International 2021/2022 (Novelties). Nowa Szkoła

CODING

Educational kit with a robot, worksheets and lesson scenarios AJ7534 The starter kit for programming and robotics. It helps to create and achieve goals related to programming, robot control, com- puter skills, fun and educational activities. This kit is equipped with a variety of construction elements and sensors which al- low the user to build realistic models and to simulate the use of devices in everyday life, e.g. traffic lights, catapult, electric car, automatic doors and others. Additionally, it offers the oppor- tunity to formulate hypotheses, solve them, look for solutions and correct errors - everything you need for programming. The kit contains 4 manuals and sets of scenarios. There are 4 scenarios in each set covering the following topics: Doors Automatic doors, Make a Light Show, Stop and Go, Make a Car - robot. A detailed illustrated manual for the student and a teacher’s manual are also included. Students can work in- dependently with the kit and educational materials. The robot can operate both in the test mode when it is directly connected to the computer or autonomously after uploading the program into the Studuino memory. This kit also contains 24 two-sided worksheets. On the reverse are printed the commands for programming the robot, and on the front side, there are in- structions on how to execute a program in Studuino with an example picture of a robot that a given program can execute. It is a complete teaching aid for both students and teachers. Perfect for a task or problem-oriented work as it encourages an independent search for answers and hypothesis testing. • The kit contains: battery compartment, battery box, servo motor, DC motor, open-source platform – Studuino – (Studuino software can be downloaded from a free domain), touch sensor, sound sensor, light sensor, infrared sensor, buzzer, 3 types of LEDs (red, green, blue), USB cable, 5 wires for connecting sensors, the buzzer and LEDs, 42 bricks in different shapes and sizes, 2 circles, 2 O-rings, rubber seals, a device for splitting the bricks; dim. of the box: 28 x 16 x 13 cm; software in English; age: 8+ • System requirements: software: Windows XP (SP3 or later) / Vista 7,8, 8.1 / 10; Mac OS X (10.6 or later); CPU: Pentium 4, 2 GHz or higher (or equivalent); • recommended; memory: 256 MG or more; USB: 2.0; screen resolution - XGA (1024 x 768) or greater

NAJS76513147

Doświadczenie 12 Drzwi automatyczne na czujnik ruchu Experiment 12 Automatic door for motion detector NAJS76513147

24 worksheets

Doświadczenie 7 Świecące oczy Experime t 7 Glowing eyes

NAJS76513147

Program automatic doors to open when they sense move - ment and give a warning light before and during opening. The servomotor will move the door and the LED will give a warning signal. The infrared lamp will detect movement. Remember to set the ports correctly. Zaprogramuj drzwi automatyczneotwieranewmomencie, gdy wyczują ruch i dające ostrzegawczy sygnał świetlny przed iwtrakcie ichotwierania. Serwomotorwprowadzi drzwiwruch, a dioda LED da sygnał ostrzegawczy. Reflektor podczerwieni wykryje ruch. Pamiętaj o prawidłowymustawieniu portów. NAJS76513147

Doświadczenie 15 Kłaniający się robot Experiment 15 Bowing robot

Program the robot so that his eyes are glowing. When? At the press of a button. How? After pressing the touch sensor, make the robot’s eyes glow green and red all the time. Zapro ramuj obota tak, aby św eciły mu się oczy. Kie - dy? Po naciśnięciu przycisku. Jak? Po wciśnięciu sensora dotykowego s raw, by o zy robota świeciły się prze cały czas na zmianę zielonym i czerwonym światłem. Doświadczenie 10 Kukułka Experiment 10 Cuckoo NAJS76513147

NAJS76513147

Doświadczenie 9 Pozytywka Experiment 9 Music box

NAJS76513147

Doświadczenie 8 Grający i świecący robot Experiment 8 A playing nd glowing robot

Doświadczenie 13 Drzwi automatyczne z sygnałem dźwiękowym Experiment 13 Automatic door with beeper

NAJS76513147

NAJS76513147

Program the cuckoo as you can hear in the clocks when you are knocking out full hours. Use a touch sensor and a buzzer that wins the tune when you press the sensor. You will need note E (0.1 second) and note C (0.4 second) notes. Take a 0.3 second break between the notes and a 0.4 second break after Do. Repeat your sound three times. Zaprog amuj kukułkę aką jaką możesz usłyszeć w zegarach podczas wybijania pełnych godzin. Użyj sensora dotyku i brzęczyka, który wygrywa melodię po wciśnięciu sensora. Będziesz potrzebować nut Mi (0,1 sekundy) i Do (0,4 sekun - dy). Między nutami zrób przerwę 0,3 sekundy, a po Do 0,4 sekundy. Powtórz swój dźwięk trzykrotnie.

Doświadczenie 13 Drzwi automatyczne z sygnałem dźwiękowym Experiment 13 Automatic door with beeper

Doświadczenie 24 Zabawa z robotem Experiment 24 Fun with the robot

NAJS76513147

NAJS76513147

Doświadczenie 22 Pojazd uprzywilejowany

Doświadczenie 16 Wjazd do tunelu Experiment 16 Enter the tunnel

Program the robot so that its eyes are lit and it plays. When? At the press of a button. How? After pressing the touch sensor, make the robot’s eyes shine twice alternating between green and red light and the buzzer produces any melody Zaprogramuj robota tak, aby świeciły mu się oczy i grał. Kiedy? Po naciśnięciu przycisku. Jak? Po wciśnięciu sensora dotykowego spraw, by oczy robota świeciły się dwukrotnie na zmianę zielonym i czerwonym światłem, a brzęczyk wy - dawał dowolną melodię.

NAJS76513147

NAJS76513147

Program automatic doors to open as soon as they feel move - ment and give a warning light and sound signal before and during opening. The servomotor will move the door, the LED will give awarning light and the buzzer will sound. The infrared lampwill detect movement. Remember to set the ports correctly. Zaprogramuj drzwi automatyczneotwieranewmomencie, gdy wyczują ruch i dające ostrzegawczy sygnał świetlny i dźwię - kowy przed i w trakcie ich otwierania. Serwomotor wprowa- dzi drzwi w ruch, dioda LED da świetlny sygnał ostrzegawczy, abrzęczykostrzegawczysygnałdźwiękowy. Reflektorpodczer - wieniwykryje ruch. Pamiętaj oprawidłowymustawieniuportów.

Experiment 22 Privileged vehicle

Doświadczenie 14 Bezpieczne drzwi automatyczne Experiment 14 Secure automatic door

Doświadczenie 21 Skręcanie Experiment 21 Rotating

NAJS76513147

Doświadczenie 18 Światła hamulcowe Experiment 18 Brake lights

Construct and program the vehicle so that it drives in differ - ent directions and lights up with a blue LED. Use a DC motor and servomotor. Let the vehicle repeat its route 5 times. Skonstruuj i zaprogramuj pojazd tak, aby jeździł w różnych kierunkach i świecił przy tym niebieską diodą LED. Wyko - rzystaj silnik prądu stałego i serwomotor. Niech pojazd powtórzy swoją trasę 5 razy.

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

Construct and program the vehicle so that the red LED lights up when it brakes. Use a DC motor. Skonstruuj i zaprogramuj pojazd tak, aby po zahamowa - niu zapalała się czerwona dioda LED. Użyj silnika prądu stałego.

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

w w w . n o w a s z k o l a . c o m

4 lesson scenarios

education

86

Made with FlippingBook Proposal Creator