sydsjællands Annoncebureau, Hjultorvet OL Næatved. Tøleton 701 • 783

Bulik: Ramwherred 25. Telefon 828 Fabrik; Brotorv 5. » Telefon 1247.

Johs. Larsen, Glarmester, Ringstedgade 27, Telefon 043, udfører alt Olarmesterarbejde.

- - ............. 11 - -.....

m

Tncforhandling for N^slrcd og Otttcg n Ghrvs _ 9 oi fchMnWftJV

Indrammede Billeder. Spejle. Alle Slag* Rammer. Rullegardiner. Gardinstænger, Blyarbejde. Bilruder. Bygningsarbejde.

M u • li

Telefon 703.

■i-

Stedbetegnelse.

C '' : a- J -• ntsgaard \ a'rkstedj Østergade 14 . Telefon: I 00 !J. Hsllgi Tor vestrede II.

.n

(Benytte.........nr nt.n

5ff 'SZT

^

Arlnsi* ......................... Sandved Arlnsetorp Landsby.. Sandved Atterup..................... OlnmM*

, Næstved . Rønnedc .. Qiums« eller Ty velac

Aaderup Aastrup................ Aaso...................... Abbednæs............ Abbednæsboved . Ågerup. • ••••••

-»................... i vim ru .. Næstved eller Nyland Aversi ........................ il,Jill ;; HyllinKC

Bavelae Sogn.............Glumsø eller Mulh,

a>

Sagfører Johan Herman Clausen. Tlf 711 Ringer Carl Chr. Gust. Mortensen, Hf. 238. Købman«! Jens Andersen, T«t. 631, Byraudet afhohier ordinært Mødn 1 og 4- Mandag i Hver Maane«! Kl. « * ^tm* Folkeregistret: Kontor Jerr.bnnega«.e l», Tlf 1122. Kontortid 19— l'k. Regi- sterfønr: Skattesekretær Johs. Wes - phal. Ligningskommissionen: Bestv.er Oluf Fe­ de næn, Forsørg«*lsesansta.ten, TIf 462 (Formand), Forretningsfører H. Birke- g Regnskabsudvalg: Borgmesteren, P. Hans n (Telf. «1). Lorer.sen (lelf. 90). „ . , Havneudvalg: Borgmesteren. H. Amieræn (Telf. 684), P. Hanæn, I ironien, r.*- bo (Telf. 232). u . Skolemlvalg: A. M. Kristensen. H Nleiæn (Telf. 669), U Christiansen (Te.f. 36R), Jens Amiersen (Telf. «3l). Fru Kri­ stensen (Telf. 169). Fattigudvalg! C. V. Hanæn (TJf. 660), Fru Billehøj (T«-if. 1207), K«bo. Aldersr nte: H. Nleiæn. Fru Billøhøj, Fru Kristensen. Un« lerstøt te se til Børn af Enker: H Niel­ sen, Fru BUlehøl, Fru Kristenæ«. Gasværksudvalg: A M. Kristensen. L. Chri­ stiansen, Johansen (Telf. 626). V riu I- og Klektricit tsværk »nn*t Ba

Kiinlbelstakstnaevnet for Præstø Amt: Sog- K J. Chr. I .arsen, Fax®- Tel fon Fak, 00. Gaardejer C. .-udvl*.«;. ll«rle- «Uire Tlf Enghave 3. Husmand Søren Hansen, Stolpehuæ, Telef. Htolpeh. 21. Gaardej r Jens Pedersen, Bieverakov, Telef Bjeverskov 1. Greve A. Moitke, Lystrup, Tlf. Faxe 98. Overepidemikommissionen for Pr*g# Amt: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Tlf 276. Epidemikommissionen for Næstved: *or­ mand: Politimester W. Schmit, Hf. 77. Sundhedskommissionen for Næ»tve«i: *or- mand: Politimester W. Schmit, Tlf. 7i, nramlkommiesiomn f. Næstved: Politimester W. SeHtntt, TM. TL inspektør: Arkitekt L. BeMring, Osten - fehitsvej 4, T.f. 50«. Den staaende Voldgiftsdomstol for 1ra*stø Amt i Tvistigheder angaaemie Handel med Husdyr: Formand: Dommer P. K. I>idei ich sen, Tlf. 762. Voldgifter tten i Tvistigheder angaaen.le Handel med Husdyr for Næstved Køb­ slå«!: Sagf. Mygind, Ramsherred (For­ mand), Tlf. 304, Vognmand A. hriis, Aagade, Tlf. 82, Vognmand P- Hou- maae, Brandtsga.ie, T’f. 1«8. Købmand Carl Severinsen, Set. Mortensga«!«, Tlf. 237. Bestyrer Oluf Petersen, Forsørgel­ se»anstalt n. Tlf. 462. G«ir. Chr. Niel­ sen, Grimstrup. Propr. Anders Chri­ stensen, T’f. 351. Medlemmer af Søretten for Prs riø Amt er for Næstved By: Maskinmestrene h. Lorentzen og O. Olsen samt Skibsfører Lars Niels n. Formand for Naturfre

Real-Register ror Præstø Amt og Næstved Kommune. Ved venlig Imødekommenhed Ira Amt og Kommune bringer vt et Rcal-Register for Præstø Vmt og Næstved Kommune, indeholdende Amtets og Kornmunei.s Telefon-Numre in. v.) Præstø Amt. Amtmand over l*ræ«*tø Amt: G. Toft, Tvlef. 27« og 1127, privat 1151. Am<»kontoret paa Amtsgaarden: «4 Præstø Amt* Tvangsarbejdsanstalts Kontor. Inspektøren herlst 10—12 Fmd. og 2—3 Eftm. Præstø Amta Vejinspelctorat: Vejinspektør, ca.id. polyt. Jensen-Løvstrar.d, Far- imagev j 10, Næstved, Te!*f. 100

Kontortid 9—4, Tele on 27« og 1127. Amtsfuldmægtig A. P. Amieræn, Telef. privat 1*42. Amtsr.a«l*Mekr«>tær F. H. Høyrup. Telf. privat 1141. Pkolefomiskasserer Chr. Christiansen: Kontor paa Bopalen i LI. Naælved, Kontortid 10-4. Telef. 1*8. AmUratt

Vejr.sHisUnter: C. Emst, Præstø. Telefon P æstø 07. Pedersen, lændemark, Telef. Stege 179. H. Hansen, Køge, Telefon Køge 58. Præstø Amts Vandinspektorat: Landinspek­ tør II. Barfoed, Farimagsv J 63. T«\ef 149. Amtsrevisorer: Revisor af Sognekommuner­ nes Regn-skaber: Lærer L. Jensen, Nr. Smidstrup, Tlf. Tnppernøj 38. Revisor for Amtskommunens Regnskaber: Toid- forv. Egeherg, Køge, Tlf. Køge 215. Amislæge og Kredslæge: Chr. Struckmann, Købmagergade. Tlf, !9. Retslæger: V. KringelbacH, Vor«lingborg. Tlf. Vonlingborg 42. H. C. U m, Store- hedinge. Tlf. t.uirehedinge 252. Amtsforvalter for Præstø Amt« sjællnnd-ske Amtsstuedistrik: Uianco Boeck, Fari- magsvej. Telef 386. Amtsstuen (Strmtrelpapivudsalg): Fari- magsvej. Kontortid 9—3, Tlf. 38«. Skatteraadet for Næstved Skattekreds: Furmand: Arkitekt L. B Idrinp Osten- leldtsvej 4 Tlf. 50«. Erhverveskatteudvalget for Præstø Amt: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved, Tlf. 27«. Skylri raadet for Præstø Amts randskreds' Skyldkreds: Formand: Gaardejer H. Chr. Pedersen, Storeh dlnge. Tlf. Sto- r hødi n g«* 103, Næstverl Vurderingskrerls; Forman«!: Fabri­ kant C. V. Hansen, Fix ve I 12, Næstved Tele'. 5«C. Overformynderiets Laaneb styrelse* For­ man«!: Kammerherre H. Coilet, Lundby~ gnnrd, Tlf. Lundby 56. Medlemmer: Købmand Fe. Rrundt, Østergade, Næst- ve«!, Tlf. 71, Gnnrdej r og Sognefoged Ole Fr. Olsen, Rlangslev. Tlf. I shi 21. Taksation nf Ejemiomme (i Næstved Politi­ kreds umier Præstø Amt), hvori ønskes Laan nf Overformynderiet m. v.: For Næstved Købstad: Murerm eter P, Hansen, Østergade 3. Telefon 01.

1013 Køkkenet. 1002 Vaskeriet.

&

4

m

Spis Koopmanns Krydderfedt!

8>t

r

i

i :

R. Sørensen" Kranse- & Blomsterforretning, Telefon 130. Østergade 7. Telefon 130. Kranse og Blomster leveres overalt. ! Indehaver: Knud B. Sørensen. J i N ° Æ “ S 1 T • V • E « D. Telefoncentralen aaben: Fra fl Megen til 12 Nat. (Opringning mellem 12 Nat og 6 Morgen 50 Øre). NAVNE REGISTER. I Næstved Ko m m u n e: Nr. 187 Havnevæsenets Bugnerbund Havneformanden ............... Knud "BI Sørcnaca« Blomster- Frugt- og krøforretning, Øst rg. 7. «M)4 Aalholt K. B , Kobm., Skytt-marks- vej 50. 100 Aalborg Margarinefabriks Oplag. 335 Aaris Chr., Tømrerm., FarimagwveJ 7. Automobiler udlejes. Kører hele Døgnet til smaa Priser. Lille Bil-Centralen Telf. 8«0. SI»Rel»eveJ. Ni.tl'.n«! .>» Ar„r M*** Telefon 388 Summer Peteraens Næstved. fj Mtøi Telf. H60. Borgmesterkontor............................ Kommunekontor................................ Forsørgelreskontor .................... Alderdomshjem ......................... Arbejdsønvisnlngskontor .......... Borgmesteren, privat ...... *...... Brandinspektør ........ ................ Brandstation ....................... . Centralbibliotek ........................ ,lo. Bibliotekar ..... Folkeregister .................. ......... ForRørgeleesanstalt ...... ........ ForfM*rgel*e*!ni»pektøren, privat .. fUtsvænc .................... ............. : I.igning^kommfaeionens 1- ormand Overiær r veil Grundskolen ..... Politistationen og -kontor ......... Skoleinspektoren ........................ Stads- og Havneingeniør............. Vand- og Elektricitetsværk ......... 113 432 120b 602 602 r>34 500 sO’i 625 443 1122 402 1045 133 402 153 77 070 020 241 lUssIbsI tlherlsea. Tipet* og Farve­ båndel. Torveatræde 10. A tUlertarer en grus og Tapeler. en detail. Telefon 202 470 Aaderup Cementvore- og Kimævsfbr., Akts. 553 Aagaard H., Muterm., Karin u« nej m * 130 Aakande« H. Sørensen* BU^rfl..

n<

■o sr

U

4.

i M i

-Urn'-^T

Udstyrsmagasin

Hovmannshus - Rainsherrcdgad' anbefaler sig mc J alt I Møbler Kaavel I enkelte Stykke« aom samlede Møblementer. Stort Lager I S pisestuer • Dagligstuer * Herreværelser oveværelser - Søgræsmøbler samt Tæpper i Linoleum, Boucle, Plyds. Divaner og Divantæpper fe KBMw samt Vægtæpper og Stueuhre. Alt med Garanti. Alt i moderne, stilfulde Ting til Dagens billigste Priser. Solide bosiddende Kunder kan indrammes Afbetaling.

VI

Ærbudigst J. Pedersen.

Telefon 219.

T «lefun 219.

k åA

%

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakkeri

u

Al Vognmandskørsei besørges ined 2 og Tons Lastbiler. Lukaus.Biler til 12 Personer. Lukket Bil (med I.yx og Bedste Betongru. og Singels leveres billigst i Byen og Banevogn fra egen Grusgrav. Vilhelm Andersen, Vognmand. Telefon 300. Varme) til 9 Personer. Kreaturb‘1 til 2 og 5 Kreaturer. • • Ligtransport med lukket Motorrustvogn. • ■

MAF?CUS MARCUSSEN RIN6STEDGAOE 3 URMAGER - GULDSMED ■ OPTiK. FES T - OG P RUDEQAVER. SPECIAIITET: .HODBHNB BRILLBOPTIIl.

TELEFON OTO

TELEFON OTO

fa

1*00 Anrøe J. P. li., exanv Urer i Plastik og Dans, Køreskole, Villa „Gurre", Peder Hodilsvej. 482 Abbedltæs Brug-forening, f.47 Afholdshj., Pensionat (K. Niecen). 1020 Ag r* Vov H„ Frue, Vinhusgade. 410 —V Kftf. (F. Knudsen), Liederhandel og Træskofabrik, Vinhusgade 10. 7 AhrenUen C., Repræøent. (K. T. A. S.), Urmager Guldsmed, Ring­ stedgade. H'JO Akasla (H. Mansen), Herlufxvænge. riir „Aktiv" (E. CorneHu* Nielsen), „Dnniu", Ringstedgade. Albert sen Hannibal, Tapet- og Kurve* handel, Torv stræde 10 . (Clnud! Hansens Kftfl.), Jern­ banegade. All»ri*ehtsen C., Handelsgartner, BkyHemarksvej. — Karen, Trikotageforretning, Uing- stedgaile (v. Rutebilstationen). 202 Albnecktsen’ø Kftfl. (Th. Hindberg), I> tailh , Rlngstedgd.ø Forl. 002 Alderdomshjemmet, Farimagsvej. KK 8 Akierdomshjemmet. LI, Næstved. AlcnWJær Jahtwwc«, Jernbane#. 2T-. (Kun cn gros). OKI Alenkjier Nielsen C. C. P., Namtved Cykle- og Radio-Import, Jern- banegade 1 . 380 Amtsstuen. Amtssygehuset (se Pr. Amts Syg h.) Andelsmejeriet „IJIIe-Næstved. Sla­ gel sevej 67. Amtsfuldm. Jern- hanegude 21 . Viggo (Skf Iskør Frugtplantage!, Axeltorvet 6 . Offer, Automobil- og Motorværk- nted, Ringstedgade 17. J. 1\ Avlsbruger, Kildemarksv. 54. A., Bagermester, Grønvej 2. Uur., Brolægger, T atergade 2. C., Brøml borer, Ringstedg. Forl.

9 f Axtlhus Hotel, A/ 8 . (A. II. luirsen), Axeltorv. 119------ Gæstgiveri. 53 ø — Smørforretning, Tor%e*tr. 16. 1 Imél Hsasras g~\ Lli#l«i« ,:na 1 J (Paala nnlng al la,..« t>» i« F*«rj3t Maler« »rer. vøxaar. Jcrnbancgavb^ 775 B. T. Centralen (Joh«. Moltsen), Jembai.egade 5* 853 Badeanstalt (Næstved Ljrsba

378 Andersen Knud Hec, Sognepræst, LI.-Næstved. 745)— Thorv. (Tjære ubr. „LuxoV'). 1218) Jernbanegade 7. Fabrik: Kablers* -ej ved Rampen. 1139------ ('hr. Andersen, Repræsentant. 1289 — Brier, Tclegrnfass., Sagasvej 4. 4f,7 — Und S, Trikotagehandl r, Ton e­ stræde, _1 p.# Tømrermester, Grhnstrup. 435 __ Å„ Vaskeri („Stvria"). Købmager- gade 11 . 580 — H J., Vognmand, Købmagergade. 300 *—Vilh., Vognmand. 150 *— A-. Væitshuah., Uaadhuf k»fe» n. 1018 Andreasen N. P.f !»ens. l ærer. RtnT- stedgndes Forl. 18. 052 .Vndreassen Kmllie, Knk fru. Slagel- sevej. 495 _ Johanne, Knke, Villa „T>Hl-L)r , Lillt-Næstved. 022 Andreesen Christian, Isenkræmmer, Ringstedgade. 473 Andresen M., Modemagasin, Rir.g- st dfcade. 220 — Stefsnn, F«*k • Tandlæge, \illn „Banely", Farimagsvej. 1080 Arkersen N. Uth, Kantor og Kordegn v. Set. Peders Kirke, Jernbane- gnde 25. 034 Arbejdertus Fællesi.-gerl. 662 Arbejdsar.visningskontoret, Besty­ rer Carl Hnnsen. 88 J Aroejdsiuænden «8 Fagforeningskontor (5— 12H), Amtmnndsgade 9. 870 Aren»oft O. P., pens. Oversergent, Aagade 14. »48 Am.lul P„ K.lortal- op Kodoyarofor- retning, Vordingborgvej »o. 370 Ambolt* E, Fotograf, Ramaherredg. 674 Au. c Droakeforretningen (P. Jensen), Farimagsvej 14. llM Aulogar^ge 11 (S. KUxhflH J«r 8 en* " øen). Præstøvej 1.

K>Wl MMfftMAM $ aurriMMUTvu 1240 And ratn Frue, Sæbe- og Parfume- forretning, Axeltorvet. f,9l — Fred., Celr., Stenstrup. 017«— Niels, Ctilr.. Vredsløse. 321 — Rasmus, Gdr* Vredsifise. 9(6 — Thorv., (»dr., Manglebjerggaard, St Astrup. 730 — H., Hanflelsgartner, Skyttemv. 74. 227 — Knud, Hotel Bellevue, 406 — Søren, Iskonditori, Ramøhemd 27, 1100 — E.» Fru, Ismejeri, Ringstedvej 48. i|;i 4 Axel Andersen, Købmand, Kindhcste- gade 20 . 20 J — A. K., Købmd., Præstøvej 2. ;ø <8 Jenn Andersen, Købmand, Hjultorv. 681-------Hyra&d smed lem. 688 — K., Købmand, Skrav rup 800 — L. P., Købm., Virkelyst, Ringstv. 804 — Chr., Mnlerm., Købmagergade 1. 26)— Peter, Manufakturforretning (l V. 10 ) Uraerw Kft k), Ringsteog. o. 1082 — Karl, Murermester, Ringsted«’. 40. 023 — Niels, Murerm.. Præ*tøvej 2 b. 001 - - Feter, Propf., Aaderup. 1430 — C., Repr., Vordingborg«.* Forl. 6 . 1181 — Gunnar, Repv., Vord(ngborgvej 8 . 392 — J. I’., Uenr., Sløgelsevej. 070 — Jørgen, Sadelmager, Aaderup. 413 __ % g, 8 pn, Savskæreri, Vordlngbv. 720 — L, P., Skomager, Ringrtedvej 68 . 711 — Smede- og Masklnfonetning, Ringstedvaj. 336 — Th., Smedemester, Grimøtrup. 165 — A. C., Sognefoged, Villa „Solhjem", Ringrtedvej. 2IA P, B Anderacn, 8yd»jæll»n4«

1188 — P. E„ Kaffehd!., privat. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner 8

Automobilforsikringer. 9

Koopmsnns Pølser er statskontrol lerede!/-'—

n

Tlf. 339.

- Herreekvipering mM Herrelingeri. Herreskræderi.

Tlf. JS9.

-*,

gTorvQStræde ruet m

c Tfæstved

Hjuler »et, Næstved.

Tclr. 109.

Telf. 109.

750 Christenæn Th., Bødkerm., Brogad« 1. 831 — H. H ild, cand. pharm.. Hvide Villa, ‘ Saml stræde. 950 _ vilh., Chauffør, Gortnervej 7. 386 — Peder M., Detailh., Kablersvej. Hjorth Eft., Wilh. Klein (Fur- 1247) veri og kemisk TøjreaaningsamA.), Ramsh. 26. Omst. til Bolig. 679 — Chr. P., Gaardejer, Aaderup. 685 — P. F , Gdr., Aaderup. 389 — Chr., Herrækviperingsh., Torvestr. Omstilling til privat. 984 —. Chr. Lundager, Købmand, Amt- mandagade 2. 151 — Carl, Inspektør, Ringatedg. PI. 20. 218 — R., Kobbersmed, aut. Vand- og Gasmester, Vinhuhgude 14. 651 — Jena, Murerm., Urandtsgade 26. 433 — K., Murerm., Kildebakken 1. 405 — M. C., Overdyrlæge. 351 — A., Propr., Soguafoged, Nygaurd. U02 — C. A., Repræsentant Gallemarka- vej 19. 265 — H. C., Skotøja- og Trikotageforr., Ramsherredgnde 26. 503 — Chr., Sognefoged, Ll.-Næstvad. 607 - C. S.. Støln*mester, Ringt.tedgadea Forlæn gela 19. 323 - Peter F, Tømrermester, Ringsted- gauea For’iengelsc. 98 Ciiristianæn Chr., Amts*tko!*fond«- kasaerer, Ll.*Næstve,l. 816 — Chr., Br.i ber A Frisør, Jernlmn*- gnde 2. 460 — Einar, Bilejer, Kindhcstegade 2. 251 — H. O., P’.ikkensiag r, out. Vand- og Gasmester, Kir.dhestegado 4. 524 — Kdv., Boghobler, lUngstg. Forl. 14. 303 — L., Faktor, 11) raad« nedlem, Vor- dingbergvej 21. 852 — S., Gaardejer, Holsted. 049 — N. C , Installatør. Omst. tt. T^vat.

1138 Blilow C. J. F„ fhv. StaUowfjrstan- Uer, Herlufsholm. 070 Bækated J., Skoleinspektør. 116 Børner A. (Hindings Eftfl.), Bog- og Papirhandler. 494 — Mual!*hallen Axltorv E80 Børrlld H., Lærerinde, Villa „Drags- høj", Præstpvej.

Orundlagl 1RV».

1092 Bruae A., Enkefrue. 960 — Aage, Ijege, 11—1. Jemhnneg. 4. 175 H* P. Braa-s« Boyh.« Bredr. Friis, 1270 ------ privat. Jernbanegade. 154 Brnndassur.tnrøforeninger. af 1848. 500 Brand cg Bygningsinspektøren. 425 Branddirektøren (H. N. Hnnæn), M05 Brandstationen. 183 Brandt Victor, Hundelsgaitner. Ofil 71 >- Fr., Købmand, Østergade. 3P3| 87------ Bolig: Datergud 38, 172 — Th a Eftfl., P. Chr. Jensen A Søn. Møllebygger! og Mølleatenefnhrlk, Sandatriede 22. 588 — & Nielaena MøMealenefnhr. og Ma* skinvierksted, Præstøvej 41, 1K17 Brnach K., Ov ? mekaniker (K. T. A. S.), VordingborgveJ 6. 498 Brasen Karen, Oldfrue, Herlufaholm. 448 Hruutsch L. Chr., Malertn., Vording- borgvej 9. H58xBHnkganrd Sofie, Gdr., Øverup. 699 „Britanniø"’« Eftfl., Lykfeldt* Im­ port, Ringstedgnde, 701 BHx-Petersen, Brdr., Automobil- og Maskinv., ved Rompen. 181 Broders n, Detallhdl., Ktthlersvei 13. 1110 Ilrogaardena Købmandahandet (V. Neerup), LUIe-Næstvedgade 11. 1028 Brudsig A., Adjunkt, Herlufsholm. 414 Brudsø S., Sadelmager og Tapetserer, Statskaarrnen, G rønnegade. 249 Brugsforeni^Tc-n Næstved Mark, 314 Bruun Vnld., Herreekviperingshandler, Jernbanegade. 491 Brøne Nielæn, Kobberbakken« Brød­ fabrik. 144 Blindøen Sophua, Konditor og Bager, Jernbanegade. 752 Buak I., Cyklehandler, Øatergade. 1019 Byen« Brændselsforayning, Frigga#- v*J.

146 BrrtrlMn P. V., Ost en gros JT en ^tilT--------------- I0*» llerth Vakl., Guldsmed & Gi ivør, Hjultorvet. 21) — Fru, Bolig 10tC* -- Knud, Guldmord, Saifclatr, 11, 8H6 lUering-Sørensen IT., Tandl., Axelt. 1. 1207 Billehøj K. K., Fru, hH. Feder« Kirke- pln

Taørirr og

IlilllMl

Naten arer.

A)toer(«ea j l apet- og Farve- !

handel. tém \ j en 8^» -

en detad.

Telefon 202.

Torvesiræde |0.

1289 Calum R., Repræsentant, Kilde- narkavej. 113 Carisen« Eftfl., C. Jacobsen, Cykle­ handler, lUngstedgade 11. 1233 — A. P., Købmand, Ringstedg. 11. 309 — A. J., Propr., Lille Solvej 1. 072 Curatensen Aage, SlngWm., Præstø* vej 7 330 — M., Slagterm., VordingborgveJ. 8 (Lmtralatelicret, Axeltorv 5. 825 Centralbiblioteket, Vinhusgnde. 443 — Bibliotekar Vabl. HolRt. Bolig: Øatergad«. 690 Centrolhotellet, Carl Christoffersen, Grønnegade 1. 2 Christen* C., Apoteker. 69 Christensen 8. V., Apotek t . 003- G., Arkitekt, Tømrermester, Ringstedgnde« Forl 18. 1010 — C., Ragerrn., Præstøvej. 207 —• Carl, Bankdirektør, Jemhiinegd 99 — H. P., Blikkensl., Gas- og Vandm. 4 — Georg, Hoghdl., Ax ttorv. Omstil- Ung ti) Bolig. 1090 — H., Bogholder („Haand i Haand a Agentur), „Arnen", P. Bodilsvej. 44 — N. P., Bogtr. (Banga Eftfl.), RH- dergade 7. . , . . 596 — P., Brændsels- og Købmandsforret­ ning, Urogade 4,

Ansvarsforsikringer. 11

15 ) \ Byen« bolig«. Bygge* og Rjem 5031 domakon tor, RTng~t?dg. Fork ift. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner 10

Til Koopmanns Medisterpølse anvendes ikke Mel!

Til Koopmanns Pølser anvendes kun 1. Kl.s Kød! Engelske Hushcldningskul, knuste eng Cokes - Nøddecokes, tørt Bøgebrænde - Optændingsbrænde - Briketter tilbringes til laveste Dagspris.

Ducolakeriet „Expert", Amtmandsgade 5. J. Johannsen & W Hydemack.

P. Christensen. Brcgade 4.

Telef. 595.

898 Dansk Træhælefabrlk (H. Fansen), Herman-iensvej 10. 687 Davidaen Jens, Maskin- og rr.ekanirk Værksted, Ringst dga- e t9. 404 Dehn A. P., fhv. Vognmand. 12 l;tv— J. C., Partikulier, Lkyttemarksv j. 2«6 Demuthh Eftf., Boghandel, Ton ent r. 2 g 6 -------- Musikafdeling. 74 QJ__ B. L. Demuth, Papir en gros. „Dania", m. Ornat, til saintl. Afdl. 127 — — personlig. 573 -------- Bolig: H, Hurnemanrsvej R.

647 Cortz Arthur, Caf£ & Ur sLuration, Brogede, 1163 — Carl, Bageri, ilj. nf Skyttemarks- vej og Ydunsvej, 10 Crome & Goldschmidta Udsalg, Axel- toret 7.

Diskonto-, l.aane- og Sparebanken for Næstved og Omegn. Daglig 16-^1 og 3—-f Telefoner Nr. 100 op 427. Sammes Kvægturvskontor hver Tirs­ dag fra Kl. 10. Telefon Irø7. 437 Distriktsjonb'moderen i Heriufsholm, Kuiebaektej. 446 Ditlevsen Chr. M , Automobilhauller. Kønt og Bolig: Søndrtnedø 1«. 1100 — G., Lærerinde. 762 Dommeren i Nøstvod m. v., Haadh. 1117 D*ns F., F.i.kefni, Rlngøtedvej 81. 1171 Draghelm, Hankdir., U.-N»stved. 11!»2 „Druen' (L. Mortensen 1, R»»Wler^. 14. 1182 „Druen", Installation af moderne Centralvarmeanlæg, Vandforsyningsanlæj;, W. C. og Badeværelser. Alle Reparationer udførea. S C. Christiansen & Co., Installationsforretning, BrogAde «, Næstved. Telclnn 61« (Aa

618 Christiansen S. & Co., Kleinsmed, nut. Gus- og Vandmester, Brcgade 7. *y e P„ Christiansen, ft 1 999 — C. A. M., Ijejre, Ringstrdgadr S. tKoimlt. 11 — 1 ). 1022 —* Jul., Marskand., 8 t. Mortensgmie 7. 1103 — Chr., Pensionat, Østergade IS. r>22 — Hr., bnedkrrm., St. Mortensg. 5 . 091 — R,# Træhdl, Vinhusgade 0. 107 Christoffersen A., Fiskehdl,, Ramshg. 1004 — privat: KIMenmrksvej 60. 328 — A., QmtKivrr, Øntergade. 600 — Carl, C ntraihotellet, Grpnnegnde. 1110 — O., l*m«jeri, Ulngstedg. Forl. 24. 70 -- J. .4., Skomugnrm., Vordingborg- vej 1 A. H14 — I’,, Snedk rrr., Grønnegade 37. 1101 dåsen H. A., Rutebilstationen. 723 Clausen Carln, Krk., DnmcfHiørliklc, Set. Mortensgade 8 . IJtil •— Soffi, Fru (Cam illus Nyrops Ene- udsalg), Ihinegaii ni spind sen. 1043 —• Fru, Pensionat, Kirkepladsen S. 911 — I Nøglebnks K'tfl., Grosserer, Hrngi.de 2. 713 Clausen Joh. H., SiKtarer, finmaner red. 178 — Marie, Frk., Sygeplejerske, Køb- magergnde 7 . 40 —Johs., Trlkotagehundler (M. Mad- • ns Kftfl,), Hjultonet. 667 -------- Rlugstedg. Forl. 4 . 1112 Omentsen Viggo, Repræsentant. 487 ('oliet P„ EnKeknmmerherrøinde, Kønrebieksholm. 1204 > Klein«*med Riistrnpsv

D liakadakrrr. - -

t'lautfl IUa4r1.11 Rtlfl Tapeter og Haler i årer. Jernbanegade 3.

| KsllegaHlaer Rardlnrlrager.

Telefon 60.

11 Dnn

9R Danmark, Agentur f. Brandforsikring. 270 Dnnsk-Kngelsk llenain og Petroleum* Oo., Akts., Tnnktfd. (Axel S. Larsen). 1280 Dansk Iland* Is- og Kontormedhjæl* perforbund. 292 )— Kød- og Benmelftfahrik, lille« 662)— Næstved. * Sommer Petersen, Næstved. Telefon 388, tegner 12

Brandforsikringer for Varer og Indbo

Spis Koopmanns Krydderfedt!

Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker!

Næstved Fiskeforsyning, Stort Lager af levende Fisk i Salt- og Ferskvandsbassiner. Allid I. Kl. Varer. Altid billigste Priser. Varerne bringes overalf i Byen. Hjultorvet.

Telefon 671.

Privat-Telf. 1008.

FISKEHUSET - NÆSTVED RAMSHERRF.D6ADE. Telt. 107. Privat 1094. Fisk - Vildt - Østers - Fjerkræ.

F OuivferalH OR

Puco-I«akereriet „Ekspert", Amt- mandsgnde 5. 707 Dybdal, Købmand, Jernbnnrgade. fW2 Onring Johanne, Fru, Modeforretning, Hjultorvet.

i lautll llaa»eas Bf. 8. Tapeler or Malervarer. JcrnhancRade 3.

115 Fwnlk« AkU.. Bryggeri (8 Vordingborgvei 11. 2K0 — — Hi«. Vllh. Holm. Rolig: \ or- ding!*orgvej 18. 240 — Tout ret, Dir. V. Evald Petersen.

Mal« lab. Telefon FtO.

134 Fortnna, Mineralvandat abrik. 014 Fosaing A., lamejeri, U.-Næstved. 191 Foto-Amatøren. 849 Frandaen Chr, C,dr., Stærmosegaard, Aaderup Mark. 730 — L. Peter, Ganrdejer, Grammrei. 173 — V. E., Kriminalbetjent, Korn­ bakken. 512 — Jul., Kontorbeat., LI.-Næstved. 192 — Herluf, Organiat v. V. Egeshorg Kirke, Rakkevej 1. 020 — R., Stad«*- og Havneingeniør (11— l), Jernbanegad 11. 4101 Frederiksen H. (Aøge W- 11771 øen* TTi.brnamr Q«*tc iT 9. 399 Frederiksen Sofie, Frfc., Jordemoder, fbv. Røaørvøjordømocier * Frederik«* berg Hospital og Rlgahoapitalei. Nygade 7 042 Frederiksen Jens, Mejeriejer, „Egely", Sti nbæksholm. t>4o Prødhwjm Sven 8. (Dej Danske Pe­ troleums Kl4 [ Farlma^svej 3 114 i% — Grosserer Fredho’m privnt: Hvitle Villa, Snndstrrvde. 1258 Frelaena Hrr, Sjællands D. H. K , Østergade 13. 1073 Fr?y K. T., Agent, Rlngstedgndes Fort. 8. 175 Pril* Bidr^ Ringsted^. 11.70-------- Roghdl., Jernbanegnde 10. 82 — A., Vognmand, Aagade. 1} 1123 FrugtkieUlercn, Arlel Mortenøen, Ny østergade 8. 117b Punch Petra, Rroderihandel, Ring- stedende 11. 1128 Fyena Ægeksport, Fanmagavej 1«. 1042 Fællesforeningen f. Dnnmurka Rruga fore.ningeT (Konfektion og Skn’dja- lager, Hotel „Vinhuset").

E

Tap-ler or '

N mi II i I

840 Fabrikstilsynet* Na**tved-Krod* (Fa- brikslnsp. J. J. Jensen), Juela- mirtde, Sandstræde. 170 Fatlun« P., I .ærer, Holsted Skole. 740 Falch Edv. & Søn, Smedem., Kindhe- ategade 7. 1208 Falck* Rcrinlngakorpa, Kamsher- redgadf l3T 717 Ferdinand C I’., Køhmd., Kirkestr. 1. 004 — John., Lektor, Herlufsholm. 121 Finsk Vicekonsulnt (Dir, R, Grønholt). 071 Fisketorsynlngen, Hjultorvet. 1008 — privat. 107 Fiskehuset, Rumshel redgade. 1094 — privat. 1278 Kiskehallen (Marg. Hansen), Vinhusg. 1210 I'lindt Knut!, (»dr., Kllelwkgaard, 1213 Fiouriste l*a, Blomsterforretning, Ringsted gade 8. 940 — — Rolig. 313 Flora, Hlomster- og Ftugtbandel (I* J, Jensen), Axelturvet 517 Fodby Andelsmejeri (Bestyrer AUr. Hansen). 411 — Jernbanestation. 48 Fodbygtiard (Propr. H. E. Pille). 191 Kog, Krk., Forstanderinde (K.T.A.8.) 1122 Folkeregistret. 298)Forti Ib pot (Offer Andersen), Ring- 859) etedgatie 17, 10!*0 Forenede danske Motorejere (E. Ku­ beil), I ,u Courxv 1, Ll.-Næstv. 12<»4 Forenede /Mergarlnefabrlkkcr D* (L. Oest»Jacohren). 1091 Forsikringsselskabet „i.ondon af 1809" (Filial for Sydejielland og Møen), Ringstedgade, 900 Forsøgsgnarden, Aaderup,

Maler« arer.

tlhertsea. Tapet- or Farve­ handel. Torveslrjvde 10.

en gros —

Tapeler or

■aralbal

en detail. Telefon 2<>2.

M»ler«arer

Alkerites Tapet- or Farve­ handel. i Torveslrsede 10

cn Rfos —

rn detail. Telefon 202 .

120 Kgelwrg Gutson, Hroderlmagasin (W. Schw nsens Kftf.), Ramsher red gd. 841 — Vabl,, Konditor og Iinger. Torveat. 041 „Kgely" Mejeriet, Jons Frederiksen, Htenhæksholm. 1202 K.ilenberg Axel, Repr., Vordingborg- veja Kori. 6. 1002 Eksportmarkedet* Restaurant (Kr. Jensen), 241 Elektricitet *va«rket. UH F.lbo Chr., Skrrdeirn., Ringstedg. 12. 288-------- Rolig: An gade 10 702 Elbrønd A J„ I rr r, N. .luølsvej 2. 101 Kimer Alpha, Hjultorvet. 1115 Elmquist, Dyrlæge, Jernban* gade 7. 000 F.lting M. E., Konsulent, Anderup. 530 lilvwg Jen« Peter« Slagternuster, hVkestrædr. Kød og Flæsk i bedste Kvaliteter. 1202 Emmeltorp Fru, Farin.ngsvej. 89U Kmnierich H„ Rentier, Villa „Prima Vera*', RingatetUej 12. 884 Engelsk Beklædnings-Magasin (Vabl. Hruun), J rnhanrgnde. 12 Eriksen F„ Musikhuset, Rlngstødg. 2. 1121 Easendrop Kr. Jul., pens. Lærer, Sterkelsvei 11. 718 Kthelfel.l & Mortensen, Cykler & Radio, Unmsherrrdgade 0. 1172 — Oda, Krk, Jord moder, Vinhus­ gade 7.

490 Gade N. R., Otgnniat, Herlufsholm. 1281 (iatn-n Albert (Krtn^•kow*_Kltf_IJ_ (^stergad.e 14. 650 Gammelværgegnard (Gur. C. Niro- lal-en). 12 Gatnlsor«'kommnn«;nnten l Næstved. 47 Gatinø Godskontnr, 9 -12 og 2— Omstill. til Onunp Hnve*lbygnlng. NR. Gaunø Avlagaafd og (kMlaforvalterb. (se under Ny'and Centml). i'i*i CiiMværket m Genit K„ Telefonmert*r, Uamsberml- ga*le 0. 12«g> — privat. i r iTmSki °*rMp Chr (1 ,IU K" Hol l Etlfl.). Toiveatr.vde 301 — Omstilling til Rolig. 731 Gerdorff C. Chr., Kabm., Slagelaev. 48. 12 Giersing A. K., Oberat'øjtnunt. HOO Cllllob-rg A. J.« OaleltMp ret Ring: stedRade 2*. 577 Glietrup Poul, Tandlæge. „Vinhuset", Set Peders Kirkeplads 4. 1048 ____ Bolig: Set. Feders Kirkepi. 0. 324 Gottsehafek A., Præstø«ej 01. 045 Godthaah, Mejeri (Fru S. Jacobsen), Rnmsherrulgade 10 787 Gram H , Gartner, Bøgely, Ringetedv. 02 Gravesen Johs., K/d*tn., Ringste

I

402 Forsørgelsesanstalten, 1209 Forsørgelseskontoret. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner 14

— Cykletyveriforsikringer.

Køb Koopmanns Pølser og Fedevarer!

Prøv Koopmanns ekstrafine Paalæg!

ohan Hansen, Glarmester og Kunsthandler,

« Jtt

i: , «• r tt 5: .

Stortog smukt Udvalg i Fest- og Brude-Gaver. Alle Reparationer og Gravering udfores paa eget Værksted. : Forlovelsesringe. — Guldsmed E. Grønholth, I Telefon 678. Ramsherredgade 9. Telefon 678.

Næstved.

Telefon 829.

Axellorvel.

H

1159 Hunsen l«rvln, Konsuler t, Yording- borgAej 12 602 — Carl, Kontorheetyrer, Hyraads- medlem, Vordingborg* ej i. 1147 — Kommuneboghohl r. Angå«!*' 9. 321 — Georg, Købmand. 278 Hanøen Lawltt huhmand. t>^« r- gade 18 1174 — Th., Køhm., J)llaitdøveJ 0. rer. 1006 — Sidenius, Meksnisk Værkste*!. t>*t rgade 14. Omst. til privat. Grønnegaarden 2.

1089 Hansen Jon* Chr., Bavnehøjgd., UHe- Nrestvod. #47 — J. A., (Rir., LI.-Næstved. i;04 — Morten, Gdr., L-Næstved. H 44 h— P., G*lr., Stenstrup. llRHy—'* Vuid., Knkc, Gdr., Øverup. 829 — Joh., Glarmester, Axeltorvet. 1086 — Hane, Slagterm., Kalbyrisvej 30. 1178 — 1. V., Handelemedhj., Møllevej, L.-Nsretved. 1198 — Chr., Hest hdl., Slageleevej 9. 1201 — Frede, Hamlels^uitner, Aaderup. Ml A. H. Hanøen, Kolonial« <*% f>ellkatoa*ehandcl, jernhaneg. 5. Omstilling til Privat. 303 — Niels, Inspektør Albanivej 2 1227 — H.-Juul, nut. Installatør, Jernbane­ gade 2. Privat: Fixvrj 6 . 1183 — Chr., Iskondltorl. Ny Østergade 3. 636 — Knud, Kaffehandel. 83 — 1,., Karetmager, Præst*vej. 791 — Thor, Kasjertr for Herlufsholm Syg kasse. 76 Btnll Hansen, Kolonial og DelU ~~ katcwøchamlcl« Rinfistedgade. 589 — S., Kru, Kolonial- og Fedevnrefor- retning, Ringet«!g. Forl. 18, 403 — S., Konsulent, Ny Jernbnnevej 4.

!257 V. Randberg (Sliett.Tanken), Hane gunrdspia dåen. NH. Hamlherg 4 Møller (se Moller & Handberg). 12S!» Handel** og Kontormedhja'lperfor- eningen, Grønvej 4. 860 Hanaen Rr*tr., Automohilejer, Lille* Næstved. 949 — J. Kr. RtelUeld. 222 — A., Beslagsmed, Ny Østergade. 125 — Aage, Blomstr rforretningen "Im­ port", Hjultorvet. 768 — J. Karl, Billedskærer, Grønneg, 1. 890 — Peter, Rilttdlejer, Skyttemarksv. 91, 42f> — H, N , Branddirektør, 1,1,-Neiitved, *, 0 l — Ru»l. Buntmager, Torvestræde. 460 — U. 1*., Byhud, Jernbanegade 26. 1260 — Anna, ivnmefrlaørlnde, Kilde- vænget 9. 34 — Klin, Pamef risørinde, Ø*terg. 3. GG2 — Lin. Frue, Pamef risø r*a!on, Ring- *tertge.de I. 898 — H., (Dansk Træhælefubrik), Her- mani enevej 10 , 142 — Nørrekjær J. A., Potailh., Nyvej i. 903 — Jakob, Kjendomxh., N. Juelsv. 22. 806 — Marie, Enkefrue, Villa „Agerholm,, Fensmurksvej. 107!# — Marie. Knke'ru, Villa „Birkely", 1221 — Reginu Clnudl, Knkefru, St, Mor­ ten egade 5. 00 —’* Claudi Kftfl, (Hannibal Alh'rt- een), Farve- og Topethandel. 1278 — Murg., Fiskehallen, Vinhu*ga»le. 1066 — Weiner, fhv. (Rir., MeietereveJ 11. 493 — H. J., Forp., Skovganrden. 1211 — C. M., Frøken, Prmstøvej 11 . 1202 Marie, Fru, Crønnegade 5, 205 — Marie H J., aut, Fæøtekontor. 206 — Han* Peter, (Rir., GHmetrup, 019 ■*-* Anders, G*lr„ Kahager, Øverup. 472y— Bernh,, Gdr., Vredsløse. 029 — Pan F.jnar, Gdf,# Fælles EJ«.

11*5 Grum Carl Johan, Organist, Øst« r* gade 13. N21 Grundfo'bedringskontor, Pr. Amts*. 131 Grønholt R., Konsul, Pir (KUhiør* Keramikfabrik), Jernbanegade, 078 Grønholth K., Gulderne«! (Rnmxhor* herredgade 9). 576 „GrontboHen", J. Rcimumcn, Vlnhuøgade 7 . 1129 Gummi-Centralen (Fr. Pedersen), Ringstedgnde 29. H1 ti Chr, Oundnr M, Siudkcrmmlfr, Kimlh stegade B, IOM Gundesen A., Repræsentant, Ridder* gad 5, 1075)Gyk!endnlske Bogll, (9—5), Køhma* 1070) gergade 10 . (tndg. frn Møntorgd.) 1077 — — liogh. Hrrti'l mivat. 174 Gørgen* Mari*, Mægler, Jernlmnrg. 3. Agentur for H#*!t Roderi Tran*port. 149 Gote«* Th . Repræser.tant (Mnrgurine- fahr, Alfiu, f*ra*trvei 4. 188 Getr-cho P., lektor, Herlufsholm.

k **9 *

P 50 — W., Mekaniker, Kiniihf»Utd. 20. (d _ p. & Co., Murerm , Byraadsnied- !em, Østergade 8 . Kreaturtransport Cingels - Støbegrus Granit og Paksten. Purlang Tilbud! P. V. Hesselbørgs Vognmandstorrøtning, Ringstedvej 110. TcUfon 797 . Telefon 707 Driftstabsfo.’sikringer. Ur* K'Å~ og 2 Ton* Biler til Flytninger og *1 Vognmandskørsel.

<*u

(laudi NiMri« tru Tapeter og Malervarer. Jernbanegade 3.

Boorlé.

Italeeter, MllUa Tæpper Telefon Hl.

•*»l Haagensen A. Rud., Isenkr., Axeltv. 102 - Køhmd., priv, Østergade, 109# Haan<| | Hnund, Afenlur, H. Christen- «en, Villa Arnen, P der BodilsveJ. 213 tfaandværker-, Handel** og Pand* brug-hanken, Akt*., Jernhaneg. 9 . 158 llug** J. Ph., Over!*>ge (10 -12), Jernbanegade 17. , 959 Hagen H«*tr. P. eg H., Broderiforret- ning, Ax Itørv 1, 721 Hammer A. K., Tiaadvnvafb.,Sandet.

IJ

916 — H. R., G

o? "S!

