Greenity nr 2

Voor nadere informatie kunt u bellen naar Marcel van Diepen, tel. 06-20 140 798 of de Stigas-servicedesk tel. 085-04 40 700 (kies 1). Mailen naar marcel.van.diepen@stigas.nl kan ook of ga naar www.stigas.nl.

S T I G A S T I P

Bedrijfsongevallen en Risico-inventarisatie

Tekst: Stigas | Fotografie: Wesley Boots

laagdrempelig is. De RIE van Stigas is daarom ontwikkeld in samen- spraak met werkgevers en werkne- mers in de praktijk. Zij hebben tips en suggesties gegeven om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de sector en het type bedrijf. VOORDELEN RIE VAN STIGAS In de nieuwe RIE van Stigas geeft u zelf aan wat u gaat doen om risico’s te voorkomen. Aan elke actie koppelt u een ter- mijn. Door een koppeling met uw mailbox wordt u er automatisch door uw Stigasadviseur op geatten- deerd als er bijvoorbeeld nog een knelpunt opgepakt moet worden. Zodra u bent ingelogd, komt u op een overzichtspagina terecht waar- op u meteen ziet hoe ver u bent met invullen en welke acties nog open staan of opgepakt moeten worden.

In september meldde de inspectie SZW dat er een onrustbarende stij- gende lijn is in het aantal bedrijfson- gevallen. In 2016 waren er 27 pro- cent meer dodelijke slachtoffers op de werkvloer ten opzichte van 2015 en 13 procent meer zonder dodelij- ke afloop. Afgelopen drie maanden waren er ook weer twee dodelijke ongevallen met een heftruck op agrarische bedrijven te betreuren. Worden risi- co’s niet onderkend of onderschat? Een goed opgestelde risico-inven- tarisatie en –evaluatie (RIE) helpt ongevallen te voorkomen. Inspectie SZW meldt echter een schokkend aantal bedrijven (30 tot 50 procent) zonder een wettelijk verplichte (ac- tuele) RIE. Veiligheid is een kwestie van ge- drag! Dat vraagt om een RIE die

In één oogopslag ziet u of u ‘bij’ bent of niet.

BEGELEIDING Uw Stigasadviseur begeleidt u graag bij het opstellen van uw RIE. De praktijk leert dat het ene bedrijf een intensievere begeleiding vraagt dan het andere. Wij hebben vier varianten: • De Stigasadviseur voert de RIE volledig voor u uit aan de hand van de informatie die tijdens de rondgang naar voren komt en die door u wordt verstrekt. • Begeleiding door de Stigasadviseur op uw bedrijfslocatie (intensief persoonlijk contact). • Begeleiding door de Stigasadviseur ‘op afstand’ (telefonisch/digitaal contact). • Geen begeleiding (alleen een korte telefonische check).

38

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report