SMART-i Academy

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand

S

วิสัยทัศน์

ค่านิยม

พันธกิจ

คนเรา เรียนรู้ได้ดีที่สุดในตอนที่เขาอยากที่ จะเรียนรู้สิ่งนั้น ในฐานะครู เราได้จัดบริบท ต่างๆในค่ายให้ส่งเสริมให้เด็กๆอยากเรียนรู้ ที่สุด เราจัดทั้งบรรยากาศที่ทำ ให้เด็กๆรู้สึก ปลอดภัยทั้งทางภายภาพและปลอดภัยทาง จิตวิทยา บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน เปิด โอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้จากความผิดพลาด การลองผิดลองถูก และปราศจากการ แข่งขันแบบเอาแพ้-เอาชนะ ท้ายที่สุด นอกจากเด็กๆได้เรียนรู้จากผู้สอน แล้ว เด็กๆยังได้เรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัว รวม ทั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในค่าย และ ที่สำ คัญที่สุด คือ การเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ ความต้องการของตนเองจุดเด่นและจุด พัฒนา เรียนรู้ที่จะยอมรับตัวตนของตนเอง และจำ นำ พาไปสู่การน้อมใจพัฒนาตนเอง ได้เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต ความสวยงามของการศึกษา เปรียบดั่ง ต้นไม้ ก็คือ เป็นต้นไม้ที่โตเต็มฟอร์ม สวยงามในแบบที่เค้าเป็น มันไม่สำ คัญว่า เราเป็นต้นไม้ใหญ่หรือใบหญ้า พืชทุกพันธุ์ ล้วนมีความงดงามในแบบฉบับของเค้า การศึกษามีทั้งภายในและภายนอก การ ศึกษาภายในใจคือการรู้จักว่าเราเป็นใคร การศึกษาภายนอกคือ การหาทางเพิ่มเติม ต่อยอดสิ่งที่เราเป็นให้เต็มตามศักยภาพ

“ การ ศึกษา...มิได้เริ่ม ต้นที่เรียนเขียน อ่าน แต่เริ่มต้น ที่เรียนรู้ว่า ตนเอง... ท ได้ ” -ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา-

SMART - WHO ARE WE? i

01

02

What isour why?

Whywedothis?

สมาร์ท-ไอ คือใคร ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เราได้นำ เสนอแนวคิด และแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมตัวตน และการเปลี่ยนแปลงจาก ภายในสู่ภายนอก ด้วยกรอบความคิดที่ว่า คนทุกคนล้วนมีศักยภาพและอัจฉริยภาพ ในตนเอง ผลักดันในเรานำ ประสบการณ์ และอุดมการณ์หล่อหลอมให้เกิดหลักสูตร และกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เติบโตได้เต็มตามศักยภาพ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าทุกวัน นี้ สถาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ต้องการมนุษย์ที่มีมากกว่าความรู้ แต่ยัง ต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มี “ ความคิด ” ที่จะประยุกต์ใช้ความรู้มาพัฒนาส่ิงต่างๆ รอบๆตัว ดังนั้น ทุกๆวงการต่างมองมาที่ วงการการศึกษาและคาดหวังว่าจะมีวิธีที่ มีประสิทธิผลในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพ

04

03

Whatdowedoin SMART-iCAMP? กิจกรรมในค่าย ดูเหมือนเรื่องง่ายๆ สนุกๆ แต่จริงๆ แฝงไปด้วย ขั้นตอนการสร้าง ประสบการณ์ การสะท้อนการเรียนรู้ การ สรุปองค์ความรู้ ตลอดจนการนำ ความรู้ไป ประยุกต์ใช้

Howdowe develop ourcurriculum? เรามีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์นั้น จะมีประสิทธิผลสูงสุดได้ต่อเมื่อ ผู้เรียนมี ความพร้อมที่จะเรียนรู้ สถาบัน SMART-i จึงได้นำ เอาเทคนิคการเรียนรู้แบบใหม่ๆ เช่น Social Emotional Learning และ จิตตปัญญา มาใช้เป็นกระบวนการหลัก ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้ของค่ายนักเรียน จะเป็นกิจกรรมที่บูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ มาตีความใหม่เป็นวิธีการสอนที่เป็น เอกลักษณ์ ฉีกกรอบการเรียนรู้แบบเดิมๆ แต่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทั้ง ความรู้ ความคิด และทักษะที่จำ เป็นต่อการพัฒนาตนเอง ยิ่งๆขึ้นไป ที่สำ คัญไปกว่าความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับก็คือ ความสามารถในการรู้จักและยอมรับตัวตนของตนเอง และความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่สำ คัญมากในการใช้ชีวิต และการทำ งานในศตวรรษที่ 21 นี้

-Mahatma Gandhi-

จง ใ ช้ชี วิต เ สมือนว่ า คุณจ ะ ต า ย ใ นวันพรุ่ งนี้ แต่จง เ รียนรู้ เ สมือนหนึ่ง ว่ า คุณจ ะ มีชี วิตอยู่ตลอด ไ ป

@smart-i-camp

SMART-i Academy

smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

สมัครค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker