International Residence Katalog_Shqip

8

Objekte banimi te lidhura mes vete

265

Njesi banimi, tipologji e ndryshme

2.65ha

Siperfaqe ndertimore

857

Vendparkingje per banoret dhe fasilitetet e IR

05 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software