page0007

חוגיםלגילהרך

הערות

מחיר

מדריך

שעה

יום

גילאים

חוג

& 100 דמישכלול ישלרכושציוד & 100 בעלות

התעמלות אומנותית

& 180

4-6

שלישי 17:00-18:00

אולגה זץ

& 205 דמיביטוח ישלרכושחליפה ניתן לרכושאצלהמדריך & 250 בעלותשלעד

שני ורביעי

מאור בן לולו

גן חובה - א'

17:00-18:00

& 260

ג'ודו

יעל גרינשטיין

מחול מודרני

& 100 דמישכלול ישלרכושבגדיגוף בצבעיםשחורולבן

3.5-6

16:45-17:30

שני

& 170

טרום כלי

אסתר ברציאנו

במסגרת הקונסרבטוריון

4-6

17:00-18:00

& 160

שני

4-6

& 180

16:30-17:20

שלישי

זומבה

מוריה כהן

& 100 דמישכלול

שני בן משה

4-6

& 170

16:15-17:00

ג'אז

חמישי

& 100 דמישכלול

אין כפל הנחות | 5% הנחהלאח/חוגשלישי: | 10% הנחהלאח/חוגשני: | & 50 דמי הרשמה:

מפגשים לאמהות ותינוקות

קחו חלק בקהילתהאימהותהאיכותית ישלהתעדכן בפעילותבמזכירותהמרכז הקהילתי ובפייסבוק: מרכז קהילתי פסגותהשבע

050-421-6421: לפרטים והרשמהשלחו אתהמיליםבייבי מאמא ושםמלאלמספר

*מותנה במספר נרשמות

7

Page 1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online