Greenity 67

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

Het recent gepubliceerde rapport ‘Nationale analyse waterkwaliteit’ laat zien dat de inspanningen van de bloembollensector, zeker als het gaat om de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater, bijdragen aan schoon water. Nationale analyse waterkwaliteit: inspanning sector loont

Peter Knippels die vanuit de KAVB betrok- ken was bij het tot stand komen van het rapport zegt hierover: “Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het rap- port opgesteld in opdracht van het minis- terie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is positief om te lezen dat het PBL con- cludeert dat de door partijen en bedrijven genomen en voorgenomen maatregelen de waterkwaliteit in Nederland de komende jaren verder verbeteren. Op basis hiervan concludeert het PBL ook dat we op de goede weg zijn en er nu geen aanvullende maat-

regelen nodig zijn. Ook ziet het PBL dat de effecten van maatregelen niet altijd meteen zichtbaar zijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar de investeringen van veel bedrijven in hun erven en naar de aankoop van driftarme spuittechnieken. Voor de bloembollensec- tor is dit een belangrijke stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.” Het rapport gaat niet alleen over emissie van gewasbeschermingsmiddelen maar ook over emissie van meststoffen. Het le- vert voor de KAVB de bevestiging dat het

huidige fosfaatgebruik in de sector niet de belangrijkste oorzaak is van de norm- overschrijding van fosfaat. Fosfaat dat al in het milieu aanwezig is, de zogenaamde achtergrondbelasting, speelt hier ook een belangrijke rol. De analyses in het rapport zijn voor de KAVB een extra onderbouwing van de stelling dat de fosfaatnormen voor bloembollen gekoppeld moeten zijn aan de fosfaatbehoefte in de teelten en niet aan de normoverschrijdingen. De KAVB zal het PBL-rapport in de discussie over het mest- beleid nadrukkelijk hiervoor gebruiken.

Zantedeschia heeft eigen stuurgroep

Oogst 2019 Resultaten KAVB

Sinds enkele weken kent de bloembollensector de Stuurgroep Corona Zantedeschia. Deze is op initiatief van de KAVB-pro- ductgroep Zantedeschia en in samenwerking met Anthos op- gericht. In de stuurgroep zitten ook CNB, Hobaho en IGH. Ook de bloementelers en pottenbroeiers zijn binnen de stuurgroep vertegenwoordigd. Reden voor het instellen van de stuurgroep is de grote onzeker- heid die al snel in de markt ontstond na het uitbrek n van de coronacrisis. Dat gebeurde vlak voor het plantseizoen n midden in het handelsseizoen. Net als de meeste andere bol- en knolge- wassen is Zantedeschia een product dat naar veel exportlanden gaat. Omdat de handelsmogelijkheden per land verschillen, was het creëren van een helder beeld van de situatie op de afzetmarkt voor de komende periode niet goed mogelijk. Dat was voor het bestuur van de Productgroep Zantedeschia aan- leiding om dit initiatief te nemen. Door het samenbrengen van alle schakels uit de Zantedeschia-keten is het mogelijk om opti- maal en waar nodig snel te handelen. “Elke schakel heeft toegang tot specifieke informatie. Door die met elkaar in de stuurgroep te delen, kunnen we problemen op de langere termijn voorkomen door ondernemers zo goed mogelijk te informeren”, aldus Ruud Berbee, voorzitter van de Productgroep Zantedeschia. “Voor de individuele ondernemer is het heel lastig om een goed beeld te krijgen van wat zich elders in de wereld afspeelt in de sierteelt. Misschien neemt hij wel drastische maatregelen, terwijl dat niet of nog niet nodig is. Daarom is goede informatie van groot belang en die willen we als stuurgroep bijeenbrengen.” De stuurgroep zal daarom ook ondernemers om informatie vra- gen en stelt medewerking op dat punt op prijs. Door het benut- ten van ieders kennis en expertise binnen de schakel waarin hij actief is, kan de stuurgroep vakbreed heldere informatie en advies geven.

Oogst 2019 laat inzet KAVB zien Wat deed de KAVB in 2019 voor haar leden? Dat is terug te vinden in Oogst 2019, het jaarverslag van de KAVB over het afgelopen jaar. Net als vorig jaar heeft de vereniging gekozen voor een mo- derne vormgeving, waarbij beeld, pictogrammen en korte teksten de lezer meenemen in de resultaten over 2019. Daarbij komen alle werkvelden van de vereniging aan de orde, zoals het lobbywerk, onderzoek, kwaliteit, naamgeving, communicatie en diverse pro- jecten. Aandacht is er voor resultaten uit de regio en internatio- nale ontwikkelingen. De leden van de KAVB hebben Oogst 2019 inmiddels ontvangen of ontvangen deze binnenkort. Belangstel- lenden kunnen een exemplaar bestellen via kavb@kavb.nl.22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs