Greenity nr 2

T E E LTA D V I E S

Inhoud VA S T E P L A N T E N Afdekmaterialen Organische stof Kwaliteit huurland Onkruidbestrijding vaststaand gewas Schoonmaken spuitapparatuur H E M E RO C A L L I S Afsterven L AVAT E R A Bewaring L E L I E Bol- en schubrot Onkruidbestrijding Oriental-schub Bladaaltjes I R I S Onkruidbestrijding na dekken N A R C I S Controleer de ontwikkeling te velde Ontsmetting 5°C-tulpen vollegrond Fustontsmetting broei op water Verwarmingstijdstip Reiniging fust Houdbaarheid verbeteren N A R C I S Koeling ‘Tête-à-Tête’ Luchtvochtigheid H YA C I N T Watergeven pothyacinten Temperatuur in bewortelingsruimte T R I T E L E I A Bewaring L E L I E Grond Bladverbranding Zout Water geven A L G E M E E N ‘IJspret’-perikelen Onkruidbestrijding Bestemmingsplan en bouwblok Systeemventilatoren G L A D I OO L Kou werkt tegen trips T U L P

deze lange tijd niet wordt gebruikt. Draag daarbij persoonlijke beschermingsmid- delen. Voorkom dat er spoelwater in het oppervlaktewater terecht komt. Het spoel- water bevat vaak een sterk geconcentreer- de hoeveelheid gewasbeschermingsmid- del. Als de spuitmachine op een verhard terrein staat, kan het vuile water eenvou- dig afspoelen naar de sloot of het riool. Rei- nig de spuit daarom op een speciale spoel- plaats waar het water wordt opgevangen. Het spoelwater kan vervolgens over het land worden verspoten. Of reinig de spuit met een spuitlans op onverhard terrein minimaal 5 meter vanaf de insteek van het talud. Het water zakt dan diffuus in de grond en eventuele restanten van mid- delen worden daar afgebroken. Wanneer middelen herhaaldelijk in hoge concentra- ties worden gemeten in het oppervlaktewa- ter is de kans groot dat de toelating wordt ingetrokken. De binnenkant kan worden gereinigd door de tank gedeeltelijk te vullen met water. Voeg als schoonmaakmiddel bijvoorbeeld Primaclean toe. De oplossing moet gedu- rende circa 20 minuten worden rondge- pompt, terwijl u de doppen af en toe laat spuiten. Spuit de oplossing diffuus leeg over onbeteeld land. Bij een winterbehan- deling niet naspoelen met water omdat het middel een beschermd laagje aanbrengt tegen corrosie. Reinig ook de doppen en fil- ters grondig. Doe dit met een zachte dop- penborstel. Gebruik geen staalborstels en ander harde voorwerpen. Afsterven Zet vroeg gerooide Hemerocallis niet te snel weg bij temperaturen rond 0°C en laat de temperatuur rustig teruglopen. De veldwarmte blijft anders te lang in het plantmateriaal hangen waardoor bewaar- problemen ontstaan. Om uitdroging te voorkomen, kunnen de planten het bes- te worden afgedekt (let op: niet helemaal inpakken in verband met broei). Pas in de tweede helft van december kunnen ze naar de vriescel. Voor een korte bewaring wordt een temperatuur aangehouden van -0,5°C en voor een lagere bewaring gaat de tem- peratuur naar -2°C. Bewaring Lavatera is goed in de cel te bewaren. Plaats dit gewas tot half december in de schuur bij 5-7°C en dek ze af met anti-worteldoek tegen het te veel uitdrogen. Voor een korte bewaring kan de koelcel vanaf half decem- ber op +0,5°C worden gezet en voor een langere bewaring op -2°C. Lavatera in pot wordt doorgaans afgedekt of in een tunnel overwinterd. Zorg ervoor dat het scherm- doek klaar ligt wanneer het gaat vriezen. Hemerocallis Lavatera

Vaste planten algemeen Afdekmaterialen Zorg dat de afdekmaterialen voor overwin- tering klaar liggen. Nachtvorst kan schade geven aan gewassen die lang zijn doorge- groeid. In de winter kan vorstschade ont- staan als de temperatuur zover daalt dat er ijskristallen ontstaan in de plantencellen, waardoor deze beschadigen. Een indirec- te vorm van vorstschade is uitdroging. Bij harde wind of enige instraling verdampt de plant vocht. Als de wortelkluit dan bevro- ren is, kan de plant dit vochttekort niet aanvullen en droogt de plant uit. Om gewassen die buiten overwinteren te beschermen, zijn verschillende soorten doek bruikbaar. In een normale winter of bij nachtvorst beschermen vliesdoek en geweven doek voldoende. Dubbel afdekken is ook een optie. Bij extreem strenge vorst hebben de dikkere doeken zoals wegen- bouwdoek de voorkeur. Organische stof Voor vasteplantentelers is het belangrijk de gebruiksruimte maximaal te benutten om het organischestofgehalte op peil te hou- den. Dit is belangrijk voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en de aan- voer van mineralen, het verbeteren van de bodemstructuur, watervasthoudend ver- mogen, buffering van mineralen en het sti- muleren van het bodemleven, wat onder meer leidt tot het verbeteren van de weer- baarheid tegen ziekten en plagen. Kijk via mijn dossier van RVO loket naar uw bemes- tingsruimte. In de praktijk zien we dat ondernemers vaak nog ruimte hebben om compost aan te voeren. Dit komt omdat ze rekenen met forfaitaire waarden, terwijl de analysegegevens van aangevoerde dierlijke mest en/of compost uitwijzen dat er min- der stikstof en fosfaat in het product zat. Is er ruimte, dan kan compost worden aan- gevoerd. Kwaliteit huurland Let bij de huur van nieuwe percelen op de onkruiddruk. Zorg dat gehuurde percelen tijdig onkruidvrij zijn zodat volgend jaar een schone start wordt gemaakt. Vooral aanwezige wortelonkruiden moeten op tijd worden aangepakt met bijvoorbeeld glyfos- aat. Bedenk dat onkruidbestrijding op leeg land veel gemakkelijker is dan onkruidbe- strijding tijdens de teelt. Onkruidbestrijding vaststaand gewas In vaststaande gewassen (bijvoorbeeld pioe- nen of vaste planten voor de snij) is het riskant om vroeg te starten met een vol- velds bespuiting met bijvoorbeeld Chloor IPC. Wanneer het gewas helemaal is afge- storven en/of in winterrust is, kan dit wel. Wacht tot het juiste moment met spuiten. Schoonmaken spuitapparatuur Reinig de veldspuit of motorvatspuit als

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41

62

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report