Greenity nr 2

sharing’. Hij introduceerde een model dat verschillende ontwikkelingsrichtingen voor de Nederlandse landbouw visuali- seerde. “Tot nog toe ontwikkelden land- bouwsystemen zich grofweg langs twee richtingen: grootschalig-efficiënt en ecolo- gisch-meerwaarde. Je ziet nu nieuwe in- novatierichtingen ontstaan zoals vertical farming, niet alleen gericht op efficiëntie, maar ook op meerwaarde. En wat te den- ken van de discussie over niet-grondge- bonden biologische landbouw in de VS?” Deze innovatierichtingen zouden volgens Lohman ondersteund moeten worden. Voor Nederland ziet hij het meest in een grondgebonden, natuurinclusieve groene sector. FarmHack, gaf een inkijkje in de wereld van Big Data. “Pas op. ICT-bedrijven én bedrijven die al deze data beheren, wor- den steeds belangrijker en machtiger.” De sector zelf zit niet op massa’s data te wachten, maar meer op oplossingen voor praktische teeltproblemen en opbrengst- verhoging. Het belang van alle opgeslagen data wordt volgens Bruinsma echter on- derschat. “Ik zie dat bedrijven als Bayer/ Monsanto en John Deere steeds meer Big Data-bedrijven worden. Zijn we als sector binnen een paar jaar afhankelijk van een aantal grote, commerciële ICT- cq high tech-bedrijven?” BELANG DATA Anne Bruinsma, medeoprichter van

De groene sector moet goed nadenken of ze de data die verzameld wordt uit handen wil geven. “FarmHack is bijvoorbeeld een openbaar platform waar geen commer- ciële belangen achter zitten. Binnen dit platform kan de ICT voor de groene sector belangeloos verbeterd worden. Wij vinden dat ICT-innovaties per definitie openbaar moeten zijn.” ICT-STUDIECLUBS Bruinsma pleit voor ICT-studieclubs in de hele agrarische sector, die sterk met elkaar samenwerken en onafhankelijk be- kijken welke technieken het beste zijn en welke data ze openbaar maken. “Laat het in ieder geval níet alleen aan de ICT-sector over”, benadrukt ze. Een akkerbouwer in de zaal reageert dat hij zich inderdaad ernstig zorgen maakt over waar al die ge- gevens die hij verzamelt heen gaan. “Van wie is al die data wettelijk gezien? En wie gaat de komende jaren profiteren van al onze data?” Agrifirm-CEO Hordijk meent dat, als gevolg van deze ontwikkelingen, bedrijven in de groene sector in Nederland wellicht databases moeten oprichten waarin hun data veilig wordt gesteld. Agrifirm is daar al mee bezig met het opzetten van de Coöperatieve Data Hub, SmartDairyFar- ming 3.0 (zie www.smartdairyfarming.nl). Volgens Hordijk zou het mooi zijn als deze coöperatieve initiatieven in alle branches worden opgezet.

Wetenschap versus ideologie Een prikkelende discussie tussen Guido Sterk, onderzoeker verantwoorde gewasbe- scherming en directeur van IPM Impact, en Rik Grashoff, Tweede Kamerlid van Groen- Links, vormde het slot van de middag. Het was duidelijk dat de meer ideologisch inge- stelde Grashoff het op moest nemen tegen een gedegen wetenschapper die precies weet waar hij het over heeft. Grashoff stip- te aan dat waterleidingbedrijven inmiddels gewasbeschermingsmiddelen terugvinden in het grondwater. “Het maatschappelijk draagvlak voor gewasbeschermingsmid- delen wordt steeds kleiner. De sector moet het gebruik ervan dus snel en daadkrachtig terugdringen.” Sterk is het met Grashoff eens dat neonico- tinoïden maatschappelijk onder druk staan, maar dat dit jammer genoeg onderbouwd wordt met vaak de verkeerde argumenten. “Er zijn potentiële risico’s, maar die zijn beheersbaar. Zelfs tegen biologische mid- delen kan resistentie ontstaan, wat enkele jaren geleden nog gebeurd is met virussen tegen de appelmade (fruitmotje). En er zijn biologische middelen die giftiger zijn voor nuttige organismen dan chemische.” GEÏNTEGREERD Gewasbeschermingsmiddelen op basis van microbiële preparaten nemen volgens Sterk, mede door de angst voor hoge residuen, in belang toe. Maar ook hier geldt dat deze middelen niet per definitie onschadelijk zijn. Volgens hem zijn nieuwe technieken als ‘ver- warringstechniek’, ‘masstrapping’, ‘flying doctor system’ en ‘attract and kill’ nu al belangrijke aanvullingen op middelen. Ook de inzet van gangbare middelen uit de orga- nische teelt, zoals zwavel, koper, pyrethri- nes, nicotine en rotenon, zijn niet afdoende om de huidige gewasbeschermingsmiddelen te vervangen en volgens Sterk vaak schade- lijker voor het milieu dan chemische alter- natieven. Hij ziet geïntegreerde bestrijding (IPM) uiteindelijk de norm worden, waarbij zowel chemische als biologische middelen worden ingezet in combinatie met biologi- sche antagonisten. Om dit te bereiken, moeten er volgens onder andere Bruinsma en WNF-vertegenwoordig- ster Jacomijn Pluimers (vanuit de zaal) meer prikkels komen om te zorgen dat kwekers en telers minder middelen gaan gebruiken. Dit systeem zou gekoppeld kunnen worden aan het Europese GLB-beleid. Veel mensen in de zaal zijn het daar mee eens, maar vinden wel dat de sector voldoende tijd moet krij- gen voor de uitvoering. Een mooie opdracht voor Carola Schouten, de nieuwe minister van Landbouw.

23 november 2017

41

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report