Greenity 67

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

Tripsbestrijding (buiten) Controleer het gewas regelmatig op een eventuele tripsaantasting. Ophangen van enkele blauwe signaalplaten kan meer inzicht geven of er trips aanwezig is. Spuit voorbehoedend twee keer bij het derde of vierde blad met een tussenpoos van één week met: 2,3 gr Gazelle of 2,5 ml Calyp- so of 2 ml Tracer of 5 ml Vertimec Gold of Abamectine + 4 ml Decis per 100 m2. Her- haal vervolgens de bespuitingen regelma- tig. Suikeroplossingen als Attracker ver- sterken de werking van de middelen. Spuit tegen de avond, de trips zit overdag diep in het gewas verscholen. Calypso en Gazel- le behoren tot dezelfde werkzame groep, wissel deze groep dan ook af met andere middelen. Voer de laatste bespuiting twee weken voor de bloei uit. Opmerkingen: • Pyrethroïden hebben ook enige werking op trips. • Het valt niet mee om een al met trips aangetast gewas met Vertimec Gold, Gazelle of Calypso en dergelijke weer vrij te krijgen. Vooral bij warm weer is het aan te bevelen om vaker dan drie maal preventief te spuiten. • Vertimec en Calypso en dergelijke kun- nen gemengd met de vuurbestrijding meegespoten worden.

stadium, maar is de bloem bleek. Bolrot treedt vooral op bij hoge temperaturen. Let voor het planten goed op mogelijke aan- tastingen door Fusarium. Indien Fusarium aanwezig is beperkt ontsmetting verdere aantasting. Gebruik hiervoor vlak voor het planten 0,5% Captan en 0,2% prochloraz (onder meer Sportak 450 g/l). Prochloraz aanvullen met 1,25 x de uitgangsconcen- tratie. Plant de bollen in natte toestand. Wanneer de grond is besmet met Fusari- um, moet deze worden gestoomd. Vermijd hoge bodemtemperaturen na het planten.

22 mei 2020 • Afschermen van lucht in- en uitlaten. • Gebruik bij de bouw van een verwer- kingsruimte geluidsisolerende en/of geluidsabsorberende materialen, zoals geïsoleerde platen ofwel binnendozen. • Audio-installatie met voor iedere werk- plek een box. Geluid wordt steeds vaker een probleem bij bloembollenbedrijven. Enkele mogelijkhe- den om geluidoverlast te beperken zijn: • Gelijkstroomventilatoren. • Tweetoeren-afzuiginstallatie met dubbele leiding. Bij gebruik van bijvoorbeeld één afzuigleiding kunt u het lage toerental gebruiken. 7. Vaak worden bollen in de verwerkings- ruimte bewaard. Controleer hierbij de aangrenzende ruimte van de verwar- mingsketel. Zorg dat rookgassen niet in de verwerkingsruimte c.q. bewaarruimte kunnen komen. 8. Ook kan toediening van ozon door ozo- nisatiesystemen in de bewaarcel voor afbraak van ethyleen zorgen. Geluidsoverlast tijdens de eerste zes tot acht weken van de bewaring is ethyleen zeer gevaarlijk. Het is verraderlijk omdat ethyleengas reukloos is. Neem daarom de volgende maatregelen: 1. Zorg dat in de bewaarruimte de ventila- tie en luchtcirculatie goed zijn. Jaarlijk- se controle verkleint de kans op proble- men hiermee. 2. Houd ruimte tussen de stapels en de wand (gaasbakken). 3. Zure tulpenbollen produceren veel ethy- leen. Bewaar deze partijen bij voorkeur in een aparte ruimte met veel ventila- tie (bijvoorbeeld overkapping). Ook rij- pend fruit, bloemen, onjuist afgestelde kachels, aggregaten, draaiende trekkers, bromfietsen en heftrucks met verbran- dingsmotoren produceren ethyleen. 4. Gebruik voor een goede luchtverdeling uniform fust en geen bakken met onge- lijke poothoogte. 5. Door inzet van een ethyleenanalyser (o.a. Hatech en MacView) is de ethyleencon- centratie in de bewaarruimte continue te monitoren, hierdoor is ook de klep- stand laten regelen. Kwaliteitsbewaking is dan binnen handbereik. 6. Met EthylBloc Tabs kan de invloed van ethyleen worden tegengegaan.

Narcis Rooidatum en vroegbloeibehandeling

De broeikwaliteit van vroeg gerooide bol- len is minder dan van later gerooide bol- len. Een goede kwaliteit voor vroegbloei is alleen te bereiken door dikke bollen te gebruiken. Advies • Rooi alleen voor (zeer) vroege bloei eind juni-begin juli. Vroeg rooien gaat ten kos- te van de opbrengst. • Rooi voor kerstbloei rond 15 juli. Later rooien levert dikkere bollen op en in de kas een betere kwaliteit. De temperatuurbehandeling na het rooi- en is één week 34°C + twee weken 17°C, daarna koelen bij 9°C. Bij zeer vroeg rooi- en kan het zinvol zijn de 34°C-behande- ling te verlengen tot veertien dagen. Houd er rekening mee dat de 34°C-behandeling pas ingaat als het product 34°C is, dit kan soms wel enige dagen duren. Door de bol- len eerst goed te drogen vermindert de kans op aantasting door Rhizopus (zacht- rot) tijdens de 34°C-behandeling. Als de bol- len één week buiten liggen, trek dan deze periode van de tussentemperatuur van twee weken 17°C af. De behandeling wordt dan als volgt: één week buiten + één week 34°C + één week 17°C + koeling bij 9°C. De tussentemperatuur van 17°C is zeer belang- rijk voor de kwaliteit. Het bekorten of weg- laten geeft meer kans op bloemverdroging (klappers) en een slechtere kwaliteit, voor- al bij vroegbloei. Geschikte cultivars voor vroegbloei zijn onder meer ‘Gigantic Star’, ‘Carlton’, ‘Barrett Browning’, ‘Fortune’ en ‘Ellen’.

Iris

Rhizoctonia solani Elke cultuurgrond kan door Rhizoctonia solani (zwaar) zijn besmet. Deze schim- mel komt vooral voor in gronden waar veel bladresten door de grond zijn gewerkt. De aantasting vindt voornamelijk plaats op de grens grond/lucht. Ongeveer een maand na het planten begin- nen bij ondiep geplante bollen de buitenste loofbladeren te verwelken. De plant sterft later helemaal af. Van dieper geplante bol- len wordt de spruit ondergronds al aange- tast. De spruiten zien er dan ‘aangevreten’ uit. Bij een ernstige aantasting komen de planten traag, of helemaal niet op.

Advies: • Ondiep planten.

• Een grondbehandeling uitvoeren met Rizolex. Als dosering geldt 100 ml per 100 m² bij induimen en 320 ml per 100 m² bij dieper planten en doorwerken. • Zwaar besmette grond stomen. Fusarium De schimmel Fusarium oxysporum ver- oorzaakt in irissen bolrot. De bolrok- ken worden vanaf de basis zacht en kleu- ren grauwbruin; ze zijn soms bedekt met wit schimmelpluis. Een vroege aantasting levert kromme planten op die wel goed beworteld zijn. Bij een latere aantasting stopt de groei en verdroogt de bloemknop. Soms bereikt de bloem nog wel het snij-

Techniek Ethyleen bij bewaring van tulpen

Ethyleen in de bewaarruimte van tulp kan behoorlijke schade veroorzaken, onder meer extreme verklistering, kernrot, moei- lijke beworteling en bloemverdroging. Afhankelijk van de tijdsduur kunnen deze effecten optreden bij concentraties boven 100 ppb. De invloed van ethyleen hangt af van hoelang de tulpen zijn blootgesteld aan ethyleen. Cultivars reageren verschillend op de aanwezigheid van ethyleen. Vooral

49

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs