Rezerwa Subwencji Oświatowej 2021/2022. Nowa Szkoła

REZERWA OŚWIATOWA PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE LABORATORIA SZKOLNE

2021

REZERWA OŚWIATOWA 2021

oznaczenia

GEOGRAFIA 2–39

Drodzy Klienci,

to już ostatni rok, w którym dotację w ramach 0,4% rezer - wy budżetowej można przeznaczyć na projekty związane z wyposażeniem i rozbudową pracowni przyrodniczych i laboratoriów szkolnych . Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup pomocy dy - daktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnego do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. W ramach dotacji można wnioskować o wyposaże - nie pracowni biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej oraz doposażenia publicznych szkół i placó - wek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samo - rządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomiesz - czeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach . Terminy składania wniosków: Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przy - rodniczych w publicznych szkołach podstawowych – do dnia 31 maja 2021 r. Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i pla - cówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie po - mieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach do dnia 28maja 2021 r. ; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych

w okresie od 25 września – do końca grudnia roku poprzedniego oraz w I kwartale 2021 r., do dnia 4 października 2021 r. ; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania /zaadaptowanych w II i III kwartale 2021 r. Katalog RezerwaOświatowa, Pracownie Przedmiotowe, La - boratoria szkolne 2021/2022 przygotowaliśmy z wyjątkową starannością, takbyzawartewnimtreści stanowiłykompendium wiedzy na temat asortymentu wpisującego się w założenia rządowego programu. Proponujemy gotowe rozwiązania pozwalające wykreować najlepszą przestrzeń dla edukacji. Skrupulatnie wyselekcjonowana oferta skonstruowana zo - stała zgodnie z wymogami podstawy programowej oraz w oparciu o opinie i konsultacje z dyrektorami, specjalistami i ekspertami w dziedzinie nauczania. Prezentujemy wysokiej jakości pomoce dydaktyczne skiero - wane do pracowni przedmiotowych, sprzęt laboratoryjny oraz duży blok pomocy multimedialnych.Wkatalogu znajdą Państwo również wyposażenie meblowe w postaci kolek - cji meblowych, ławek, krzeseł, wyposażenia klas, szatni i stołówek. Na ostatniej stronie znajdą Państwo dane kontaktowe do na - szych doradców handlowych, którzy pozostają do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do przesyłania zamówień również za pośred - nictwem naszego sklepu internetowego znajdującego się

tylko u nas

nowość

mapy ścienne Polski mapy ścienne fizyczne mapy ścienne polityczne mapy w języku angielskim mapy ścienne Świata mapy ścienne tematyczne mapy konturowe akcesoria do map lupy kompasy, gps, lornetki globusy astronomia ukształtowanie powierzchni minerały gry geograficzne plansze filmy naukowe atlasy multimedialne wydawnictwa badawcze pracownie przyrodnicze

nadruk

dla nauczyciela

magnetyczne

spieralne

bezpieczne PCW bez ftalanów

bez ftalanów

aktualizacja produktu

promocja cena zł nowa lepsza cena cena zł

pod adresem: sklep.nowaszkola.com Życzymy Państwu udanych zakupów.

Nowa Szkoła

OCHRONA OSOBISTA 220–225

MEBLE I WYPOSAŻENIE 226–426

BIOLOGIA 40–99

CHEMIA 100–135

FIZYKA 136–179

MULTIMEDIA 180–219

rośliny zwierzęta człowiek modele demonstracyjne pierwsza pomoc mikrobiologia mikroskopy akcesoria dla mikroskopów preparaty mikroskopowe lupy lornetki, peryskopy obserwacje i eksperymenty zestawy doświadczalne badawcze pracownie przyrodnicze plansze i plakaty filmy edukacyjne wydawnictwa pracownia biologiczna

meble laboratoryjne cząsteczki doświadczenia domina chemiczne

doświadczenia pomiary długości pomiary wagi pomiary siły pomiary temperatury, ciśnienia i wiatru kinetyka i dynamika hydrostatyka i aerostatyka pomiary objętości magnetyzm elektryczność optyka plansze pracownia fizyczna

monitory interaktywne nowa szkoła digital ekrany tablice interaktywne zestawy multimedialne akcesoria do tablic okablowanie laptopy szafy na laptopy komputery stacjonarne akcesoria komputerowe uchwyty i systemy montażowe projektory wizualizery i kamery wirtualna rzeczywistość wideokonferencja drukarki i urządzenia wielofunkcyjne programy multimedialne mapy multimedialne

osłony antywirusowe maseczki ochronne dyspensery do dezynfekcji płyny do dezynfekcji generatory ozonu oczyszczacze powietrza lampy bakteriobójcze plakaty

exclusive modern tęczowa pastel

cubo fresh

odczynniki wskaźniki substancje

prima ławki stoły krzesła taborety biurka meble laboratoryjne

barwniki i akcesoria szkło laboratoryjne akcesoria laboratoryjne sprzęt ochronny plansze i wydawnictwa chemiczne pracownia chemiczna

szatnie tablice ekspozycja dywany siedziska świetlica stołówka

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

mapy ścienne Polski mapy ścienne fizyczne mapy ścienne polityczne mapy w języku angielskim mapy ścienne Świata mapy ścienne tematyczne mapy konturowe akcesoria do map lupy kompasy, gps, lornetki globusy astronomia ukształtowanie powierzchni minerały gry geograficzne plansze filmy naukowe atlasy multimedialne wydawnictwa badawcze pracownie przyrodnicze GEOGRAFIA

2

b

mapy ściennePolski

Polska. Mapa ogólnogeograficzna i konturowa hipsometryczna NS 8263 319 zł Dokładna mapa powierzchni Polski z ozna - czeniem poziomic w skali logarytmicznej oraz szczegółowym reliefem. Kolorami zanaczone są krainy geograficzne oraz większość miast, jezior i rzek. Dolna mapy zawiera dokładny rysunek poziomic, miast, jezior i rzek w kolorze czarnym oraz jasny, szary relief powierzchni. Nie posiada ona opisów, przeznaczona jest bowiem do samodzielnego nananoszenia infor - macji geograficznych przez uczniów za pomocą pisaków suchościeralnych. Mapom towarzyszy ponad 40 ilstracji z opisami, przedstawiających najbardziej charakterystyczne punkty wysoko - ściowe w Polsce. • wym. 160 x 200 cm, skala 1 : 650 000 ważniejszymi miastami oraz zaznaczone reliefem ukształtowanie powierzchni. Wykonane z bardzo trwałego materiału banerowego oraz oprawione w listwy z zawieszeniem sznurkowym. • projekt: Andrzej Laszak

Seria dużych ściennych szkolnych map Nowej Szko - ły obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Wysoka jakość druku zapewnia doskonałą czytelność. Mapy w przejrzysty sposób prezentują aktualne terytoria oraz roszczenia terytorialne państw ze stolicami i naj -

Polska. Mapa administracyjna NS 8260 189 zł Mapa z herbami opisuje kształt terytorialny 2796 organówadministracyjnychRzeczpospolitejPolskiej. • 16 województw, 66 powiatów grodzkich, 236 powiatów ziem- skich,923miastigminmiejsko-wiejskichoraz1555gminwiejskich wgstanuz1.stycznia2017r.; wym.160x160cm,skala1:400000

Polska. Mapa fizyczna NS 8261 189 zł Precyzyjna mapa powierzchni Polski z oznacze - niem poziomic kolorem w skali logarytmicznej oraz szczegółowym reliefem. Zaznaczone są krainy geograficzne oraz większość miast, je - zior i rzek. • wym. 160 x 160 cm, skala 1 : 400 000

KażdamapazseriiNowej Szkołynaodwrocieposia - dadwie etykiety z nazwą i rodzajem mapy. Dzięki temu można je zidentyfi - kować bez rozwijania.

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniej - sze rodzaje procesów rzeźbotwórczych z podziałem naepoki geologiczne, wktórych kształtowały onepo - wierzchnięPolski. Dodatkowozobrazowanoprzebiegi krawędzi tektonicznych i zasięgi zlodowaceń: Wisły, Odry i Sanu II.Namapie umieszczono również obec - ne krainy geograficzne dla łatwiejszego zrozumienia historii geologicznej Polski. Kartonbocznyprzedstawia pasy morfologiczne rzeźby, wiek ich kształtowania oraz zasięgi najważniejszych zlodowaceń. • format: 160 x 120 cm; skala: mapa główna: 1:650 000, mapa pomocnicza: 1:1 500 000; laminowana dwustronnie folią struk - turalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Polska. Ochrona przyrody NS 8262 189 zł Ściennamapa szkolnaprzedstawiającanajważniej - sze formy ochrony przyrodywPolsce. Uwzględnio - ne zostały parki narodowe, krajobrazowe, rezer - waty przyrody oraz ich fauna i flora. • wykonana z tkaniny banerowej, oprawa z listwy z zawieszeniem sznurkowym; wym.: 160x160 cm; skala: 1:400 000

Geomorfologia Polski. Typy rzeźby i ich pochodzenie ID 0028

235 zł

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

3

mapy multimedialne znajdują się w podkategorii atlasy multimedialne na str 35, oraz w kategorii multimedia na str. 210 i 214

mapy ścienne fizyczne

Seria ściennych map fizycznych obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami za - znaczone są warstwice rzeźby terenu, rzeki i jeziora. Relief hydrosfery opatrzony jest po - ziomicami. Naniesone są aktualne terytoria państw ze stolicami i najważniejszymi mia - stami. Mapie towarzyszą liczne fotografie pokazujące charakterystyczne krajobrazy i cuda natury z ich opisem oraz umiejsco - wieniem na mapie. • tkanina banerowa, wyposażonewuchwyt do zawieszania

Każda mapa z serii Nowej

Szkoły na odwrocie posiada dwie etykiety z nazwą i rodzajem mapy. Dzięki temu można je zidentyfikować bez rozwijania.

Afryka NS 8231

Ameryka Północna NS 8233

189 zł

189 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5 500 000

4

Ameryka Południowa NS 8232 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

Australia, Oceania, Antarktyda NS 8234 189 zł • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 8 300 000.

189 zł

Azja NS 8235

Europa NS 8236

189 zł

189 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3 500 000

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

5

mapy ścienne polityczne

Seria obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone są aktualne terytoria oraz roszczenia terytorialne państw ze stoli - cami i najważniejszymi miastami oraz tery - toria zależne. Uksztaltowanie powierzchni jest zaznaczone reliefem. Każdej mapie to - warzyszy aktualny opis znajdującego się na niej państwa: flaga, godło, język urzędowy, stolica, ustrój polityczny, powierzchnia licz - ba ludności, jednostka monetarna z przelicz - niem na kurs złotego, religia dominująca, strefa czasowa, domena internetowa, kody (samochodowy, samolotowy, telefonicz - ny), PKB na osobę i ocena kredytowa jego obecnej sytuacji gospodarczej oraz dane o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego w miejscach publicznych.

Ameryka Północna NS 8243

Ameryka Południowa NS 8242 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

189 zł

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 5 500 000

6

Afryka NS 8241

Europa NS 8246

189 zł

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 3 500 000

Australia, Oceania, Antarktyda NS 8244 189 zł • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 8 300 000

Azja NS 8245

189 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

7

zestaw map mapy ścienne nowej szkoły ze stojakiem pakiet szkolny/klasowy

2418 zł 1799 zł

MAPYWZESTAWIE TANIEJ O 34%

Mapy ścienne ze stojakiem NS 8300 1 799 zł Zestaw jednostronnych map ściennych przedsta - wiających szczegóły związane z Polską lub ze Światem. Niektórymmapom towarzyszą tematycz - ne fotografiewraz z opisem. Przyjazna kolorystyka i czytelna grafika sprawiają, że idealnie nadają się do szkół. Mapy wydrukowane są na materiale banerowym, oprawionymwdwie białe rurki PVC oraz sznurek umożliwiający ich zawieszenie. Do zestawumap dołączonowieszak wykonany zme - talowej, teleskopowej rurki z regulacją wysokości do 220 cm, osadzonej na plastikowej podstawie. Wieszak jest łatwy w montażu i nie zajmuje dużo miejsca w klasie. Zestaw zawiera 10 elementów: • 1 x Świat. Mapa krajobrazów i stref klimatycznych o wym.: 150 x 170 cm, skala ok.: 1 : 20 000 000 • 1 x Świat - geologia i tektonika o wym. 160 x 200 cm, skala 1 : 22 000 000 • 1 x Mapa ścienna fizyczna Świat o wym.: 150 x 170 cm, skala ok.: 1 : 20 000 000 • 1 x Mapa ścienna polityczna Świat o wym.: 150 x 170 cm, skala 1:20 000 000 • 1 x wieszak na mapę z regulacją wysokości do 220 cm, materiał: metal, tworzywo sztuczne • 1 x Mapa ścienna fizyczna Europa o wym.: 150 x 170 cm, skala ok.: 1 : 3 500 000 • 1 x Mapa ścienna polityczna Europa o wym.: 150 x 170 cm, skala ok.: 1 : 3 500 000 • 1 x Mapa ścienna fizyczna - Polska o wym.: 160 x 160 cm, skala: 1 : 400 000 • 1 x Mapa Polski ochrona przyrody o wym.: 160 x 160 cm, skala: 1:400 000 • 1 x Polska. Mapa administracyjna o wym.: 160 x 160 cm, skala: 1: 45 000

Seria dużych ściennych szkolnychmapNowej Szkoły obejmująca wszystkie kontynenty i Świat. Wysoka jakość druku zapewnia doskonałą czytelność. Mapy w przejrzysty sposób prezentują aktualne terytoria oraz roszczenia terytorialne państw ze stolicami

i najważniejszymi miastami oraz zaznaczone relie - fem uksztaltowanie powierzchni. Wykonane z bar - dzo trwałegomateriału banerowego oraz oprawio - ne w listwy z zawieszeniem sznurkowym. • Projekt: Andrzej Laszak

8

Każda mapa z serii Nowej Szkoły na od - wrocie posiada dwie etykiety z nazwą i rodzajem mapy. Dzięki temu można je zidentyfikować bez rozwijania.

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

9

mapy w języku angielskim seria map fizycznych

Seria ściennychmap fizycznych obejmuje wszyst - kie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone są warstwice rzeźby terenu, rzeki i jeziora. Relief hydrosfery opatrzony jest poziomicami. Nanie - sone są aktualne terytoria państw ze stolicami i najważniejszymi miastami. Mapie towarzyszą liczne fotografie pokazujące charakterystyczne krajobrazy i cuda natury z ich opisemoraz umiej - scowieniem na mapie.

Mapa ścienna fizyczna Świat angielska NS 8337 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 000 000

189 zł

Mapa ścienna fizyczna Australia, Oceania i Antarktyda angielska NS 8334 189 zł • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 8 300 000

Mapa ścienna fizyczna Azja angielska NS 8335 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 7 500 000

189 zł

10

Mapa ścienna fizyczna Ameryka Północna angielska NS 8333

Mapa ścienna fizyczna Europa angielska NS 8336 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3 500 000

189 zł

189 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5 500 000

Mapa ścienna fizyczna Afryka angielska NS 8331 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

Mapa ścienna fizyczna Ameryka Południowa angielska NS 8332

189 zł

189 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

11

seria map politycznych Seria obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Ko - lorami zaznaczone są terytoria oraz roszczenia terytorialne państw ze stolicami i najważniejszy - mi miastami oraz terytoria zależne. Uksztaltowa - nie powierzchni jest zaznaczone reliefem. Każdej mapie towarzyszy aktualny opis znajdu - ustrój polityczny, powierzch - nia, liczba ludności, jednost - ka monetarna z przeliczniem na kurs złotego, religia do - minująca, strefa czasowa, domena internetowa, kody (samochodowy, samolotowy, telefoniczny), PKB na osobę i ocena kredytowa jego obecnej sytuacji gospodarczej oraz dane o za - grożeniach bezpieczeństwa osobistego w miej - scach publicznych. jącego się na niej państwa: flaga, godło, język urzędowy, stolica,

zestaw map w języku angielskim

3 301 zł 2 450 zł

MAPYWZESTAWIE TANIEJ O 35%

• Zestaw zawiera: • NS8331 Mapa ścienna fizyczna Afryka angielska, wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000; • NS8332 Mapa ścienna fizyczna Ameryka Południowa angielska, wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000; • NS8333 Mapa ścienna fizyczna Ameryka Północna angielska, wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5 500 000; • NS8334 Mapa ścienna fizyczna Australia, Oceania i Antarktyda angielska, wym. 150 x 170 cm, skala 1: 8 300 000, skala mapy obszaru Cieśniny Bransfield 1: 1 000 000; • NS8335 Mapa ścienna fizyczna Azja angielska, wym.: 150 x 170 cm, skala 1 : 7 500 000; • NS8336 Mapa ścienna fizyczna Europa angielska, wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3 500 000; • NS8337 Mapa ścienna fizyczna Świat angielska, wym. 170 x 150 cm, skala na równiku wynosi około 1: 20 000 000; • NS8341 Mapa ścienna polityczna Afryka angielska, wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000; • NS8342 Mapa ścienna polityczna Ameryka Południowa angielska, wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000; • NS8343 Mapa ścienna polityczna Ameryka Północna angielska, wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5 500 000; • NS8344 Mapa ścienna polityczna Australia, Oceania i Antarktyda angielska, wym. 150 x 170 cm, skala 1: 8 300 000, skala mapy obszaru Cieśniny Bransfield 1: 1 000 000; • NS8345 Mapa ścienna polityczna Azja angielska, wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 7 500 000; • NS8346 Mapa ścienna polityczna Europa angielska, wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3 500 000; • NS8347 Mapa ścienna polityczna Świat angielska, wym. 170 x 150 cm, skala na równiku wynosi około 1: 20 000 000; • ANW600 Wieszak na mapę.

Mapy ścienne ze stojakiem angielskie NS 8301 2 450 zł Bogaty zestawmap fizycznych i politycznych po - szczególnych kontynentów oraz całego świata. Kolorami zaznaczono warstwice rzeźby terenu. Relief hydrosfery opatrzony jest poziomicami. Mapy prezentują aktualne terytoria państw ze stolicami i najważniejszymi miastami. Towarzy - szą im fotografie najsłynniejszych pomników przyrody wraz z ich opisem. Mapy politycz - ne zostały wzbogacone informacjami na temat państw: flaga, godło, język urzędowy, stolica, ustrój polityczny, powierzchnia, liczba ludności, jednostka monetarna z przeliczeniem na kurs złotego, religia dominująca, strefa czasowa, domena internetowa, kody (samochodowy, sa - molotowy, telefoniczny), PKB na osobę i ocena kredytowa obecnej sytuacji gospodarczej, oraz dane o zagrożeniach bezpieczeństwa osobiste - go w miejscach publicznych. Wszystkie mapy wykonano z trwałego materiału banerowego z uchwytem. Do zestawu dołączono wieszak do prezentowania map. Zaprojektowany z me - talowej rurki osadzonej na stabilnej, plastikowej, pięcioramiennej podstawie. Posiada łatwą regu - lację wysokości (maksymalnie do 220 cm) dzięki teleskopowej rurce z blokadą.Wieszak jest łatwy w montażu i nie zajmuje dużo miejsca.

Mapa ścienna polityczna Świat angielska NS 8347 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 20 000 000

189 zł

Mapa ścienna polityczna Afryka angielska NS 8341 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

Mapa ścienna polityczna Ameryka Południowa angielska NS 8342

189 zł

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

12

Mapa ścienna polityczna Australia, Oceania i Antarktyda angielska NS 8344 189 zł • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 8 300 000 • na mapie zaznaczono stacje badawcze i roszczenia terytorialne państw

Mapa ścienna polityczna Azja angielska NS 8345 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 7 500 000

189 zł

Mapa ścienna polityczna Ameryka Północna angielska NS 8343

Mapa ścienna polityczna Europa angielska NS 8346 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 3 500 000

189 zł

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 5 500 000

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

13

mapy ścienne Świata

Świat. Geologia i tektonika NS 8251 239 zł Mapa górna ukazuje zakresy osadów geolo - gicznychzpodziałemnaerygeologiczne.Dolna zaś ilustrujelitosferęziemskązgodniezteoriątek - tonikipłyt.Mapomtowarzyszyponad40 ilstra - cji z opisami, przedstawiających najbardziej charakterystycznewulkany, pęknięciaskorupy i inne formy działania sił geotwórczych. • wym. 160 x 200 cm, skala 1 : 22 000 000

Świat. Mapa krajobrazów i stref klimatycznych NS 8250 195 zł Ukazuje naturalną szatę roślinną Ziemi oraz obszary rolnicze i pasterskie. Zaznaczone są terytoria państwwraz ze stolicami i najważ - niejszymi miastami, a także większe rzeki i jeziora. Mapie towarzyszy 32 fotografii ilustrujących różne strefy klimatyczne. Do - datkowo ukazane są typowe wiatry oraz obszary niżów/wyżów atmosferycznych. • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 000 000

Każda mapa z serii Nowej

Szkoły na odwrocie posiada dwie etykiety z nazwą i rodzajem mapy. Dzięki temu można je zidentyfikować bez rozwijania.

Świat. Mapa fizyczna NS 8237

Świat. Mapa polityczna NS 8247

189 zł

195 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 000 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 20 000 000

14

mapy ścienne tematyczne

• wym. 160 x 120 cm; oprawa: laminowana dwustron- nie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie

Mapa gospodarcza Świata. Surowce, przemysł i energetyka ID 0022 235 zł Ścienna mapa szkolna przedstawiają - ca zróżnicowanie gospodarcze świa - ta - na podkładzie kartogramu kon -

Mapa gospodarcza świata. Rolnictwo i użytkowanie gleby ID 0021 235 zł Gospodarczamapa tematyczna przed - stawiająca strukturę użytkowania ziemi na świecie. Sygnaturami ukazane jest

sumpcji energii elektrycznej (kWh/1 mieszk.) ukazane jest rozmieszczenie i wydobycie najważniejszych surow - ców naturalnych, główne ośrodki po - szczególnych gałęzi przemysłu oraz lokalizacje największych elektrowni różnych typów. Wydanie drugie, ak - tualizowane na 2014 r.

rozmieszczenie upraw istotnych ekono - micznie roślin, hodowli zwierząt gospo - darczych oraz rybołówstwa. Główni producenci opisani sąwartościami pro - centowego udziału wprodukcji świato - wej i przykłady produkcji rolnej i formy użytkowania ziemi. Wydanie drugie, aktualizowane na 2014 r.

Hydrografia świata ID 0088

również typy najważniejszych jezior oraz ich geneza. Główne rzeki orazwiększe jezioraopisa - ne są tabliczkami zawierającymi istotne i ciekawe informacje, ta - kie jak: powierzchniadorzecza, długość rzeki, średni przepływ przyujściu, ilość niesionegoosa - du dla rzek oraz powierzchnia i rozciągłość zbiornika, maksy - malnagłębokość, powierzchnia dorzecza dla jezior.

Degradacja środowiska na świecie ID 0087 235 zł Mapa przedstawia aktualną problematykę wielostronnej degradacji biosfery spowo - dowanej działalnością czło - wieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hy -

235 zł Ściennamapaprzedstawianaj - ważniejsze zagadnienia doty - czące stosunkówwodnychwob - rębie wód powierzchniowych Ziemi: zlewiska oceanów i do - rzecza, zasoleniewódmorskich (PSU) i prądy powierzchniowe. Na mapie oznaczone zostały

drosfery jak i pustynnienia oraz wylesiania obszarów lądowych. Opracowanie to stanowi synte - tyczne, aktualizowane na 2012 rok, kompendiumwiedzy o naj - większych i najbardziej katastro - falnych w skutkach wyciekach ropy naftowej, skażeniach pro - mieniotwórczych, chemicznych.

Strefy klimatyczne świata ID 0084 235 zł Ścienna mapa szkolna przed - stawiająca strefową klasyfika - cję klimatów wg Wincentego

Okołowicza oraz podział na typy klimatów w obrębie tych stref. Dodatkowo uwzględnia astrefowe odmiany klimatów

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

15

mapy konturowe

3 zł

3 zł

3 zł

• kontur czarno-biały • wym. 21 x 29,7 cm; 10 szt. A4

Polska NS 1005

Europa NS 1006

Świat NS 1008

3 zł

3 zł

3 zł

19 zł

19 zł

19 zł

• kontur czarno-biały • wym. 100 x 70 cm; 5 szt. B1

Świat NS 1009

Polska NS 1003

Europa NS 1004

19 zł

19 zł

19 zł

16

akcesoria do map

Wieszak na mapę ANW 600 249 zł Przeznaczonydozawieszaniamapy lubplanszy. Wykonanyzmetalowej rurki osadzonej nastabil - nej, plastikowej, pięcioramiennej podstawie. Ha - czykumieszczony jestwgórnej części konstrukcji. • łatwa regulacja wysokości (max 220 cm), dzięki rurce teleskopo - wej wyposażonej w blokadę; produkt wymaga złożenia

wskaźniki laserowe Elegancki, bardzo lekki i poręczny wskaźnik la - serowy z logo Nowej Szkoły. Niezastąpiony pomocnik do wskazywania określonego celu lub elementówbudowymodeli. Świetnie spraw - dzi się podczas prowadzenia multimedialnych prezentacji.Wykonany został zwysokiej jakości materiałów. Posiadaantypoślizgową,miłąwdo - tyku rękojeść, ułatwiającą trzymaniewskaźnika w dłoni. Wyposażony w klips umożliwiający swobodne noszenie lasera w kieszeni ubrania lub umieszczeniew teczce. Przy dobrej widocz - ności promień lasera osiąga daleki zasięg. • dł. 15 cm; kolor promienia: czerwony; rodzaj promienia: linia ciągła; zasięg lasera: 500m; moc lasera: 5mW; zasilanie: 2 x AAA (brak w zestawie); materiał: miedź, aluminium; etykieta bezpieczeństwa

Wieszak jest łatwy w montażu, wytrzymały i nie zajmuje dużo miejsca w klasie.

stojak wielofunkcyjny Uniwersalny stojak do przechowywaniawpo - zycji pionowej zwiniętych pomocy dydaktycz - nych, np.: map, plansz czy papieróww rolkach. Wyposażony w kółka ułatwiające transport zawartości stojaka w dogodne miejsce. • wym.: 72 x 65 x 84 cm; materiał: płytameblowa o gr. 18 mm w kolorze brzozy, płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze białym, drut w kolorze białym

– zielony CD 7230

29 zł

– czerwony CD 7231

14 zł

Mobilny wieszak na mapy ANW 440 315 zł Stojak przeznaczony do porządkowania i prze - chowywania map oraz plansz dydaktycznych wykonany został zmetalowych elementówosa - dzonych na stalowej podstawie. Mobilność sto - jaka zapewniają 4 plastikowe kółka, z których dwa posiadają blokady zabezpieczające przed przesunięciem. • 40 haków, które umożliwiają przechowywanie min. 40 map

Ścienny wieszak na mapy ANW 200 185 zł Pojemny wieszak naścienny do przechowy - wania 18 map czy plansz dydaktycznych. W zależności od sposobu zwinięcia na jed - nym poziomie swobodnie mieszczą się dwie mapy. Całość wykonana z prętówmetalowych w kolorze szarym. Produkt mocowany jest do ściany za pomocą 6wkrętów (brakwzestawie). • wym. pojedynczego wieszaka: 8 x 13 x 120 cm

brzozowo-biały NS 1696 brzozowo-zielony NS 1697

439 zł

Wskaźnik teleskopowy BD 5160 19 zł • dł. 24–100 cm; do wskazywania elementów na tablicy

439 zł

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

17

lupy

45 zł

Megalupa ręczna IV 1059 45 zł Lekka lupa, średnica 10 cm, powiększenie 2 x za pomocąwysokiej klasy plastikowej soczewki.We - wnętrzne lupy: 20 mm średnica 3 x i 4 x powięk - szenie. Rączkazgumyumożliwia łatwechwytanie i zabezpieczaprzedwyślizgnięciemsię lupyzręki. • wym. 19,5 x 10,8 x 3 cm (szkło o śr. 10 cm)

Lupy z pęsetami NV 7020 62 zł Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, po - zwalają dostrzegać szczegóły małych przed - miotów. W lepszej obserwacji pomogą pęsety umieszczone w specjalnym schowku lupy. • 3 szt.; dł. 19 cm

Lupki małe NV 7010

60 zł Lekka lupka z tworzywa powiększająca 2 x. Pozwala dostrzec szczegółymałych przedmio - tów. Przydatna również w poznaniu zjawiska załamywania światła. • 4 szt.; dł. 13,5 cm

Lupki małe przezroczyste TY 1150 56 zł Zestaw małych lup do obserwacji obiektów w powiększeniu. • 12 szt., wym. 11 x 5 cm

Lupa z podświetleniem LED 65 mm HG 0065 31 zł • powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x Lupa z podświetleniem LED 90 mm HG 0090 32 zł • powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x

Lupa ręczna z podświetleniem LED TS 17926 30 zł • 2 diody LED; okrągłe pole widzenia (2,5x) z udoskonalo - nym obiektywem wypukłym (6x); wymagane 2 baterie AA (nie dołączono do zestawu)

Soczewka kulista wklęsła i wypukła QH 0056 59 zł • na osobnych podstawach; 2 szt., regulowana wysokość; śr. 10 cm

Lupa kieszonkowa QH 2711 8 zł Podwójna, składana lupa akrylowa ze szkla - nymi soczewkami. • powiększenie 10x, śr. obiektywu: 3 cm

18

45 zł

Megalupa NV 8027

Zestaw sześcianów z lupkami VO 8618 182 zł Zestaw klasowy 24 sześcianów z wbudowany - mi lupami w wytrzymałej plastikowej walizce, która ułatwia transport i chroni przed wilgocią oraz kurzem. Sześciany wykonane z przezro - czystego akrylu. • wym.: sześcian z okazem: 3,8 x 3,8 x 3,8 cm; pudełko: 8,1 x 27 x 24,6 cm

Pojemniki do obserwacji IV 1740 45 zł Wygodne zamykane pojemniki z lupą do ob - serwacji małych obiektóww przyrodzie: owa - dów, roślin, kamyków. Na dnie pojemniki posia - dają kratkę, która pomaga w porównywaniu i ocenie wielkości obiektów. • 6 szt. + podstawa; wym. jednego pojemniczka: wys. 4,5 cm, śr. 4,8 cm; wym. podstawy: 15,4 x 10,5 cm

28 zł Przyrząd do obserwacji nie tylko małych, ży - wych owadów, ale także rybek oraz roślin i drobnych przedmiotów. Pojemnik może być również małym wiwarium do hodowli roślin. W pokrywie umieszczona jest lupa, a wokół niej malutkie otwory umożliwiające dopływ powietrza. • powiększenie 2 x; wym. pudełka: śr. 10 cm, wys. 11,5 cm

35 zł

Podwójna lupa NV 8020

35 zł Przyrząd umożliwia obserwację małych i co ważne, żywych owadów oraz niewielkich przedmiotów. • powiększenie 3x i 6x; śr. soczewki 4,5 cm; 3 szt.

Lupa-Peryskop NV 8030

Podwójna lupa z uchwytem EI 0010 44 zł Posiada dwie możliwości obserwacji pająka: od góry przybliżenie 6x albo z boku 4x dzięki temumamymożliwość porównania tych dwóch obrazów. Lupa posiada uchwyty co ułatwia jej trzymanie i obserwację. Całość wykonana z tworzywa łatwegodoutrzymaniawczystości. • wiek: 5+

Duża lupa do obserwacji LR 2774 22 zł Duża lupa o współczynniku powiększenia 4,5 x. Idealna do obserwacji roślin, zwierząt czy owa - dów.Wbudowana podstawka umożliwiawygod - ne obserwowanie eksponatów. • wym.: dł.: 20,5 cm, ø 11,5 cm, gr. 2,5 cm; kolor wybierany losowo; materiał: tworzywo sztuczne, szkło; wiek: 3+

50 zł Praktyczna lupka z obszernym pojemnikiem, umożliwiającym obserwowanie żywych owa - dów i innych preparatów. Pojemnik może być umieszczony w podstawie, a odpowiedni ze - staw lusterek i szkieł dajemożliwość obserwacji obiektu od góry i od dołu. • wym. 7 x 13,5 cm; 1 szt.

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

19

kompasy, gps, lornetki

40 zł

Kompas wielofunkcyjny NV 4010 40 zł • lornetka, lupa (2 szt.), kompas, lusterko powiększające (2 szt.), płaszczyzna do obserwacji ; 1 szt.; wym. 4 x 4 x 9,2 cm

Kompas geologiczny CO 4074

Kompas duży CM 5026

52 zł

105 zł

• śr. 10 cm

• metalowy; wym. 65 x 95 mm.

Kompas zamykany HG 0007

Kompas z lusterkiem HG 0100

Kompas VO 9996

27 zł

20 zł

22 zł

Wypełniony olejem mineralnym. • wym. 7,5 x 6 x 3 cm, miarka (1:50 tys.) z fluorescencyjnymi oznaczeniami

• śr. kompasu 4,8 cm

• wym. 6,4 x 11,8 cm

20

GPS eTrex 32x EU/WW

GPS eTrex Touch 35 EE GG 0035 1 200 zł Urządzenia eTrex Touch obsługuje standardy GPS iGLONASS,pozwalająckorzystaćzmożliwo -

GPS eTrex Touch 25 EE GG 0025 929 zł ŁatwewobsłudzeurządzenieeTrex32x, któreoferuje fa - bryczniewgranemapyTopoActiveEuropeprezen - tującem.in.: ulice, szlaki piesze, szlakiwodne,

105 zł

ścidwóchsystemówsatelitarnych,coozna - czaszybszeokreślaniepozycji iwiększą dokładnośćwciężkichwarunkach.Zop - tymalizowane pod kątem różnych ak - tywności o załadowane fabrycznie mapyGarminTopoActiveEurope. • jasny, kolorowy, dotykowy ekran pojemno- ściowy o przekątnej 2,6 cala; możliwość pobie - raniagotowych tras i szlakówrekreacyjnych; geo- cachingbez użyciapapierowychmapdzięki 250 tysiącomzaładowanych fabrycznie skrzynek;wy - miary fizyczne 5,8 × 10,2 × 3,3 cm; wymiary wyświetlacza 3,6 × 5,5 cm; rozdzielczość wy - świetlacza160x240pikseli ozasilanie: 2baterie AA; czas działania baterii do 16 godzin o klasa wodoszczelności IPX7 - dopuszczalne ochlapa - nie, deszcz lub śnieg, przypadkowe zanurzenie wwodzie na głębokość do 1metra namaksymalnie 30

naturalne elementy przyrodnicze, a tak - że budynki i granice międzynarodowe. Umożliwia również wyszukiwanie punk - tówszczególnych,wtymsklepy, restaura - cje, uniwersytety, parkingi i obiektynocle - gowe. Urządzenie świetnie sprawdzi się naquadach, rowerach, łodziach lubpod - czas pieszych wędrówek. Wyposażone w udoskonalony, 2,2-calowy wyświetlacz z paletą 65 tys. kolorów, który jest czytel - ny nawet w pełnym słońcu. Dzięki swojej wytrzymałości i wodoszczelności urzą - dzenie jest odporne na działanie warun - kówatmosferycznych.Obsługuje systemy satelitarne GPS i GLONASS, dzięki cze - mu odbiornik umożliwia śledzenie pozycji w sytuacjach zbyt wymagających dla sa - megosygnałuGPS.Posiada3-osiowykompas

Lornetka 10 x 25 TS 3000

Lornetka 10 x 50 MX 0050

105 zł

• powiększenie 10x25 • średnica obiektywu 2,5cm • kąt widzenia 5,5 stopnii, pryzmat BK7, ROOF, regulowana ostrość • pasek, torba

159 zł

• powiększenie 10 x 50, śr. obiektywu 50 mm • pole widzenia 7°, pryzmat: PORRO, BK7 • pasek i torba

i wysokościomierz barometryczny. Dzięki gniazdu kart microSD i większej pamięci wewnętrznej o pojemności 8 GB można w prosty sposób pobierać dodatkowe mapy wkażdychwarunkach.UmożliwiaprzesyłanieplikówGPX bezpośrednio do urządzenia i wyświetlać najważniejsze informacje, takie jak pozycja, teren i wskazówki ze strony Geocaching.com. Obsługuje również obrazy satelitarne BirdsEye (wymaganasubskrypcja), copozwalapobierać i integrowaćobrazy satelitarnezmapami. • specyfikacjaurządzenia:wymiary:5,4×10,3×3,3cm,wymiarywyświe - tlacza:3,5x4,4cm;przekątna2,2cala(5,6cm),rozdzielczośćwyświetla - cza:240×320pikseli,typwyświetlacza:dblaskowo-przezroczystyekran TFT2,2cala;65tys.kolorów,masa:141,7g(zbateriami),bateria:2baterie AA (do nabycia osobno), zalecane baterie NiMH lub litowo-jonowe, czas działaniabaterii:25godziny,klasawodoszczelności:IPX7,bardzoczułyod - biornik,interfejs:miniUSB,pamięć/historia:8GB,fabryczniezaładowane mapy:TopoActiveEurope;wyznaczanietras,możliwośćdodawaniamap, mapa bazowa, automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja podrogach),wycinkimapy:3000,BirdsEye:250BirdsEye ImageryFiles, obejmuje szczegółowe informacje hydrograficzne (linie brzegowemórz, jeziorirzek,terenypodmokłe,atakżestrumieniestałeiokresowe),obejmuje

wyszukiwalne punkty szczególne (parki, kempingi, malownicze punkty obserwacyjne i tereny piknikowe), wyświetla krajowe, stanowe i lokalne parki, lasy i dzikie obszary, pamięć i pojemność baterii: kartamicroSD™ (do nabycia osobno), waypointy/ulubione/pozycje: 2000, ślady: 200, wykresśladu:10000punktów,200zapisanychtras,trasy:200;czujniki: GPS , glonass,wysokościomierzbarometryczny, kompas zkompensacją nachylenia,3-osiowy,kompasGPS(podczasruchu); funkcje:PilotVirb®, nawigacjaodpunktudopunktu,zgodnośćzaplikacjąBasecamp™,pomiar powierzchni,kalendarzmyśliwski/wędkarski,informacjeopołożeniusłońca iksiężyca,obsługafunkcjiGeocachewersjacyfrowa,zgodnośćzwłasnymi mapami:100własnychkafelkówmap,przeglądarkazdjęć, łącznośćbez - przewodowa:ANT+®,łącznośćbezprzewodowa:ANT+;zestawzawiera: eTrex32x,przewódUSB, instrukcja minut o pamięć 8 GB; interfejs USB; pamięć: kartamicroSD(TM) (do nabycia osobno) o wykres śladu: 10 000 punktów, 200 zapisanych tras o automatyczne wyznaczanie trasy z opcjonalnymi mapami z szczegółowymi drogami; dodatkowe opcje: o powiadomienia z te - lefonu o śledzenie na żywo przy użyciuGarmin Connect (TM)Mobile o posiada wysokościomierz barometryczny

Lornetka 7-21x40 z zoomem CO 2120 • powiększenie 7-21x • ustawianie ostrości: centralny • pole widzenia przy 1000 m/1000 s: 96 m/320 ft przy 7x - 43 mt/129f t przy 21 x • źrenica wyjściowa: 5,7 mm przy 7 x – 1,9 mm przy 21 x • waga: 800 g / 28.3 oz.

