Tingsted - Instruks for Tingsted Kom. vagtværn, okt 1944

Instruks for

Tingsted Kommune Maribo Amt.

Kommunes Vagtværn.

§ L Vagtværnets Opgave er at forhindre Forbrydelser og opretholde Sikkerhed, Ro og Orden inden for................................................................. o t it fø jft .d ..- ........Kommunes Omraade. § 2 . * Vagtværnet foretager Afpatrouillering af Kommunens Gader og Veje efter en af dets Leder udfærdiget Plan, der skal godkendes af B.orgmesteren (Sogneraadsformanden). Des* uden opretholdes en Vagtstyrke til Udrykning til Assistance i paakommende Tilfælde. § 3. Vagtværnet skal navnlig søge at forhindre, at der begaas grovere Forbrydelser, her* under særlig Drab, Brandstiftelse, Røveri, Tyveri, Afpresning, Sædelighedsforbrydelse, Over* fald og Hærværk. § 4. Vagtværnet skal iøvrigt medvirke til Opretholdelse af Sikkerhed, Ro og Orden inden* for Kommunen. Der bør derfor ogsaa skrides ind, forsaavidt der paa Gader og Veje kon* stateres klare og grove Tilfælde af »Sortbørs*Handel«. § 5- I Medfør af Retsplejelovens § 771, Stk. 2, er Vagtmandskabet berettiget til at anholde Personer, der træffes i Udførelsen af en offentlig Forfølgning undergivet strafbar Handling eller paa friske Spor. Gerningsmændene til grovere Forbrydelser, jfr. herved § 3 og § 4, 2. Pkt., bør altid søges paagrebet og anholdt. § 6- Om foretagne Anholdelser optages en kortfattet Rapport. Saafremt det skønnes hen* sigtsmæssigt, kan anholdte føres til Vagtværnets Vagtlokale for der at afgive de fornødne Oplysninger. I Rapporten angives om muligt: 1. Anholdtes fulde Navn, Fødselsdag og *aar, Fødested, Stilling og Bopæl, 2. Tid og Sted for Anholdelsen, 3. den Forbrydelse, som han sigtes for, 4. kort Beskrivelse af Omstændighederne ved Forbrydelsen og Anholdelsen, 5. Koster og andre Genstande, som er taget i Bevaring, med Angivelse af, hvor de er fundet, 6. Navn, Stilling og Bopæl for eventuelle Vidner og andre Personer, som vil kunne give Oplysninger af Betydning for Sagen. Den anholdtes Oplysninger om hans Identitet bør søges bestyrket ved Forevisning af Legitimationskort eller paa anden Maade. Sigtes anholdte for en grovere Forbrydelse, afleveres han snarest muligt med et Eksem* piar af Rapporten og eventuelle Koster m .v. t il.....................Arresthus. Hvis Forbrydelsen er af mindre Betydning, saasom Smaatyvérier, Overfald uden væsentlig Skade og mindre groft Hærværk, kan anholdte løslades, naar Rapporten er optaget. Et Eksemplar af Rapporten sendes i saa Fald til Statsadvokaten i (for) £ rfåeM jJ jfS& / tfid .j. ..... ............................................................. J & ' . a .............................................................. ............................ Telefon

N r. 2 7 9 2 A/S Olaf O. Barfod & Co .sForlag.

Made with FlippingBook - Online magazine maker