International 2021/2022 (Novelties). Nowa Szkoła

Measurement of size and density NS6140

This set was designed in order to introduce the basics of me- asuring a specific physical quantity based on observation and practical activities. It helps to understand and consolidate the terms related to the concepts of measure and density. The set is complemented by substantive instruction with the suggestions of different experiments and exercises. • Ruler, string, scissors, millimetre paper, wooden blocks, plexiglass blocks, wooden unit cubes, measuring cylinders, beakers, plasticine, balloon, scales, mass ele- ments, set of cubes for density determination and others; age: 11+

Badanie miar i gęstości scenariusze

s c e n a r i u s z 2

s c e n a r i u s z 1

s c e n a r i u s z 2 Ćwiczenie 4. Obwód prostokąta i równoległoboku Materiały: Zestaw: Dodatkowo: sznurek kartka A4 linijka Przebieg ćwiczenia: 1. Na kartce A4 narysować dowolnej wielkości prostokąt i równoległobok. 2. Przy pomocy sznurka zmierzyć obwód prostokąta, a następnie równoległoboku. W tym celu należy ułożyć sznurek na obrzeżach figur. 3. Zmierzyć długość wykorzystanego sznurka na ułożenie prostokąta oraz równoległoboku. Wyniki wpisać do poniższej tabeli 5. 4. Przy pomocy linijki zmierzyć długość wszystkich boków obu figur. Wyniki wpisać do tabeli 5. Tabela 5. s c e n a r i u s z 2

2. Dokonać oszacowania długości różnych przedmiotów zmysłem wzroku i przy pomocy sznurka o dłu- gości 1 m. Uzyskane wartości umieścić w poniższej tabeli nr 1. Wskazówka: W przypadku pomiaru małych przedmiotów sznurek można składać na równe części. Każde kolejne złożenie sznurka na pół pozwala otrzymać: 50 cm – złożenie sznurka na pół (2 części),

SCENARIUSZ 2. POMIAR OBWODU

Ćwiczenie 1. Obwód wielokątów Obwód jest to suma długości wszystkich boków danej figury. Aby znaleźć obwód wystarczy zmierzyć jego wszystkie boki, a następnie otrzymane długości dodać do siebie.

25 cm – kolejne złożenie sznurka na pół (4 części), 12,5 cm – kolejne złożenie sznurka na pół (8 części), 6,25 cm – kolejne złożenie sznurka na pół (16 części).

s c e n a r i u s z 1

6. Na podziałce linijki znaleźć dwie linie oddalone od siebie o 1 mm, dwie linie oddalone od 1 cm, a następnie o 10 cm. 7. Użyć linijki do pomiaru długości przedmiotów z tabeli nr 1 i 2 lub innych dowolnych przedmiotów. Wyniki umieścić w tabeli nr 3. Tabela 3. Nazwa przedmiotu Długość w mm Długość w cm Długość w km Szacowana długość zmysłem wzroku (w cm) Szacowana długość za pomocą sznurka (w cm) Materiały: Zestaw: sznurek linijka

Tabela 1.

Nazwa przedmiotu

Dodatkowo:

kartka A4 5. Porównać długość sznurka z długością wszystkich boków w przypadku obu figur i wyciągnąć wnioski. Długość sznurka wykorzystana w badaniu obwodu kwadratu powinna być identyczna lub o zbliżonej długości do sumy długości wszystkich boków mierzonych linijką. Uzyskane wyniki są zależne od dokład- ności wykonanego pomiaru. Ta sama zasada dotyczy rozpatrywanego trójkąta równobocznego. Jak wynika z części tabeli 4 dotyczącej pomiaru linijką boki poszczególnych figur mają tę samą długość, a więc każda z nich zbudowana jest z boków o jednakowej długości. Aby obliczyć obwód kwadratu lub trójkąta równobocznego można z sto dodaw nie lub mnożenie. Wystarczy d dać do siebie długość wszystkich boków lub długość jednego boku pomnożyć przez ilość boków składającą się na daną figurę. Nazwa figury Wynik pomiaru sznurkiem Przebieg ćwiczenia: 1. Na kartce papieru narysować kwadrat i trójkąt równoboczny o dowolnych wymiarach. 2. Przy pomocy sznurka zmierzyć obwód kwadratu i trójkąta równobocznego . W tym celu należy ułożyć sznurek na obrzeżach kwadratu. Czynność powtórzyć dla trójkąta. 3. Zmierzyć długość wykorzystanego sznurka na ułożenie kwadratu/ trójkąta. Wyniki wpisać do tabeli 4. 4. Przy pomocy linijki zmierzyć długość wszystkich boków obu figur. Wyniki wpisać do poniższej tabeli 4. prostokąt równoległobok

Pomiar przy użyciu linijki

3. Dokonać pomiarów długości przedmiotów z tabeli nr 1 za pomocą linijki. Uzyskane wartości umieścić w poniższej tabeli nr 2. Tabela 2. Nazwa przedmiotu Długość (cm) Wzór na obwód kwadratu:

bok

bok

bok

bok

SUMA

obwód = a + a + a + a lub obwód = 4a

bok Jak wynika z części tabeli dotyczącej pomiaru linijką prostokąt ma dwie pary boków tej samej długości. Ta własność dotyczy również równoległoboku. Aby obliczyć obwód obu figur należy dodać długości wszystkich boków lub zastosować poniższe wzory. Wzór na obwód prostokąta: obwód = 2a + 2b lub obwód = 2 (a+b) bok SUMA 5. Porównać długość sznurka z sumą długości wszystkich boków obu figur i wyciągnąć wnioski. Długość sznurka wykorzystana w badaniu obwodu prostokąta i osobno dla równoległoboku powinna być identyczna lub o zbliżonych wymiarach do sumy wszystkich boków mierzonych linijką. Uzyskane wyniki są zależne od dokładności wykonanego pomiaru.

8. Dokonać zamiany jednostek:

500 mm = _________________ cm

Tabela 4.

Wynik pomiaru sznurkiem

Pomiar przy użyciu linijki

Wzór na obwód trójkąta równobocznego:

Nazwa figury

500 mm = _________________ m

bok

bok

obwód = a + a + a lub obwód = 3a

kwadrat trójkąt

75 mm = _________________ cm

75 mm = _________________ m 4. Dokonać porównania uzyskanych wyników w tabeli nr 1 i nr 2. Podstawową jednostką długości w systemie metrycznym jest metr (m). Inne jednostki pochodne, to milimetr (mm), centymetr (cm) i kilometr (km). 1 mm = 1/1000 metra

Ćwiczenie 2. Obliczyć obwód kwadratu wiedząc że wszystkie jego boki mają jednakową długość równą 5 cm.

10 mm = _________________ cm

1 cm = 1/100 metra 1 km = 1000 metrów 5. Na podstawie informacji z powyższej ramki dokonać zamiany jednostek.

10 mm = _________________ m

Ćwiczenie 3. Obliczyć obwód trójkąta równobocznego wiedząc, że jego boki są jednakowej długości i wynoszą 7 cm.

1 m = _________________ cm 1 m = _________________ mm 1,25 m = _________________ cm 4,25 m = _________________ mm 0,25 m = _________________ cm 0,25 m = _________________ mm

6

8

4

5

7

99 www.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator