Nykøbing F. - Lazaret på Hasselø 1945

LUFTVJRNSCHEFBH.

d. 24. Juli 1945.

.

Efter at det er besluttet at rømme samtlige Lazaret­ ter her i Byen for saarede tyske Soldater, har den ledende tys­ ks Sanitetsofficer, Doktor Geisler, meddelt at Rømningen ventes tilendebragt i Løbet af indeværende Uge. De paa Lazaretterne varende syge tyske Flygtninge vil fra det meste af Lolland-Falster derefter blive samlet i en Lejr paa Hasselø. Antallet af disse sidste Patienter anslaas til at lig­ ge omkring 3o - Ao for Tiden. Til Pasning af Patienterne kan ikke afses tyske Læger, da disse skal ledsage saarede Soldater, hvor­ for man henstiller til Statens civile Luftværn af foranledige at fornøden dansk Lægehjælp tildeles Lejren. Byens egne Læger vil ikke permanent kunde paatage sig det lægelige Tilsyn og Arbejde i Lejren, men vil - indtil andre Læger ankommer - tilse de omskrevne Patienter.

Til Statens civile Luftværn,

Set, Annæ Plads 13,

København K.

Made with FlippingBook - Online magazine maker