Greenity 67

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

ER II. Raken van insect is noodzakelijk voor een goed effect. Dus gebruik veel vloeistof en zorg voor een goede indringing in het gewas. Een andere optie is spuiten met een natuurlijk pyrethrum: Raptol.

• Voer de bespuitingen uit met een tussen- ruimte van één week. • Oplossen in warm water hoeft niet meer, in tegenstelling tot het normale bitter- zout. • Gebruik niet meer dan 2 liter vloeibare bitterzout in 100 liter water. Een andere mogelijkheid is een geformu- leerde bladmeststof gebruiken, bijvoor- beeld Hydromag 500. Geformuleerde blad- meststoffen zijn duurder dan bitterzout maar veilig te mengen met vuurbestrij- dingsmiddelen en hebben een hoger mag- nesiumgehalte.

gebruik van palletkisten is de benodig- de hoeveelheid lucht 1.000-2.000 m³ per m³ bollen per uur. Zorg dat er steeds ver- se lucht en geen retourlucht wordt aan- gezogen. Als de bollen te drogen liggen in gaasbakken, zet ze dan buiten op de wind. Bij nadroging in gaasbakken in een cel is minimaal één plafondventilator per 20 m² vloeroppervlak nodig om de droge lucht langs de bollen te krijgen. Zwartsnot Let bij het nalopen van hyacinten ook op aantasting door zwartsnot (Sclerotinia bul- borum). Bij een oplopende bodemtempera- tuur wordt deze schimmel actief en tast de bol aan, waardoor de bladeren slap gaan hangen. De symptomen openbaren zich meestal na de bloei. De bol is bedekt met door schimmeldraden aan elkaar gehouden zandkorrels. Bij ernstig aangetaste planten wordt het ondergrondse deel van de blade- ren slijmerig en grijs tot zwartachtig van kleur. Op en in de aangetaste bollen komen sclerotiën voor. Als de sclerotiën rijp zijn worden ze zwart, van binnen blijven ze wit van kleur. Raadpleeg bij twijfel een deskun- dige. Verwijder aangetaste planten en omliggen- de grond voorzichtig. Neem de plek niet te krap. De schimmel zit verder in de grond dan aan de planten is te zien. Op het oog gezonde planten kunnen aangetast zijn. Zwartsnot blijft lang in de grond achter. Een uiterst effectieve manier om deze ziek- te in de grond te bestrijden is inunderen.

Lelie

Kali Kali is van belang voor de stevigheid van het gewas en de vochthuishouding in de plant. Kali is op een perceel aan te voeren via dierlijke mest en kunstmest. Op gron- den met een hoge grondwaterstand kan het grondwater ook kali naleveren. Op gronden met een diepe grondwaterstand is dit niet het geval. Een overmaat aan kali kan tot magnesium- en calciumgebrek lei- den. Lelies nemen ongeveer 150 kg kali per hectare in het groeiseizoen op. Vooral in de maanden juni en juli nemen ze meer dan de helft op. Vóór de teelt is een grondmonster nuttig om de basisbemesting te weten. Geduren- de het groeiseizoen is het ook mogelijk om zandgronden op kali te laten onder- zoeken. Als de kalivoorraad te laag is, kan deze tijdens de teelt worden aangevuld met Patentkali of Multi K-Mg. Magnesiumgebrek

Hyacint

Selectie werkbollen Aangezien de werkbollen het uitgangs- materiaal voor de nieuwe meerjarige teelt moeten leveren, dient de gezondheid van deze bollen goed te zijn. Blijf ook in deze tijd het gewas nalopen en hou dat vol tot aan het rooien. Verwijder alle plan- ten waar iets aan mankeert, bijvoorbeeld virus, Embellisia of een slechte stand. Als er onvoldoende tijd of kennis is voor selec- tie is het beter gezonde bollen te kopen bij een daarin gespecialiseerd bedrijf. Gebruik werkbollen besmet met agressief snot niet voor vermeerdering. Alle virusplanten zijn een infectiebron voor hun omgeving. Blijf daarom ook ziekzoe- ken in de gewone partijen. Spuit wekelijks pyrethroïden en bij warm weer om de vijf dagen. Ga hiermee door zolang het gewas groen is. Snel drogen Op (rooi)machines kunnen geelziekbacte- riën zich snel door een partij verspreiden. Via beschadigingen kan een geelziekbacte- rie de bol gemakkelijk binnendringen. Ech- ter ook op de onbeschadigde delen van de bollen zitten geelziekbacteriën. Deze kun- nen de bollen bij nieuwe beschadigingen in de verdere verwerking infecteren. Door snel te drogen is te voorkomen dat de geel- ziekbacteriën op de verwonde plek de bol binnengaan. De snelle droging voorkomt tevens een mogelijke aantasting van bolrot (Fusarium) en Erwinia. Bacteriën die al in de beschadigde delen van de bol zijn bin- nengedrongen, worden zeker niet gedood door het drogen. Via deze beschadigingen kan ook de roetschimmel de bol binnen- dringen. Na de oogst moeten de kisten snel voor de wand gezet worden. De beste manier om snel te drogen is zoveel mogelijk buitenlucht te gebruiken. Door de lucht iets te verwarmen gaat het drogen wel sneller, maar veel verse lucht is het belangrijkst. Pas op voor te hoge temperatuur (max. 23°C) in verband met roet en agressief snot. De buitenlucht moet intensief langs de bollen blazen. Bij

Iris

Vuurbestrijding Door vuur (Botrytis cinerea) in irissen kan het gewas te vroeg afsterven. Vooral schade door nachtvorst kan de ziekte verergeren. De ziekte verspreidt zich dan gemakkelijk vanuit de dorre bladpunten of bloemen. Voer hiertegen enkele bespuitingen uit. Spuit na het verwijderen van het strodek, vlak voor het strijken van het gewas en eventueel rondom de bloei. • De doseringen zijn per ha 2,0 kg of 4,0 l mancozeb 1) . • Voeg in percelen met veel bloei een paar keer Folicur per ha aan één van de boven- genoemde middelen toe. • Gebruik bij grote risico’s op een aantas- ting, bijvoorbeeld bij zware nachtvorst- aantasting, bij vochtig weer en rond het strijken een van de volgende middelen: • 0,35 l Bombero 2) /Fireblocker • 0,5 l Collis 2)

Lelies nemen, af hankelijk van de culti- var, in een seizoen 15-20 kg magnesium (MgO) op. De plant moet het uit de grond halen. Soms is magnesium onvoldoende opneembaar, zoals bij een pH hoger dan 7 of lager dan 4,5. Ook bij hoge kaligehal- ten in de grond of een sterke binding aan het klei-humuscomplex, komt magnesi- umgebrek voor. Door bladbespuitingen is het tekort voor een deel op te heffen. Spuit hiervoor bitterzout of een speciale blad- meststof. Zorg voor een goede vochtvoor- ziening. Gebruik vloeibare bitterzout: • Op cultivars met zacht blad maximaal 5 liter per hectare per keer spuiten. • Verspuit vloeibaar bitterzout het liefst apart.

• 0,25 kg Flint 2) • 0,25 l Rudis 2) • 0,3 l Luna Sensation 2) • 0,35 kg Palladium.

22 mei 2020 1) Mancozeb is niet toegelaten in de Bloem- bollenstreek. 2) Voeg aan deze middelen bij voorkeur mancozeb toe vanwege resistentie.

47

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs