Greenity 67

T E E LTA D V I E S

periode tijdens en na de bloei erg belang- rijk is. Het gewas is namelijk tijdens en na de bloei vatbaarder voor infecties. Rooitijdstip Rooi op het juiste moment. Vooral op per- celen, waar de ontwikkeling door invloe- den van Augusta en/of vorst wat ongelijk is het belangrijk om de ontwikkeling van de bollen te controleren. Houd rekening met ongelijke ontwikkeling, vooral op oostwest geplante percelen door de invloed van de zon op de ‘zuidkant’. Deze kant zal veel- al wat eerder afrijpen, vooral als er onvol- doende grondbedekking is. Controleer op meerdere plekken de ont- wikkeling van de bollen. Daarbij zegt de kleur van de bollen niet alles. In een voch- tige grond kleurt de bolhuid meer dan in een droge grond. Kijk of de bollen voldoen- de ‘gevuld’ zijn, dat wil zeggen geen ‘rib- bels’ meer hebben. Te rauw rooien geeft onder andere problemen in de broeierij. Denk aan de volgende zaken: • Voor de vroege cultivars breekt het tijd- stip aan om met de vuurbestrijding te stoppen. Anders blijft het gewas te lang groen en rijpen de bollen niet af. • Spuit op een groen gewas wel door tegen luis, tot half juni. • Hakselen van tulpen gaat grote groei- scheuren of blauwgroeien tegen. Soms wordt ook gehakseld bij een perceel dat ongelijk afsterft. Haksel tot het eerste blad en zorg ervoor dat het afgehakselde blad op het bed blijft liggen.

Tulp

Dahlia

Dieven Dieven zijn afwijkende roze, rode of brui- ne tulpen, die als dwalingen in bestaande partijen voorkomen. Doordat dieven wei- nig bloeien, vallen ze minder op. Bloeiende dieven komen alleen in de grootste plant- maten voor. Ze bloeien meestal later dan die van de cultivar waar ze in voorkomen. De verklistering van de roze dief is soms meer dan twee keer zo groot als van de cul- tivar waarin de dief groeit. Omdat dieven veel plantgoed produceren, zullen veront- reinigde partijen een steeds groter onder- eind krijgen. De productie van leverbare bollen van de oorspronkelijke partij zal sterk dalen.

Stikstofbemesting Te veel stikstof bij dahlia geeft kleinere knollen. Voorkom een te grote gift door steeds vooraf de hoeveelheid stikstof in de grond te meten. Dit is vooral van belang op gronden met een hoge stikstofmineralisa- tie. Strooi drie weken na het planten 60 kg N/ha min de N-voorraad en zes weken na het planten 45 kg N/ha min de N-voorraad. Strooi op hyacinten-naland kleine hoeveel- heden stikstof in verband met de te ver- wachten mineralisatie.

Gladiool

Bestrijding grassen Om kweek, hanenpoot en straatgras te bestrijden zijn er drie middelen. De dose- ringen (in l/ha) zijn afhankelijk van het type onkruid.

Onkruid

Middel

Kweek Hanepoot Straatgras

Focus Plus 4-5 Fusilade Max 1-3

1-2 1-3

- -

Pilot/Targa Prestige

1-3

1

1-3

Start een topperpartij, liefst gegroeid uit de kleine maten of ga uit van gezuiverde afbroei. Zet de (dikke) bollen op en ver- wijder hieruit alle eenbladers. Zo ontstaat een nieuwe partij die vrijwel zeker zon- der dieven is. Deze kan de oude in de loop van enkele seizoenen vervangen. Houd het aantal dieven in bestaande partijen onder controle door alle bloeiende dieven met de bijbladeren en alle verdachte eenbladers te verwijderen. Verwijder dieven tijdens de selectie door ze uit te steken en te ver- nietigen. Als dit niet mogelijk is, is chemi- sche selectie met glyfosaat een goed alter- natief. Kies dan voor Roundup Ultimate in verband met een betere opname en kortere droogtijd. Chemische selectie na eind mei geeft minder goede resultaten, maar door- gaan heeft nog wel zin, vooral bij dieven. Bij de nettenteelt is alleen chemische selec- tie mogelijk. Voer de selectie daarom vroeg- tijdig uit. Breek tijdens de selectie het bovenste deel van de plant af en gebruik een oplossing van 90% glyfosaat + 10% water. Vuurbestrijding De ziektedruk in het gewas en uit de omge- ving, maar vooral de weersomstandighe- den hebben grote invloed op het ontstaan van vuur. Houd daar rekening mee bij het kiezen van het moment van spuiten. Een vuurbestrijding is nodig als het gewas te lang nat blijft, beschadigd is door hagel, vorst of stuiven en direct na het koppen. Een vuurwaarschuwingssysteem helpt bij het bepalen van de risico’s en heeft zich in de praktijk al bewezen. Let er wel op dat de

Alle hierboven genoemde middelen mogen een- maal per groeiseizoen worden gespoten.

Kweek is gedurende de gladiolenteelt moei- lijk te bestrijden met één bespuiting. Spuit de middelen bij voorkeur op een droog gewas bij groeizaam weer. • Gebruik in gladiolen geen minerale olie, omdat deze kans op schade geeft. • Meng deze middelen niet met andere gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor kan ernstige bladverbranding optreden. • Houd minimaal een wachtperiode aan van drie dagen bij gebruik van andere onkruidbestrijdingsmiddelen. • Pilot/Targa Prestige hebben alleen in een vroeg stadium enig effect op straatgras. Daarnaast is op het gehele perceel een techniek uit ten minste de klasse DRT95 verplicht.

Galanthus Kwaliteitsverbetering plantgoed

Regelmatig komt in partijen Galanthus veel uitval voor en valt de groeikracht van het plantgoed tegen. Met een warmwa- terbehandeling (wwb) is de kwaliteit van het plantgoed te verbeteren. Bewaar het plantgoed vóór de wwb één à twee weken bij 25°C. Voer de wwb uit in schoon water gedurende 2 uur bij 45°C en ontsmet de bollen direct erna in 1,5% Securo. Plant de bollen zo snel mogelijk na ontsmetten. Plantgoed van Galanthus nivalis droogt snel uit. Voorkom ernstige uitdroging door de hele verwerking en behandeling van het plantgoed kort na het rooien uit te voeren, zodat het plantgoed in de loop van augus- tus kan worden geplant.

Gladiool

Vuurbestrijding Voor de vuurbestrijding is een aantal mid- delen en merken te gebruiken: 30 ml Man- cozeb (niet op zandgronden in de bloem- bollenstreek) in combinatie met 2,5 g Flint of 3,5 ml FireBlocker/Bombero of 5 ml Col- lis of 5 ml Luna Privilege per are. De laatst genoemde middelen zijn resisten- tiegevoelig. Spuit deze middelen daarom niet vaker dan nodig is en altijd in com- binatie met een basismiddel. Mengen met middelen tegen trips is mogelijk. Stop op tijd om zichtbaar residu op het oogstpro- duct te voorkomen.

Anemone coronaria

Selectie bij zaadteelt De bloei van anemonen begint in juni en gaat door tot augustus. Selecteer tijdens de bloei regelmatig. Verwijder alle afwijkende planten met knol en al. De gemengde par- tijen verliezen anders binnen enkele jaren hun juiste kleurverhouding en in dubbele of halfdubbele rassen komen dan enkel- bloemige planten voor.

48

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs