Nykøbing F. - Lazaret på Hasselø 1945

22. August 1945.

Ved at meddele at der paa Hasselø er oprettet et Lazaret beregnet paaat modtage syge tyske Flygtninge fra bele Lolland-Fal- ster skal man herved anmode det nøje Ministerium om at formle lige at der tildeles Lazarettet en tysk Sanitetsvogn, da man ikke de'r raader over noget som helst Befordringsmiddel. % En saadan Sanitetsvogn vil v^re af den allerstørste Betydning for Lagens Arbejde blandt Flygtningene, idet Patienter med smitsom­ me Sygdomme straks kan overføres fra Flygtningelejrene til Lazarettet, ligesom Vognen kan anvendes af Lasgen vel hans ofte forekommende Be­ søg i Lejrene. Det bamarksi*, at der for Tiden er 64 Patienter indlagt paa Lazarettet, og at man venter, at dette Tal snarere vil stige end falde. v

*

Til

Socialministeriet.

Made with FlippingBook - Online magazine maker