Lornetka 8-21 z zoomem LV 0001

295 zł

115 zł

• powiększenie 8–21 x • natężenie światłe 6,9 • typ pryzmatów ROOF/BK7 • liniowe pole widzenia 126/1000 m

• źrenica wyjściowa 2,6 mm • kąt widzenia 7,2° • niebieska powłoka ochron - na okularów 21 mm

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

21

globusy

Globus fizyczno-polityczny RI 3584 135 zł Globus polityczny, który zmienia się w fizyczny po zapaleniu umieszczo -

Globus ZOO RI 0353 57 zł Globus edukacyjny z mapą zoolo - giczną i książeczkązawierającąopisy 275 zwierząt oraz informacje o nich. • śr. 22 cm; wys. 30 cm; wersja polska

Globus fizyczny mały RI 0218

Globus fizyczny duży RI 0423

Globus indukcyjny RI 1215 • śr. 25 cm, wys. 38 cm; instrukcja

26 zł

239 zł

57 zł

nej w nim żarówki. • śr. 32 cm, wys. 48 cm

• śr. 22 cm, wys. 30 cm

• śr. 42 cm, wys. 62 cm

Tellurium profesjonalne CE 0021 1 499 zł Solidny i łatwy w użyciu model ruchu Ziemi i Księ - życawzględemSłońca, pozwalawyjaśnić zjawiska astronomiczne: pory roku (równonoc, przesilenie), różne fazy księżyca, dzień i noc, obrót Ziemi wokół Słońca, zaćmienie, itp. Słońce jest reprezentowane przez lampę LED umieszczonąwpółkuli. Urządze - nie zamocowano na podstawie, którąwyposażono w obracające się ramię. Słońce jest jego osią obro - tu. Na drugim końcu ramienia znajduje się układ Ziemia-Księżyc, który obraca się automatycznie

Model sklepienia niebieskiego AM 0300 419 zł Oryginalny model sklepienia niebieskiego to trójwymiarowy atlas nieba. Zrozumiale pre - zentuje związek pomiędzy Ziemią a gwiazda - mi i innymi ciałami niebieskimi.Wewnątrz mo - delu wytłoczono skalę ekliptyczną (daty) oraz współrzędne astronomiczne. Po powierzchni modelu można pisać flamastrami. • model sklepienia niebieskiego o śr. 30,5 cm, wewętrzny globus Ziemi o śr. 8,5 cm; przewodnik; wiek: 5+

wokół Słońca. Ziemia obraca się wokół własnej osi. Obrót Księżyca wokół Ziemi należy wykonać ręcznie. Mechaniczne ogniwo (koła zębate i łań - cuch) pozwala na orientację Ziemi w zależności od pór roku, które są przedstawione na okrągłej płytce, zgodnie z gwiazdozbiorami zodiakalnymi. • wym.: 60 x 20 x 36 cm; śr. Słońca: 20 cm, śr. Ziemi: 16 cm, śr. Księżyca: 3,5 cm; waga: 3,7kg; zasilanie: 230V; podstawa lam - py LEDE27;materiał: tworzywo sztuczne,metal, szkło; wiek: 6+

Globus konturowy z objaśnieniem RI 3269A 75 zł – podświetlany RI 0331 95 zł • śr. 25 cm wys. 38 cm; kolor biały z rysunkiem konturów kontynentów i granic państw, bez napisów; w zestawie : gąbka i ścieralne flamastry

22

astronomia

Obrotowa mapa nieba TS 8658 34 zł Jest nadrukowananaelastycznympodłożuz two - rzywasztucznego,anajejpowierzchniznajdujesię okrągłanakładkazplastikowej folii,zprzezroczy - stymowalemigodzinowąpodziałką,którąmożna obracać.Gwiazdyzostałynadrukowanespecjalną farbą fosforescencyjną, która świeci w ciemności. • wym. 22,5 x 25 cm

Model Ziemi. Piłka LR 2438 105 zł Duża, lekka dmuchana piłka – model Ziemi, na którym zaznaczone są kolorowe kontynenty. Za pomocązmywalnychflamastrówmożnaponiejpi - saći rysować,aposkończonejzabawiewyczyścić. • śr. 68 cm

Teleskop EI 0780

188 zł • ogniskowa 91 cm (36”); aluminiowy statyw; miękkie gumowe okulary; schowek na akcesoria; CD - ROM; max. moc : 250x, optymalna moc: 125x; śr. obiektywu 60 mm; długość ogni - skowej: 500 mm; okulary : 4 mm, 20 mm; średnica 31 mm; soczewka Barlowa 2x; reflektor pomocniczy: 6 x 25 mm

Układ Słoneczny. Plakat NS 1103

44 zł

• wym. 100 x 70 cm; dwustronny polsko-angielski

Układ słoneczny. Piłki LR 2434 260 zł Pomoc edukacyjna, która pozwoli zrozumieć zależności (głównie proporcji) jakie występują pomiędzy planetami, jak duży jest system sło - neczny oraz zaprosi małych użytkownikówdo aktywnej zabawy. Zestawy mają formę dmu - chanych piłek, w odpowiednich kolorach. • pompka; instrukcja; wzestawie: Słońce58 cm i Księżyc 13 cmoraz 9 planet: Jowisz 36 cm, Saturn z pierścieniami 28 cm , Neptun 23 cm, Uran 23 cm, Wenus 19 cm, Ziemia 19 cm, Mars 15 cm, Merkury 15 cm, Pluton 13 cm.

Model Ziemi LR 2436

Układ słoneczny. Model ruchomy VO 8500 227 zł Ruchomy model ukazujący Słońce i 9 planet w ruchu. Systemplanetarny (9 Planet): Merkury, Wenus, Ziemia,Mars, Jowisz, Saturn, Uran,Nep - tun i Pluton. Słońce jest podświetlane, a prezen - tacji towarzyszy nagranie w języku angielskim. • wymiary: 50 x 30; działa na baterie 4xAA (nie dołączone)

Magnetyczny system słoneczny LR 6040 121 zł Zestaw magnetycznych planet. Na planszach widać realne kolory i dużo szczegółów. Prezen - tacja może odbywać się na dowolnej tablicy magnetycznej. • 12 elem., Słońce o śr. 25 cm, wiek: 5+

86 zł Wykonany z elastycznej masy model Ziemi, na którym widoczne są kontynenty oraz duże łańcuchy górskie. Wypukła faktura piłki daje możliwośćwielozmysłowego poznawaniamórz i kontynentów na Ziemi. • śr. 15 cm

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

23

ukształtowanie powierzchni

Model jaskini z ukształtowaniem terenu w przekroju HG 0453 659 zł Model prezentuje przekrój terenu oraz jaskinię krasową. Składa się z dwóch elementów. Zdjęcie górnej części umożliwia obser - wację wnętrza jaskini z naciekami oraz oznaczonymi formami krasowymi: stalaktyty, stalagmity i stalagnaty. Dokładność oraz precyzja odwzorowania szczegółów budowy jaskini sprawia, iż model stanowi świetną pomoc dydaktyczną. • wym.: 30 x 45 x 30 cm; materiał: tworzywo sztuczne

24

9 modeli

3 scenariusze

Topografia terenu. Walizka pomocy naukowych

scenariusze i karty pracy w języku polskim i angielskim

NS 6113 1 199 zł Zestawmodeli i fotografii do prezentowania podstawowych pojęć zwią - zanych z topografią i geomorfologią powierzchni Ziemi. Wyposażenie walizki umożliwia obserwację m.in.: gór, płaskowyżów, równin, wzgórz, rzek oraz oceanów. Ukazuje wszystkie niezbędne cechy charakterystycz - ne dla danej formy ukształtowania terenu. Zestaw uzupełniono materiałem merytorycznym dla ucznia i nauczyciela. • 9 modeli: góra, płaskowyż, dorzecze rzeczki górskiej, formy skalne (góry Danxia), nadbrzeże, forma eoliczna, krajobraz krasowy, dorzecze, równina; 3 scenariusze A4 • 63 kart pracy o wym.: 11,5 x 11,5 cm; wiek: 5+

63 dwustronne karty pracy

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

25

Zestaw do energii odnawialnej IV 7059 599 zł Doświadczenia źródeł energii: woda, wiatr i słońce na 4 urządzeniach: dzwonek, miernik, światło i turbina. • wys. 38 cm

92 zł

Wybuch wulkanu EI 0011 92 zł • w zestawie: podstawa do wulkanu; 2 połówki góry wulkanu;

kolumna wodna; butelka; miarka; soda oczyszczona; kwas cy- trynowy; barwnik spożywczy; okulary; łyżeczka; zestaw farbek; pędzelek; gąbeczka; instrukcja

Model góry 3D. Nauka topografii NS 6141 105 zł Model góry wulkanicznej z tworzywa sztucznego został specjalnie opracowany w celu demonstra - cji techniki tworzenia i zrozumienia funkcji pozio - mic. Wyposażenie zestawu pozwala przetworzyć

trójwymiarowy model na dwuwymiarową mapkę poziomicową. Przezroczystość modelumożnawy - korzystać umieszczając go na rzutniku i prezentując wszystkim uczniom. • w zestawie: transparentny model, nakładka, kredka, barwnik spo - żywczy; materiał: tworzywo sztuczne

Model przedstawia płyty tektoniczne i wulkany oraz ukształtowanie terenu w przekroju. • wym. 30 x 58 x 13 cm

Model płyt tektonicznych QH 0054

259 zł

26

Obieg wody w przyrodzie. Zestaw magnetyczny LR 6047 99 zł Zestaw elementów magnetycznych do prezentacji obieguwody wprzyrodzie. Duże ilustracje idealnie nadają się dowykorzystania podczas pokazu oraz zbiorowej pracy uczniów. Przedstawiają6 kolejnych etapów cyklu: odparowanie, kondensacja, strąca -

nie, transpiracja, odpływ powierzchniowy, infiltra - cja. Załączone strzałki pozwalają uporządkować kolejność zjawisk i ich skutki. Zestaw zawiera prze - wodnik ze słownictwem, faktami i ciekawostkami dotyczącymi obiegu wody w przyrodzie. • 10elem.magnetycznych: 6 ilustracji owym.: 18,5x19 cm(największy element), 4 strzałki o wym.: 10 x 4 cm; materiał: tworzywo sztuczne, magnes; opakowanie kartonowe o wym.: 26,5 x 4 x 27 cm

Zestaw gleb RV 0303

192 zł Zestaw zawiera 8 rożnych próbek gleb umieszczo - nych w drewnianym pudełku. • 8 elem. wdrewnianympudełku: gleba gliniasta, gleba piaszczy - sto-ilasta; gleba purpurowa, czarnoziemy, gleba ryżowa, gleba brunatna, próchnica gleby, gleba piaszczysta

Cykl wody. Model demonstracyjny VO 5864 305 zł Dzięki niemu możesz wywołać deszcz w swojej klasie, obserwować proces parowania, skraplania oraz opadów.

• w zestawie: plastikowy pojemnik zmakietą terenu 3D, pokryw - ka, podpórka, chmura, instrukcja; wym. 41,4 x 30 x 16 cm, wiek: 6+

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

27

42 minerały w zestawie

minerały

1. Grafit 2. Galena 3. Sfaleryt

22. Węglan sodu 23. Ilmenit 24. Malachit 25. Realgar 26. Psylomelan 27. Perlit 28. Gabro

29. Bazalt 30. Dioryt 31. Andezyt 32. Granit 33. Ryolit 34. Zlepieniec 35. Piaskowiec

8. Hematyt 9. Limonit 10. Kasyteryt 11. Kwarc 12. Wolframit 13. Magnetyt 14. Boksyt

36. Łupek ilasty 37. Wapień 38. Marmur 39. Kwarcyt 40. Łupek 41. Łupek II 42. Gnejs

15. Steatyt 16. Kaolinit 17. Mika 18. Kalcyt 19. Gips 20. Fosforyt 21. Chromit

4. Antymonit 5. Molibdenit 6. Chalkopiryt 7. Fluoryt

Zestaw do testowania minerałów NS 6142 69 zł Zestaw zawiera narzędzia do przeprowadzenia testów po - zwalających określić kluczowe właściwości minerałów. Wypo - sażenie pozwala ocenić mi. in. ich twardość, rysę, połysk oraz magnetyzm. Zawiera zbiór niezbędnych informacji na temat brył skalnych oraz wskazówki dotyczące ich rozpoznawania. Z zestawem można ruszać w teren i samodzielnie identyfiko - wać minerały. • 7 elem.: metalowy gwóźdź o dł. 7 cm, płytka ceramiczna biała, płytka ceramiczna czar - na, płytka szklana, magnes neodymowy, lupa, butelka z zakraplaczem o poj. 30 ml

Minerały QH 0039

212 zł

• 42 minerały, plastikowe pudełko

28

Skamieliny. Kolekcja LR 5204 105 zł • 9 skamielin: amonit, mszywioł, skamie - niałe drewno, mięczak, paproć kopalna,

Minerały i kamienie. Plakat VS 0008 47 zł • wym. 70 x 100 cm, plansza ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę

liliowiecmacierzysty,koral,ząbrekina, ra - mienionóg; wykaz skamielin z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Minerały, kamienie szlachetne, skały MO 0036 77 zł • format: 13cm x 19cm; 448 str.

Skały magmowe LR 5205 105 zł • 12 skał: żużel, pumeks, gabro, tuf, ryolit, dioryt, granit, andezyt, bazalt, obsydian, pegmatyt, porfir; wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Skały metamorficzne LR 5206 105 zł • 12 skał: chloryn, granat, grafit, mika, serpentynit, marmur, gnejs, łupek, amfibonit,marmur dolomityczny, epidot, kwar - cyt; wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Skały osadowe LR 5208

Minerały LR 5207

105 zł • 12skał:mułowiec,piaskowiec, sól kamienna,węgiel,wapień, arkoza,zlepieniec,wapień, łupekmułowy, łupek ilasty, trawer - tyn, skałągipsowa;wykazznazwami i numeracją, instrukcja; pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

105 zł • 12 minerałów: talk, limonit, selenit, fluoryt, siarka, kalcyt, piryt, magnetyt, wermikulit, hematyt, kwarc, mika. W ze- stawie wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

• rezerwa oświatowa • laboratoria szkolne •

29

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator