Nykøbing F. - Lazaret på Hasselø 1945

17. September 1945.

Ved Oprettelse af et Lazaret paa Hasselø for syge tyske Flygtninge paa Lolland Falster blev der ved Ophævelse af det tyske Sanitetsvæsen tilført Lazarettet en Del moderne Staalsenge. Kaptainløjtnant Jespersen har paa et herfra foranlediget Eftersyn paa Lazarettet erklæret, at disse Lange - som formodet - tilhørte den danske Hær. Saaledes foranlediget skal jeg herved ftfresl&a, at Sengene - hvortil ikke hører Militærmadrasser - udskiftes med andre af rin*- gere Kvalitet, saafremt Hsren er i otand til at levere saadanne Senge. Det drejer sig om 78 Stk. Man udbeder sig Underretning om, hvorvidt De er interesseret i en saadan Ombytning og i bekræftende Fald Oplysning om, hvor- naar denne kan finde Sted. Da det er Patienter, der benytter Sengene, foreslaar jeg, at Ombytningen strækker sig over et Par Dage, saaledes at Ud­ skiftningen gennemføres paa en lempelig Maade. For en Ordens Skyld gør jeg opmærksom paa, at de fleste af Sengene benyttes af Patienter med smitsommen Sygdomme, særlig Difteritis. Ærbødigst.

Til

Gardehusarregimentet,

Næstved.

Made with FlippingBook - Online magazine maker