Greenity nr 2

NVM: Leegstand platteland vraagt om actie Herbestemmen of slopen. Dat zijn de beste opties om de toenemende leegstand van agrarische bedrijven tegen te gaan. Gebeurt dat niet, dan zet de verloedering van het platteland door. Dat stelt de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed.

Tekst: René Bouwmeester

D e markt van agrarisch en lan- delijk vastgoed maakt volgens de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (NVM A&LV) ingrijpende veranderingen door. Het aan- tal agrarische ondernemers neemt af en er ontstaan vormen van multifunctionele landbouw. Daarnaast komen steeds meer burgers op het platteland wonen en star- ten niet-agrarische ondernemers nieuwe activiteiten. Het gevolg is dat vooral schu- ren en stallen leeg zijn komen te staan. Die leegstand op het platteland heeft inmiddels grote vorm aangenomen, constateert de NVM. “De inschatting is dat momenteel zo’n 11 miljoen m 2 agrari- sche bebouwing leegstaat”, aldus NVM A&LV-voorzitter Ard Klijsen. “Er komt naar schatting tot 2030 nog eens circa 40 miljoen m 2 agrarische bebouwing vrij. Totaal dus zo’n 51 miljoen m 2 . Daarmee is de leegstand in het buitengebied groter dan de leegstand in de Nederlandse kan- toren- en winkelmarkt. In Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel is de leegstand op het platteland het meest omvangrijk.” Naar verwachting zal in 2030 ongeveer de helft van alle vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) leeg blijven staan. “Sloop is voor die bebouwing de meest logische optie”, zegt de voorzitter. “De oppervlakte die daarmee vrijkomt, kan bijvoorbeeld

De moeilijkheid bij de herbestemming van leegstaande schuren en stallen zit vooral bij de bestemmingsplannen, de milieunor- men en de financierbaarheid. Het woud aan regels, die per provincie en zelfs per gemeente kunnen verschillen, maken de opgave niet eenvoudiger. Klijsen vraagt de overheid overigens niet om een strakke richtlijn voor herbestemming. Hij denkt dat de vraagstukken daarvoor te complex zijn en per situatie te veel verschillen. De NVM A&LV-voorzitter doet daarom een oproep aan de overheid om vooral flexibel om te gaan met verzoeken tot herbestem- ming. “Het gaat om de balans. Aan de ene kant moet herbestemming mogelijk worden waar dat kan, maar de zittende agrarisch ondernemers moeten geen last krijgen van nieuwe bestemmingen van aangrenzende gebouwen.” NOTITIE Onlangs presenteerde NVM A&LV haar no- titie ‘Samen naar een vitaal buitengebied, mogelijkheden voor vrijkomende agrari- sche bebouwing’. In deze studie schetst de NVM duurzame opties voor een vitale toe- komst van het Nederlandse buitengebied. “Vooral op het gebied van ‘bio-based-eco- nomy’, circulariteit, duurzame energie, asbestsanering en klimaatverandering kan nog veel worden bereikt”, stelt Klijsen. Met de notitie verwacht de NVM de wet- en regelgeving rondom vrijkomende agra- rische bebouwing inzichtelijker te maken, alsmede de financiële consequenties van herbestemming. Klijsen: “Het doel is om al de betrokken partijen – provincies, ge- meenten, eigenaren, kopers en financiers – van elkaars successen te laten leren en daarmee het proces van herbestemming of sloop op het platteland te bevorderen.” “Provincies en gemeenten hebben positief gereageerd op de publicatie”, zegt Klijsen. “Ze gaan ermee aan de slag. Het heeft iets in gang gezet.”

middels de ruimte-voor-ruimteregeling worden ingezet voor nieuwbouw in de woningmarkt. Gezien de toenemende te- korten op de huidige woningmarkt en het achterblijven van de nieuwbouwopgave vind ik dat een verstandige oplossing. De andere 50 procent van de VAB kan echter worden herbestemd tot woonruimte of voor ander, al dan niet agrarisch, herge- bruik.” GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID De verantwoordelijkheid voor vrijkomen- de agrarische bebouwing wordt meestal bij de eigenaar neergelegd, constateert NVM A&LV. “Het wordt gezien als een pro- bleem dat de agrarisch ondernemer zelf maar moet oplossen”, zegt Klijsen. “Dat is niet helemaal eerlijk. Maatschappelijke veranderingen kunnen soms snel plaats- vinden, waardoor een gebouw niet meer aan de huidige eisen voldoet. Wij vragen ons af of dat een probleem van de eige- naar of van de maatschappij is. Het lijkt meer een gezamenlijke verantwoordelijk- heid. Om die reden hecht de NVM dan ook veel waarde aan goede sloopregelingen en het fiscaal aantrekkelijk maken van sloop en herbestemmen. Dat helpt niet alleen de agrarische ondernemer, maar hiermee worden ook verloedering en criminaliteit op het platteland voorkomen.”

‘Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eigenaren en maatschappij’

24

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report