Greenity nr 2

Aanpassen of omvallen

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Nieuwe op technologie gestoelde businessmodellen veroveren de markt en nieuwe afzetmarkten ontwikkelen zich. Maar wat betekent dat voor een traditioneel ingerichte sierteeltketen? Die vraag stond 7 november centraal tijdens de eerste World Floral Summit in Aalsmeer.

D e wereldeconomie verandert sneller dan de sier- teeltsector. En ondernemingen in de sierteeltsector moeten inspelen op die ontwikkelingen, anders houden ze over tien tot vijftien jaar op te bestaan. at betoogde Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, tij- dens zijn inleiding op de World Floral Summit. De veranderingen zijn legio. Zo wees hij onder meer op de opkomst van bedrijven die groot zijn geworden door het be- staande vraag en aanbod op een moderne manier met elkaar te verbinden, zoals Uber of Airbnb. Ook wees hij erop dat veel succesvolle bedrijven een sociale waarde leveren aan de maatschappij, zoals Tesla helpt het energieprobleem op te lossen, Unilever klimaatverandering wil tegengaan en Eneco helpt het energieverbruik van haar klanten te verlagen. Bedrijven zonder die positieve sociale component moeten veranderen, anders zullen ze verdwij- nen. Rotmans noemde in dit verband Shell dat met zijn corebusiness van brandstoffen en chemie bijdraagt aan klimaatverandering. Met zijn woorden wilde de hoogleraar de aanwezigen in beweging brengen en de discussie aanzwengelen. Hij vergeleek de huidige ontwikkelingen met

Tekst: René Bouwmeester | Fotografie: René Faas

50

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report