17

i* K r

Koopmanns Pølser er statskontrollerede! Ny Holsted Vognmandsforretning Hjortti Hansen. Al Korsel med 1'2 og 2 Tons Lastbiler. Luksusbil udlejes. - — Nytninger. Telf. 1217. Kreaturtransport. Billige Takster. Hurtig og reel Betjening. Billige Takster

I:

Til Koopmanns Pølser anvendes kun 1. Kl.s Kød!

c UfSI _ ' ■£ ‘ fL 1

, Ajs Importørens Udsalg, j Telefon 774. Hjultorvet, Næstved. I eldon 774. ^ | Cykler - Radio • Værktøj - Køkkenudstyr \ |l H | Vaaben og Ammunition. i . . Stort Udvalg i Haveredskaber. -- . ^ W. Petersen, J

: 11

u:

O

il

I Hanøen Hane, Musikdir., Kanmaps- vej 31. I — Vald., Musikdir., Jørg. Jensens- vej IH * • I Hawaaw J.« Hjultorvet« Oatehua. * —- K. K. Kfpm, Politiassistent, Villa „Brinken", Kingxtedvej 30. I — <*hr. Parcellist, LI.-Næstved, r — Jørgen, Poslasxistenl. Aag.ido 10. > - Carl V„ Pottrmager, Ryrnadsmed- lero, Fixv j 12. r Andera A Co , Produkthandler. !x - Jens, Rentier, Fasnnvej. ’ Carl Repræsentant, Roarsve) 3 A. * — H., Repræsentant, Kllehækshøj. Anna (»ahm, Rulle. Mrogade 1. * — Vakt., Siulclm. og Tapetserer, IJ, Nawtved (Jade. * — A. Emil, Sadelmager, Ringxtedvej. HaWMl R., Sadelmager« Sandstrædc 20. 5 — J I*., pens. Pærer, Birkely, Fløjsv. I)— M. Konrad, Sagfører, Købmager- I) gade 4. — I*. Dam, Skibsfører. Havn n 3. * — Carl, Sknmngerm., Jernbanegade 4. I — F C., Skomageri«., (irønnegaile. — Oluf, Riagt!rm., Vordingbv. Forl. 9. — Ohr., Rognefg. «*g (idr., Fodhy. 1 — Marie, Sæbimlsnlg, Jernbaneg. 2. — Oppermann Olga, Tandtekniker, Orønvej IH. — Viggo, Tjener, Karterer i Sydal. Tjenerforening, Kildemarkav. 25. — H. S., Tømrerm., Ny Østergade 5. — Niela Chr„ Tømrermest'r, Nixvej H, !J.-Næstved. — I*., Tomrerm., SterkelsveJ 14. Am., Uddeler, Voidingborgvejens H' ugsforening — Carl, Vognmand, Saml sit æde 2. — Harald, Vognmand, FriggnaveJ H. — Hjortb, Vognmand, Ringatedv. H2. —■* Han,« Cbr., Pille Hil-Centralen, PI.-Nær tved. — Jena l'eter, Vognm., Ny Oaterg 5.

724 Hannen I’., F.ft. (A. Sørenaen), Sla- gelaevej 19, 1223 — H. P., Vognmand, Farimagav. 60. 533 — I*., Vognmand, Sønder ir»aaet. 668 — Søren, Vulkanlaeringaar alt og Autorjparatioi., Farimagav.j 8. 1250 — P., Værkfører, „KUdevængot". 311 Hanlager C., Tandlæge, Jømbanøfri, 185 Horden J., Bagermester, Østergade, 858 Uartig Agn te, Frk.. Damefrisørinde. 248 Haurum A Jensen. Malerm., Set. Mortenagadr, 113 Havnevæsenets Hugncrhaud, Kaptajn Nielsen, 432 Havne ormanden 574 Helleberg A Jacobsen (Næstved Ma­ skinsnedkeri), Ndr, Farimagavej. 271--------Helleberg, Bolig. 674 — —. .fneobaen, Bolig. 732 Helma H. J., Lektor, Køgevtj 1. I>4 H mmingaen C., Politibetjent, Vor- dingborgvej 8. 330 — Jena, Slagter og Kreaturhandler, Id.-Næstved. 1105 II nriksen Frk., Detal Ihl., Sandatr. 21. !H>0 — Anna, Enkefru, PI.-Næstved, 53 — L. P„ Handelagaitn r, Stenbæk«- holm. 1213u— Tb., Handelagartner, Jagtvej. 1277 Henriksen H.« Itlar«kandl«er ét Wahclhandlcrj „Hot rode (irnnnegade 20. 728 — Tv., Motorforhdl. A Sæbelager, (»rønnegade 8. ( br., Murerm., Farimagavej 66. 1207 — C. J., Overinspektøt, Rirgetedv. 60. 430 — Vognmand (Stuhra HotH), Jem- bnnegad .

417 Holmegaarda Olaaværk, Omstill, til Driftsbest. K. Scbbitter. 443 Holst Vald., Bibliotekar, Østergade. 761 —Rv«nd, Direktør, Hjultorvet «. 382 Holatetl Andelsmejeri. 667y— Brugafor ning. 1036 Horn K„ Ingeniør. Nyvej I. 830 Houmaae Axel, Malermester, (t

708 Herlufsholm« Skole, Pektor Kramp . (bedet t—2). f,08-------- lnventarieinap, Bovelli Mø.lei (sikrest 124—14). 20 — — Kostinspektør 8t*f fensen (sikr. , 114—124, 14—2). 49 # — — Oldfrue Brasen. , , . 1071 — Postbud N. P. Nielsen, H rlufab. 345 -- Sygehus. 1072 — SygeVrsse, bormand P. Hansen, Nixvej LI.-Næøtvnd. — — Kasserer Thor Hanøen. 142 Hnlufsvæng Handelsgartneri (H. Hansen). 542 Hermansen O M., Murerm., bart- mugsvej 20. 1077 Hcrtel A , Boghandler, Hana Horoe- manavej. .. . 1205 Herting C.. Politifuldmægtig, ban- magsvej 18. 167 Hcrtx A., Enkefrue, Aagode 16. 76 — H., Ihv. Forpagter. 312 Hnase Alfr., Direktør: Bolig: Ring- atedgades Forl 30 767 Hesaelberg P. V.. Vognmand, Ring- at. xl vej 112, 116 Hlndlnga Kftfl (A. Børner), Bog- og Paplrhantiel. 494 — Musikhallen, Axeltorvet. 9 H|am»nehagerlct {H. Nielsen}; Rnmshermlgøde 16 84 HJ mmesyningsfor retningen (L. 3ør- gensen), Jernbanegade 4. — L. Jørgensen priv.: Amtmaiulsg. 6. 367 Hjuttorvcts Ostehus (J. Hansen). 233 Hjælpekassen, Ny Østergade 1. i1) Hoffmar- Cbr., Manufakturhi. * rn me A Ooldschmldt), Axeltonet. 280 Holm Vilh., Wr., Vor.Hnrborrr'H"' 4 S 7 __ Fru, Distrik lajord- moder, Karre- bækvej, Villa Nr, 11. 468 — H. P., Sadelmager, Riddergu-le i. 468 --------•* Bibliotek. 694 -------- ’» Muacum

[U 1 I

i k-»

I

jp*

il

Taøeier og

H*»«lkal

Raler« arer.

AUnrlaea. Tapet- og Tarve- handel. Torveatræde 10.

en groa —

en detail. Telefon 202.

5!H)

664 Ihsen Chr. L., Komnwsaicnær, Kiml* hestega-le 14. Indleveringssted l København: Graabrødretoi'. lo, Tlf. 7703 1026 Ihlemann Sofb . Frue, Rnxørh., Axel- torv 8. 766 lllum O.. Adjunkt. 126 Import, Blomsterhandel (Aage lian* æn), Hjultorvet. Omstlll t. Bolig. 774 „Importøren", Hjultorvet.

12*4 201

•MIK 1217 MM) 257 1168 llerlufaen, Missionær, J. Jensen av. 16. 31 Herlufaholm Dampmølle & Brødfabr. (Alfr. Poulsen). 101 — (»odakontor (Godftforv, H. C. Knudaen). 203 — Kommunekontor. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner 18

JH k r*

Ejendoms-Ansvafsforsikringer. 19

• IMS O

i Til Koopmanns Medisterpølse anvendesl ikke Mel! c (D (/) JQ MH 7 Pers Luksus-Bil til Lille-Bil Takster. K. Jørgensen, „Sidehuset". Telefon 269 O O KJ V o

- - — Spis Koopmanns Krydderfedt!

Lille Næstved Vognmandsforretning. Al Transport med smaa g store Lastbiler samt Flestekøretøjer besørges Anders Jensen, Telefon 190 Al Luk su s kør sol med Landauer, Char-a-banc, 7 Pei soners Luksusbil.

Kreatur- og Svinetransport besørges.

1)40 Jensen M. N., Handelsgartn., Kirke«tr. 082 — L„ Inspektør, Nlol« Juelswj 22 . 506 — J. P., Katvtm., Ringxtedg. Forl. 15. 938 — Harald, Købm. Vordir. gborgvejs Forl. 7. 1080 — P. Th , Køhind., Gramsvej 2. 761 — J. P. (LøtterikolL), Gronnegud 1. 771 — Georg, Malerm., Gramsvoj 2. 305 — Herm., Malerm.. Fnrimag-.æj. 382 — I. P„ Mejeribestyrer, Holsted. 932 — Chr., Mekaniker, N. Farimagsv. 18. 318 — Anna (Modemagasin), Axeltorvet 508 — Chr., Murerm ster, SlagelseveJ 3. 372 — P. Chr. & S#n, Sjæll. Møllextens's- brik og Mollebyggeri, Sandstrasle. 09 — Chr., Overretssngferer. 382 — Jergen, pen*. Cherserg nt. Godt- hnahsallé 25. 172 — Philip, Pareellift, Kohherhakken. 371 — J. p. J„ Premierl., Statskasenen. 315 — o., Repris titant (Laur. Ard*»r-*en A Co., Oilense). 1150 — P. M., Repr eeentnnt, Brogade. 759 - C. * A. Bundis, aut. Skorstens­ fejermester, KalbjrrUvei 18. 992 — Dagmar. Smarforretu , Ramshg. 8 . 349 — Carl, Snedkerm., Hjultonet. 8,34 — Anni, Trihotngeforretn. „Spar", Jernbanegntle. 778 — C., Trævarefubriken „Dan" (Na*>«t- x•«( Træhælefabrik). 4 Pers. Fiat, 5 Pers. Chrysler. 6 Per«. Buick--------- «

U 1 Industribygn. (C. Th. Christiansen), 200 Industri« og Spank ,f. Næstved og Omegn (KV - 12 , 4 — 6 ), Hjultonet. 281 Ingemann N., Gdr., „Oedebjerggaard", LI.-Næstved. 810 Ingendev (Ko, Læg«-, Farimngsvrj 16. j (Konsultation 11 — 1 ). 1270 Ingvorsen C., Cigarhi., Jernbnneg. 19. i 416 I rin (G. I .araen), Blomster- o«: Grøntforretning. 1183 bknndllorl t, Ny Østergade. 1283 Israel*«« H., Vognmil., Lindevej 10 . 000 Iteisen Ernst, Cigurhandler, .lern- Imnegnde S. — Joh*., Købnul., Ringstrdvej 100 . 7 iø —. poter, Skomagerm. og Bandagist, Ny østergade 13. 1215 Infemart« Pedersen, Trafikass., Godt- baaba Allé 23.

931 Jcnaen Al arie. Damefrisør salon, Brandtegatte 24. 098 — Dagmar, Dameskræderinde, Jern­ banegade 2. 521 — Jena A., Detailhandel, Skifcaprnvi- antrringshandel, Rrandtsgade 1. 285 — 8., Detailhandler, Kindhestegd. 1. 015 — Chr., Brolægger« Eftf, (Chr. lair- *on), Entreprenør, N) Jernbane- vej 11. 1032 — Jen* Chr., Kntrep , P. Bodilsv j 14. 840 — J. J.( FabrikMini.p. (bedst 1—4), „Juelsminde", Sandstr. 920 — Chr., Faktor, Ringstedg Forl. 071 — N. P., Fiskehandler, Hjultorvet 7. 1008 — — Bolig: Ny Holsted. 310 — Alfr, (Fonrnnd, K. T. A. S.). 843 — CHe, Forp., Jørgen Jensensv j. 057 — Kai, Forp., „Birkegaard", Aaderup. 162 — Jens, Gdr., Stenlængegd., Holsted. | 877 — Fred., G ». 528 — Knud, Gdr., Skraverup. 15 — Martin, Gdr., Kntreprenør, Abbednæ*. 784 — P., Gaurdejer, Anderup By. 097 — Th., Gartner, „Ablldhøj", LI. Næst­ ved. 484 __ p.f Gæstgiver, Kindhestegad« 13. 1047 — Emil HandeUgartrv t , KiUfemv. 919 — J. p., Handelsgartner. Ladhy.

333 Jacobsen C. (Carlsen* Kftfl.), Cykle- handler, Ringstedgade 11 . 140 — Asta, Damef risørinde, Ramah. 20 . 053 — J., Ejendomshandler og Ku trepre­ nør, Siage aevej 40 c. 1033 C^_ Jacobsen, Farverf f kemisk TwjrenscrTT Kirkestræde 3. 1038 — Martin, Form. f. Herlufsholm Sogns Vejudvnlg. 1252 — I*. M. HoCmann, Ingeniør (M. Ing. F ), Grnmsvej 18. 337 — N., Købmand, Assurandør, „Vogn- mamlegaarden, LI.*Næstved. 1204 — L. Oest, Repræsentant, Ringsted« gade 44. 603 — i-nr* Peter, Rest., G røn negndc 11. 11HØ C« B. Jacobsen, K h J ui I m I k og Østergade 4. *"“

ClaaØI ji 54 — Vilh., Tomrerm., Slngelscvej 34 . 4;>0 Jakobsen I*. F., Cigarh. Kingstedg. II. 883 — C. F., Gdr„ Fjordgaard, Sten bæksholm. 807 — Niels, Vognmand, Melaterftvcj 3. 272 Jena n Georg. Hager og Møller, 102 — v. Chr. Hniiegaardsre^taurationen. H* ^ t B**l«g*med, Kirgatedgnde. NO«; — H., Mladforhandler, Kombakken 13. ,();• — Chr, Knke, Nygade 3 . 824 — Annu, Dum frisør inde, Hjultv. 6 . • Chr. Jensen, Nr. Farimagsvej 18 , j Automobil- & Mekanisk Værksted, I Tc,c,on 93Z- Næstved. Telefon 932. j Alt i Reservedele og Olie. j Repn rationer udføres hurtigt, solidt og billigt KM. Tapeter ok Halen årer. Jornbaru gade 3. I iBwteiim (PaalæKninK at en FåKmand). Vex4«f Telefon 00. I0|ll llujt« Jacobsen, Assurandør. „London",' Uingstodgudo, 12 JamitH n A., Billetkuss., Grør.neg, 8 .

^ - « f jller UdlCJCS* DodKe Brother*, 7 Per«, lusk: Telefon 1016 svarer hele Døgnet. Vognmand J. P. Jensen. Telefon 1016 Jernbanehotellet. lelefon 1016. - • Zone-Redningskorpset. • • — Ferie- og Fritidsforsikringer. 21 , * •

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388 , tegner 20

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56-57 Page 58 Page 59 Page 60

Made with FlippingBook - Online magazine maker