Greenity nr 2

T E E LT V E R B E T E R I NG

Nu de rooitijd aanbreekt, kan er worden gestart met het op voorraad rooien van vaste planten. De meeste planten zijn in rust en het is verantwoord om van deze planten plantgoed te bewaren. Essentieel daarbij is dat het rooien en schonen strak op elkaar afgestemd worden.

‘Op voorraad rooien’ riskant

kisten vallen en ze moeten afgedekt zijn tegen de zon. ORGANISATIE De meeste fouten worden gemaakt onder druk. Er zijn met slechte om- standigheden meer medewerkers nodig om te rooien, terwijl er ook meer mensen nodig zijn om het schoningswerk te doen. Daar komt nog bij de haast die je als teler krijgt als de rooiomstandigheden nóg slechter dreigen te worden. De reac- tie is dan vaak dat er te veel op voor- raad gerooid wordt zonder eerst te schonen. Het resultaat is een slechte vitaliteit in de rest van de bewaring met veel problemen bij de afnemer. Overweeg tijdig om het rooien op te schorten en de gerooide planten veilig te stellen door het schonings- werk voorrang te geven. Hoewel dit een moeilijke beslissing is, be- spaart het erg veel ruimte (kisten en schuurruimte) en verbetert het de kwaliteit van de planten aanzienlijk. In de praktijk is dit alles voorname- lijk een organisatorisch probleem. Houd rekening met slechte omstan- digheden en beschouw het als geluk als alles perfect verloopt.

onkruidresten. Als een natte, vuile kist planten – van welk gewas dan ook – een paar dagen te lang blijft staan, is er al snel sprake van een lichte verstikking. SCHUDZEEF Veel grond in de kist is iets heel an- ders dan dat de planten in de grond blijven staan. Grond in de kist geeft druk en druk veroorzaakt warmte. Zelfs als het echt koud is, kan nog een lichte mate van broei optreden. Bewaring in een koelcel is dus geen oplossing. De vuile planten moeten vanaf de rooimachine direct worden geschoond. Een schudzeef heeft de voorkeur boven de spoelmachine. Bij een spoelbeurt worden de planten te schoon, waardoor ze gevoeliger zijn voor uitdroging. Een schone plant is dus een plant die vrij is van aan- hangende grond en gewasresten. Als de planten dan ook nog in rust zijn, zijn deze uitstekend te bewaren. Als bepaalde planten, zoals Astilbe, in kisten buiten bewaard worden, is het belangrijk om er voor te zorgen dat ze luchtig staan, maar niet op de wind. Er mag geen water in de

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

Voorwaarden voor een succesvol rooiseizoen zijn het beschikbare fust en een geschikte bewaarruimte. Als planten in rust zijn, kunnen ze in principe direct bij plus 0°C bewaard worden. Mogelijke struikelpunten zijn de organisatie van de rooiwerk- zaamheden en de schoningsactivi- teiten; die moeten strak op elkaar afgestemd worden. Juist bij natte en slechte omstandigheden is dit nog een hele opgave. Als de grond nat is, treedt er door- gaans een behoorlijke vertraging in de rooiwerkzaamheden op. Het rooien gaat langzamer en er wordt meer volume gerooid, door grond en eventuele gewasresten. Dit lang- zamere rooien kost tijd, waardoor de volgende stap in de knel kan komen. Planten die niet optimaal uit de grond komen, moeten name- lijk direct geschoond worden. Niet optimaal houdt in met veel aan- hangende grond en veel gewas- of

23 november 2017

61

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report