Greenity nr 2

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

len wortellesieaaltjes, die weer onvoldoen- de door een warmwaterbehandeling wor- den bestreden. Vydate 10G is daarom een aanvulling op, maar zeker geen vervanger van de warmwaterbehandeling. Nematho- rin 10G heeft geen enkele werking op blad- aaltjes! Laat nu al uw thermometers ijken en de warmtepomp van uw kookketel controle- ren zodat u straks zonder problemen kunt starten met de warmwaterbehandeling. Wanneer voor het strodekken een onkruid- bestrijding is uitgevoerd hoeft ná het stro- dekken niet nog eens te worden gespo- ten. In de winter is er niet veel kiemend onkruid en onder het strodek komt onkruid slecht tot ontwikkeling. Wacht daarom met onkruidbestrijding tot na het verwijderen van het strodek. Er zijn dan voldoende mogelijkheden om eventueel aanwezig onkruid te bestrijden. IRIS Onkruidbestrijding na dekken Narcissen groeien soms harder dan ver- wacht. Spuit de rogge of gerst dood voor- dat de narcissen boven de grond komen. Gebruik hiervoor per hectare 3-4 liter gly- fosaat 360 g/l (onder meer Roundup) in 400 liter water. Spuit met een middelgro- ve druppel. Opmerkingen: • Het afsterven van het graan duurt een aantal weken. Rogge sterft minder snel af dan gerst. In de periode van afsterven ontwikkelen de narcissen zich boven- gronds, waardoor een herhaling van de bespuiting onmogelijk is. Bij een juis- te bespuiting, dat wil zeggen in de goe- de dosering en niet tijdens regen, sterven granen en grassen zeker af; • Voeg op niet dik gedekte narcissen per ha 2 liter chloorprofam (onder meer Chloor- IPC) aan de glyfosaat toe om onkruiden als kleine brandnetel, herderstasje en muur te bestrijden. Kou werkt tegen trips Veel leverbare gladiolen worden langere tijd onder 5°C bewaard. Als de tempera- tuur een aaneengesloten periode van acht weken lager dan 5°C is of 6 weken 2°C, is geen tripsbestrijding meer nodig. Alle trip- sen, eieren en larven, zijn na die periode dood of niet levenskrachtig. Bij de bewa- ring van pitten is ± 10°C de optimale tem- peratuur. Tijdens een dergelijke bewaring overleeft de trips en kan de knollen als- nog aantasten. Kies voor een warmelucht- behandeling (24 uur 41°C) of een vroege knoldompeling in Admire. Met beide maat- Gladiool Narcis Controleer de ontwikkeling te velde

regelen worden tripsen effectief bestreden. Houd er wel rekening mee dat beide behan- delingen kunnen leiden tot ongewenste penvorming als deze tijdens de bewaring worden uitgevoerd.

Lelie

Bol- en schubrot Fusarium en/of Cylindrocarpon veroorza- ken bol- en schubrot.

Tulp Ontsmetting 5°C-tulpen vollegrond

23 november 2017 Opmerking Verleng de koudeperiode met een halve tot een hele week als de temperaturen in de grond na het planten aanzienlijk hoger zijn geweest dan 9°C. Voor het juist hanteren van de gepubliceerde koudeperiode moet de bodemtemperatuur na het planten tot circa eind oktober niet hoger zijn geweest dan 9°C en daarna 7°C en lager. Dit bete- kent dat u er in een zachte winter alles aan moet doen om de bodemtemperatuur naar beneden te krijgen (luchtramen open). Het Ontsmet ter bestrijding van Pythium (zachtrot) en Fusarium (zuur) de bollen die bestemd zijn voor de 5°C-broei in een bad met daarin 0,6-1,2% Topsin M ultra en 0,5% Captan. Verdubbel de concentratie Topsin M voor zeer humusrijke gronden, omdat humus een groot deel van het mid- del vastlegt. Zachtrot is ook te voorkomen door de grondtemperatuur onder 10°C te houden. In dat geval voldoet ontsmetten in Om verspreiding van ziekten door het fust uit te sluiten is een ontsmetting van de bakken geen overbodige luxe. Wortelresten moeten verwijderd worden. Bij wortelres- ten een keuze maken tussen eerst schoon- maken of veel langer ontsmetten. Spoel de bakken niet na met schoon water. Warmwaterbehandeling van broeifust is mogelijk. Een uur in water van 60°C is vol- doende. Bij stomen of een warmelucht- behandeling moeten de kisten goed nat gemaakt worden en de 60°C moet op de koudste plek minimaal 1 uur zijn geme- ten. In praktijk betekend dit dat er vaak 2 uur gestoomd moet worden. Denk er wel om dat u met een warmtebehandeling de organische verontreinigingen in de bak niet verwijdert, en dat de verontreiniging op den duur voor problemen kan zorgen. Deze uiten zich door ongelijke groei, een korter gewas en minder grammen per tulp. Verwarmingstijdstip Verwarm de kas waarin 9°C gekoelde of ongekoelde tulpen zijn geplant pas als de tulpen voldoende koude hebben gehad. Alleen dan zullen de tulpen binnen een redelijke tijd in bloei komen en voldoen- de lang zijn. Voor de juiste koudeperiode zijn gegevens verkrijgbaar bij Delphy team Bloembollen. Bollen van zift 11 of kleiner van cultivars die van nature lang genoeg worden, kunnen met een week minder kou toe. 0,5% Topsin-M en 0,5% captan. Fustontsmetting broei op water

Bestrijding: • Verwijder de zieke bollen uit het plant- goed; • Ontsmet het plantgoed in Topsin M en prochloraz of Rudis; • Zorg voor ruime vruchtwisseling van minimaal 1:6; • Geef gevoelige rassen een matige bemes- ting. Dit geldt voor organische mest en kunstmest; • Gebruik gedurende de teelt stikstofmon- sters als basis voor de bemesting; • Teel geen voor Fusarium vatbare cultivars binnen 10 jaar op zwaar besmette perce- len; • Houd ook rekening met de voorvrucht in verband met de bemesting; • Plant verdachte partij niet op voor twee- jarig schub; Onkruidbestrijding Oriental-schub Spuit in december eventuele onkruiden dood met bijvoorbeeld 4,5 liter glyfosaat per hectare. Voer de bespuiting uit als het onkruid droog is. Roundup-Max of Ulti- mate (1,5-2 liter per ha) zijn relatief snel regenvast van de glyfosaatmiddelen. Deze middelen zijn al na ongeveer een uur opge- nomen door het gewas. Opmerking Glyfosaat laat het gewas lang- zaam afsterven. Door tijdig te spuiten is het gewas toch zover verteerd dat er in het voorjaar, als de lelies boven komen, weinig meer over is. Dit verkleint het gevaar van nachtvorstschade. Voeg bij problemen met kleine brandnetel 2 liter Chloor IPC of 0,5 liter Reglone Bold toe. Bladaaltjes De warmwaterbehandeling (wwb) is nog steeds een onmisbare maatregel om lelies gezond te houden. Vydate 10G, Mocap en Nemathorin werken onvoldoende tegen bladaaltjes en werken niet tegen bacteriën en schimmels. Wél bestrijden deze midde-

63

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report