Greenity nr 2

Vooral lelies populair in Azië

Export tulpenbollen China en Japan (2008-2016)

China Japan

‘#quote#’ CHINA China is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een van de belangrijkste afzetmarkten. Met name producten als lelie en tulp doen het goed. Op lelie- gebied is China met afstand de grootste markt geworden, maar ook voor tulp is China een van de grote spelers op de markt. Lelies worden gele- verd voor de lokale broeierij voor de bloementeelt, tulpen zijn voornamelijk bedoeld voor parken en plantsoenen. Op het gebied van tulp is China enke- le jaren Japan voorbij gegaan. De Chinese tulpen- broeierij is nog zeer kleinschalig. De groei is stormachtig geweest. In het jaar 2000 bedroeg de exportomzet niet meer dan 5 miljoen euro. Het land is nu de derde of de vierde afzet- markt voor Nederlandse bollen en knollen, meldt Henk Westerhof, voorzitter van brancheorgani- satie Anthos. De fytosanitaire eisen die China stelt aan geïm- porteerde gewassen zijn hoog, maar Nederland- se teelt en handel is in staat gebleken daar aan te voldoen. Die mogelijkheden hebben bijgedragen aan het succes in Azië. Toch zit er een grens aan de mogelijkheden in Chi- na, zegt exporteur Jan de Wit van Jan de Wit en Zonen bv. De afzet schommelt al jaren en hij is van mening dat er de afgelopen jaren vanuit Neder- #streamer# Nederlandse bloembollen gaan al jaar en dag voor- namelijk naar verre bestemmingen. Met name Nederlandse leliebollen zijn populair in het Ver- re Oo ten. China heeft zich in dit verband ontpopt tot de grootste markt en een dominante speler in de regio. Toch zijn de verschillen tussen China en omliggende landen groot, zo blijkt uit observaties van exporteurs en landbouwraden. Sommige mark- ten bieden nog altijd groeiperspectief, terwijl de rek er op andere plaatsen uit is.

150 miljn.

100 miljn.

50 miljn.

2008

2010

2012

2014

2016

BRON: CBS

23 november 2017 ZUID-KOREA Zuid-Korea is een uitzondering in dit overzicht. De consumptie van snijbloemen in Zuid-Korea is lager dan in vergelijkbaar geïndustrialiseerde landen. Dat komt voornamelijk doordat Koreanen weinig sierteeltproducten kopen voor eigen gebruik of als geschenk. Zo’n 80 procent van de bloemen is bedoeld voor gelegenheden als bruiloften of begra- fenissen en als decoratie in bijvoorbeeld hotels. In Nederland en Japan is dat percentage respec- tievelijk 20 en 30 procent. De bloemenconsump- tie neemt sinds 2005 af en volgens experts komt dat doordat consumenten de prijs te hoog vinden. De meeste bloembollen worden geïmporteerd uit Nederland (88 procent), gevolgd door de Verenigde Staten, Italië, Israël en Frankrijk. Het gaat daarbij vooral om lelies. De Koreaanse fytosanitaire eisen zijn heel strikt en sierteeltproducenten in andere landen, zoals China, kunnen daar maar moeilijk aan voldoen. nologie in Vietnam produceerden. De lage lonen in Vietnam maken dit land aantrekkelijk als pro- ductielocatie. TAIWAN Taiwan kent net als China een grote behoefte aan lelies voor de lokale broeierij. De pieken voor de bloementeelt liggen ook hier vooral rond festivals en het Chinese nieuwjaar. Jaarlijks importeert Tai- wan zo’n 45 miljoen leliebollen, waarvan ruwweg 80 procent uit Nederland. De import is in 2016 lager geweest omdat in 2015 te veel is geïmporteerd waardoor er sprake was van overaanbod. Daar- door is de afzet gezakt tot het gemiddelde niveau van de laatste jaren. Het plafond in de markt lijkt voorlopig bereikt. Groei vindt alleen plaats bij de toetreding van nieuwe importeurs en nieuwe cul- tivars. Export van lelies als snijbloemen is niet aan de orde. Taiwan exporteert wel orchideeën. De import van tulpenbollen is heel beperkt. Deze bollen zijn bestemd voor parken en plantsoenen. Het klimaat in Taiwan is eigenlijk te warm voor tulpen. Net als Zuid-Korea hanteert Taiwan ook strikte fytosanitaire regels voor de import van bloemen en planten. Chinese producten voldoen bijvoor- beeld meestal niet aan de gestelde eisen.

land en het zuidelijk halfrond te veel leliebollen zijn geëxporteerd van de Chinese markt, waardoor de markt onder druk kwam te staan. “We denken dat een stabiele groei van de markt in de pas loopt met de economische groei in een land. Dan is vraag en aanbod in balans. De afgelopen jaren was dat in China niet het geval. De markt is daardoor op slot gezet.” JAPAN Japan groeide in de jaren tachtig uit tot een belang- rijke afzetmarkt. Het land kent zeer stringente importeisen. Het fytosanitair openbreken van de markt door handelsovereenkomsten te sluiten, heeft er destijds toe geleid dat Japan in de afgelo- pen decennia steeds tot de top-5 van belangrijkste afzetmarkten behoort. Het belang van de Japanse markt voor de bollen- sector is licht afgenomen. In omvang is deze markt op vrijwel alle fronten achterhaald voor China. Dat heeft onder meer te maken met de recessie waarin Japan jarenlang verkeerde. Sindsdien is de econo- mische groei beperkt of praktisch gelijk aan nul. Het bloemengebruik is ook veranderd, zegt Jan de Wit. Zo zijn bijvoorbeeld Eustoma, ranonkel, Lat- hyrys en pioen populairder geworden. VIETNAM Vietnam heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld als belangrijk afzetgebied. Het land is een van de tien grootste afnemers van leliebollen uit Neder- land geworden. Leliebollen worden niet alleen uit Nederland geïmporteerd, maar ook uit Chili, Frank- rijk en Nieuw-Zeeland. De totale import bedroeg vorig jaar bijna 80 miljoen stuks, waarvan 40 pro- cent uit Nederland. Populaire cultivars zijn ‘Yello- ween’, ‘Conca d’Or’, ‘Sorbonne’, ‘Robina’, ‘Manissa’ en ‘Indiana’. Kenners denken dat de Vietnamese markt op dit moment zijn plafond heeft bereikt. De totale sierteeltproductie is het laatste decen- nium gegroeid met dubbele cijfers. Veel bloemen worden geëxporteerd naar Japan, met uitzondering van lelies die op de lokale markt worden afgezet. De afgelopen tien jaar is die export verviervoudigd. Dat komt deels doordat Taiwanese en Japanse onder- nemingen productiefaciliteiten in Vietnam hebben geopend, waarbij zij hoogwaardige kennis en tech-

11

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report