Greenity 67

Waarom toelating groene middelen soepeler moet

Middelen van natuurlijke oorsprong, groene middelen, biostimulanten, de juiste benaming voor een extract, schimmel of meststof-met-extra-functie is soms lastig. Feit is dat het niet meevalt om die middelen op de markt te krijgen, omdat een toelating veel tijd en geld kost. Die tijd is er niet, omdat het pakket chemische middelen rap slinkt.

Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

Een groen middel is natuurlijk en aan een natuurlijk middel zou helemaal geen College voor de Toelating van Gewasbe- schermingsmiddelen en biociden (Ctgb) te pas moeten komen. Zo eenvoudig is het niet. Ruwweg zijn er vier categorieën. Laagrisicomiddelen, mid- delen op basis van micro-organismen, bio- stimulanten zoals middelen op basis van schimmels als mycorrhiza’s en verrijkte compost. Die laatste categorie viel nog niet onder de wetgeving, maar dat wordt

nu veranderd. Er is sinds 2019 nieuw Europees toelatingsbeleid voor biostimu- lanten en dat wordt momenteel ook in Ne- derland ingevoerd. Het beleid stoelt op dat voor chemische stoffen en dat is meteen een knelpunt. Voor chemische stoffen is meestal duidelijk aan te geven waaruit een stof bestaat, wat het doet en wat de risico’s zijn en de halfwaardetijd is, voor een natuurlijke stof is dat veel moeilijker. Micro-organismen maken bijvoorbeeld duizenden andere stoffen. Welke, hoeveel

en wat ze doen is weer afhankelijk van de omstandigheden tijdens de toepassing. Achter de schermen proberen de KAVB en Artemis, de belangenvereniging van producenten en distributeurs, met het mi- nisterie van Landbouw te komen tot een werkbaar beleid voor biostimulanten. Het Europese toelatingsbeleid voor groene en biologische middelen is zelf ook knelpunt. Er zijn 26 landen die iets vinden van dit beleid en voordat er consensus is over een middel zijn we jaren en miljoenen euro’s

38

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs