Tingsted - Instruks for Tingsted Kom. vagtværn, okt 1944

Instruks for

Tingsted Kommune Maribo Amt.

Kommunes Vagtværn.

§ L Vagtværnets Opgave er at forhindre Forbrydelser og opretholde Sikkerhed, Ro og Orden inden for................................................................. o t it fø jft .d ..- ........Kommunes Omraade. § 2 . * Vagtværnet foretager Afpatrouillering af Kommunens Gader og Veje efter en af dets Leder udfærdiget Plan, der skal godkendes af B.orgmesteren (Sogneraadsformanden). Des* uden opretholdes en Vagtstyrke til Udrykning til Assistance i paakommende Tilfælde. § 3. Vagtværnet skal navnlig søge at forhindre, at der begaas grovere Forbrydelser, her* under særlig Drab, Brandstiftelse, Røveri, Tyveri, Afpresning, Sædelighedsforbrydelse, Over* fald og Hærværk. § 4. Vagtværnet skal iøvrigt medvirke til Opretholdelse af Sikkerhed, Ro og Orden inden* for Kommunen. Der bør derfor ogsaa skrides ind, forsaavidt der paa Gader og Veje kon* stateres klare og grove Tilfælde af »Sortbørs*Handel«. § 5- I Medfør af Retsplejelovens § 771, Stk. 2, er Vagtmandskabet berettiget til at anholde Personer, der træffes i Udførelsen af en offentlig Forfølgning undergivet strafbar Handling eller paa friske Spor. Gerningsmændene til grovere Forbrydelser, jfr. herved § 3 og § 4, 2. Pkt., bør altid søges paagrebet og anholdt. § 6- Om foretagne Anholdelser optages en kortfattet Rapport. Saafremt det skønnes hen* sigtsmæssigt, kan anholdte føres til Vagtværnets Vagtlokale for der at afgive de fornødne Oplysninger. I Rapporten angives om muligt: 1. Anholdtes fulde Navn, Fødselsdag og *aar, Fødested, Stilling og Bopæl, 2. Tid og Sted for Anholdelsen, 3. den Forbrydelse, som han sigtes for, 4. kort Beskrivelse af Omstændighederne ved Forbrydelsen og Anholdelsen, 5. Koster og andre Genstande, som er taget i Bevaring, med Angivelse af, hvor de er fundet, 6. Navn, Stilling og Bopæl for eventuelle Vidner og andre Personer, som vil kunne give Oplysninger af Betydning for Sagen. Den anholdtes Oplysninger om hans Identitet bør søges bestyrket ved Forevisning af Legitimationskort eller paa anden Maade. Sigtes anholdte for en grovere Forbrydelse, afleveres han snarest muligt med et Eksem* piar af Rapporten og eventuelle Koster m .v. t il.....................Arresthus. Hvis Forbrydelsen er af mindre Betydning, saasom Smaatyvérier, Overfald uden væsentlig Skade og mindre groft Hærværk, kan anholdte løslades, naar Rapporten er optaget. Et Eksemplar af Rapporten sendes i saa Fald til Statsadvokaten i (for) £ rfåeM jJ jfS& / tfid .j. ..... ............................................................. J & ' . a .............................................................. ............................ Telefon

N r. 2 7 9 2 A/S Olaf O. Barfod & Co .sForlag.

Saafremt Vagtværnets Leder er i Tvivl om, hvorvidt den anholdte skal føres til Arresthuset eller kan løslades, forelægges Spørgsmaalet mundtlig eller telefonisk Stats« advokaten eller ..................... ........................................................................................................................................... Adresse ....... 4sa tM å£mÆ ^ ................. .......Telefon L-» der er beskikket til særlig Anklager i Politikredsen. § 7- Indgaar der skriftlig Anmeldelse til Vagtværnet om en begaaet Forbrydelse, i An* ledning af hvilken Vagtværnet ikke kan foretage Anholdelse, indsendes Anmeldelsen til Statsadvokaten. I Tilfælde af mundtlig Anmeldelse kan der optages en kortfattet Rapport, som indsendes til Statsadvokaten. § 8 .‘ Til Vagtværnets Medlemmer udstedes af Borgmesteren (Sogneraadsformanden) en med Fotografi forsynet Legitimation, hvoraf fremgaar, at Indehaveren tilhører det kommu« nåle Vagtværn. Legitimationen skal paa Forlangende forevises ved Indskriden. § 9. Ved Indskriden og Iværksættelse af Anholdelse skal Vagtværnet optræde roligt og besindigt og med saa megen Skaansomhed overfor den paagældende, som Øjemedet og Hensynet til Vagtmandskabets Sikkerhed tillader. § 10 . Den til Vagtværnet udleverede Stav maa kun benyttes: 1. naar det er nødvendigt for at forhindre Forøvelse af en grovere Forbrydelse, 2. til Afværgelse af personlig Overlast mod Vagtværnets Medlemmer, eller 3. naar der er Grund til at tro, at en nødvendig Anholdelse ikke paa anden Maade kan gennemføres. Staven bør anvendes med Besindighed for ikke at tilføje større Overlast end nød« vendigt, og det bør som Regel tilstræbes kun at ramme Armene, Brystet eller Ryggen. Om enhver Brug af Staven skal der straks gives Melding til Vagtvæmets Leder. § 11 . Vagtmandskabet skal følge de af Vagtværnets Leder givne Instruktioner. De ud« leverede Udrustningsgenstande skal medføres under Tjenesten og udenfor denne opbevares omhyggeligt.

Page 1 Page 2

Made with FlippingBook - Online magazine maker