Greenity nr 2

Tom Kleinpenning, senior belastingadviseur, Flynth adviseurs en accountants, Tom.Kleinpenning@flynth.nl, tel. 088 236 7195

Pensioen aanvullen of afkopen Als aanvulling op de AOW is een pensioen welkom. Werknemers kennen vaak een pensioenregeling van het bedrijf. Voor werkgevers zijn er ook mogelijkheden. Met name voor de directeur-grootaandeelhouder verandert er dit jaar veel.

voor DGA’s geen financiële rem om een goudgerande pensioenregeling in het leven te roepen, om zo zoveel mogelijk geld te reserveren. Dan realiseert de DGA immers de hoogste belastingbesparing en derft de minister van Financiën de meeste belastingopbrengst. In feite betekent dit, dat de minister aan een DGA een grotere renteloze lening moet verstrekken dan aan een ‘normale‘ werknemer, met het risico dat hij die niet terugbetaald krijgt. Dit lag politiek gevoelig en zorgde er uiteindelijk voor dat er dit jaar een stop is gezet op het reserveren van geld voor het pensioen van de DGA binnen de eigen bv. Bovendien wordt er gestreefd naar het opheffen van de bestaande pensioenpotjes binnen bv’s. Om dit laatste te stimuleren wordt bij uitzondering toegestaan dat het voortijdig afkopen (‘schrappen’) van de pensioenuitkeringen gedeeltelijk zonder belastingheffing kan plaatsvinden, terwijl de reservering in het verleden wel een belastingbesparing voor de ondernemer heeft opgeleverd. In 2017 gaat het om 34,5% van de waarde van de pensioenuit- keringen per eind 2015, in 2018 om 25% van die waarde en in 2019 om 19,5%. Daarna is er geen sprake meer van een vrijgesteld deel van een afkoopsom. ADVIES PENSIOENRECHTEN Als u als DGA uw pensioenrechten wilt afkopen, dan is het zonder meer verstandig om dat nog in 2017 te realiseren. Omdat er wat haken en ogen kleven aan deze afkoop van pensioen en er ook nog alternatieven zijn, is het verstandig om dat pas uit te voeren na overleg met uw adviseur.  

Tekst: Tom Kleinpenning | Fotografie: René Faas

V anwege de zorgplicht stelt de overheid voor de meeste werk- nemers deelname aan een pen- sioenregeling verplicht. Werk- gever en werknemer sparen samen voor een maandelijkse (pensioen-)uitkering aan de werknemer. De Nederlandse staat helpt nog een handje door geen belasting te heffen over de pensioenpremie, het be- drag dat u en uw werknemer sparen. Wel wordt belasting geheven over de pensioen- uitkering die de werknemer ontvangt. Deze manier van belasting heffen heeft twee voordelen: 1. Het uitstellen van de belastingheffing is in economisch opzicht gelijk aan een renteloze lening van zo’n dertig jaar. 2. De belastingbesparing over de pensioen- premie kan oplopen tot 52%. Daar staat tegenover dat de belastingheffing over de latere pensioenuitkering meestal maximaal 42% bedraagt. Zo is sprake van een bonusrente van 10%, niet per jaar maar in de praktijk per dertig jaar.

beeld bij ondernemers die werken via een eenmanszaak, maatschap of vof. Zij mo- gen geld storten bij een verzekeringsmaat- schappij in een lijfrentepolis of bij een bank op een pensioenspaarrekening. Zo’n storting kan als extra voordeel hebben dat u minder spaargeld in box 3 heeft waar- over u daadwerkelijk belasting betaalt. Die heffing in box 3 kan in 2018 variëren van 0,80 tot 1,62% van het vermogen. Bedenk wel dat de bomen niet tot in de hemel groeien: u mag tot een bepaald maximum geld storten op een lijfrentepolis of een pensioenspaarrekening. (DGA’s) kunnen hun pensioen aanvullen via een lijfrente of een spaarrekening. Wat de situatie van DGA’s bijzonder maakt, is het feit dat zij niet zoals andere werkne- mers verplicht zijn om voor hun pensioen te sparen bij een pensioenfonds of verze- keringsmaatschappij. DGA’s mochten tot 1 april 2017 sparen binnen hun eigen bv. Voor de schatkist van het rijk zit er een nadeel aan deze bijzondere positie: er is PENSIOENAANVULLING DGA Ook directeur-grootaandeelhouders

Wie niet deelneemt aan een pensioenrege- ling kan ook belasting besparen, bijvoor-

54

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report