Greenity 67

T E E LTA D V I E S

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41 Stikstoemesting G L A D I OO L Bestrijding grassen G L A D I OO L Vuurbestrijding Tripsbestrijding (buiten) I R I S Rhizoctonia solani Fusarium N A R C I S Rooidatum en vroegbloeibehandeling T E C HN I E K Ethyleen bij bewaring van tulpen Geluidsoverlast Inhoud VA S T E P L A N T E N Spint Sivanto Prime Droog Aaltjes Valse meeldauw HO S TA LDS F U C H S I A Haantjes N E P E TA Cicaden L E L I E Kali Magnesiumgebrek H YA C I N T Selectie werkbollen Snel drogen Zwartsnot I R I S Vuurbestrijding T U L P Dieven Vuurbestrijding Rooitijdstip G A L A N T H U S Kwaliteitsverbetering plantgoed ANEMONE CORONARIA Selectie bij zaadteelt D A H L I A

tjes (Meloidogyne spp), worden gedood. De minimale bodemtemperatuur voor een effi- ciënte behandeling is 17°C. Ook het zaaien van Tagetes als groenbe- mester in een alternatief voor grondont- smetting. Tagetes heeft echter met name een bestrijdend effect op wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans). Een nadeel is dat via Tagetes juist de problemen met virus- overdragende aaltjes kunnen toenemen. Dit is een aandachtpunt. Valse meeldauw Controleer op valse meeldauw. De aantas- ting is te herkennen aan grijsrode vlek- ken aan de bovenzijde van het blad en grijs schimmelpluis aan de onderzijde. Met name gewassen in potten zijn gevoelig, omdat door regelmatige beregening gunsti- ge omstandigheden ontstaan voor het ont- wikkelen van valse meeldauw. Gevoelige gewassen zijn Alyssum, Aquilegia, Gaillar- dia, Papaver, Digitalis, Galium, Iberis, Lami- um, en Veronica. Let op dat de bestrijding van valse meeldauw compleet verschilt van die van echte meeldauw.

Vaste planten algemeen Spint Controleer vaste planten in pot, zoals Nepe- ta, Salvia, Monarda, Lavatera, op spint. Bio- logische bestrijding in het groeiseizoen is goed mogelijk met roofmijten. Preventief kunnen Neoseiulus californicus of Ambly- seius andersoni worden ingezet. Indien al iets spint aanwezig is kan ook Phytoseiu- lus persimilis worden ingezet. Controleer het gewas wekelijks en voer als de roof- mijten de spint onvoldoende onder con- trole krijgen een correctiebespuiting uit met selectieve middelen als Scelta, Flora- mite en Cantack. Deze zijn redelijk veilig voor natuurlijke vijanden. Ook buiten kunt u ervaring opdoen met het inzetten van roofmijten. Het is wel belangrijk relatief schoon te starten. Voer anders eerst een bespuiting uit. Sivanto Prime De toelating van het insecticide Sivanto Pri- me is uitgebreid. Het middel was al toege- laten in de niet-grondgebonden teelt (con- tainerteelt) van boomkwekerijgewassen en vaste planten. Het middel is nu ook toege- laten in de grondgebonden teelten (volle- grondsteelt) van vaste planten, boomkwe- kerijgewassen en snijbloemen. Dit is een mooie aanvulling in het middelenpakket omdat de toelating van Calypso eind dit jaar komt te vervallen. Sivanto Prime heeft een redelijk vergelijkbare werking tegen een breed spectrum aan zuigende insecten zoals bladluis, dop- en schildluis en cica- den. Het middel heeft een lokaal systemi- sche werking en directe contactwerking. Sivanto Prime is een insecticide uit een compleet nieuwe chemische subgroep 4D: butenolides. Droog De maand april was erg droog en schraal. Door de extreem hoge instraling van de zon in combinatie met een lage luchtvoch- tigheid is op uitgeplante Anemone, Astil- be, Lobelia, Vinca verbranding zichtbaar (ondanks een vochtige grond door bere- genen). Opnieuw blijkt dat het een groot voordeel is om stek/plantgoed eerst buiten te laten afharden in een schaduwhal en dan pas te potten of uit te planten in de vollegrond. Knip slap en te lang stek eerst terug voordat deze wordt geplant en mest bij. De kwaliteit wordt hierdoor beter en de hergroei komt sneller op gang. Aaltjes Inundatie is een goede methode om aal- tjes in de vollegrond te bestrijden en een mogelijk alternatief voor chemische gron- dontsmetting. Door grond onder water te zetten wordt de zuurstoftoevoer afgesne- den en wordt de grond door allerlei proces- sen uiteindelijk zuurstofloos. Kies voor een periode van twaalf weken zodat de meeste aaltjes, waaronder ook wortelknobbelaal-

Hosta

LDS Bij onkruidbestrijding met een lagedose- ringsysteem (LDS) wordt meerdere keren een lage dosering herbicide gespoten waar- door het onkruid wel dood gaat, maar er geen schade ontstaat aan het gewas. De strategie is afhankelijk van het gewas, de gewasstand en de onkruiddruk en moet dus per perceel worden afgestemd. Start je te laat, dan valt de werking tegen of zijn hogere doseringen nodig met meer kans op schade aan het gewas. Verder kunnen de weersomstandigheden roet in het eten gooien als de spuitomstandigheden niet ideaal zijn.

Fuchsia

Haantjes Controleer Fuchsia op haantjes. De kevers vreten aan het blad waardoor de plant visueel niet meer aantrekkelijk is. Bestrij- ding kan met bijvoorbeeld 20 ml Decis of 5 ml Karate Zeon per 100 l water. Lees voor gebruik het etiket.

Nepeta

Cicaden Controleer Nepeta, Rosmarinus en Salvia op cicaden. Ze veroorzaken zuigschade aan de onderkant van het blad, aan de boven- kant zijn geelwitte stippen op het blad te zien. Cicaden kunnen worden bestreden met bijvoorbeeld Calypso, Gazelle of Sivan- to Prime. Een meer geïntegreerde of biolo- gische strategie vraagt tijdig ingrijpen bij de aanwezigheid van de eerste insecten. Dit kan met bijvoorbeeld Flipper. Dit is een product op basis van kaliumzouten. Of met22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs