Greenity 79

6 november 2020

15 Canadese broeiers over nieuw seizoen

30 Nieuwe berekening van fosfaatruimte

40 Fusiebedrijf lelie ziet het licht

Planten 12 Grillige omstandigheden

79

Reserveer nu uw kasruimte voor 2021! Virusvrij uitgangsmateriaal

Molenvaart 226 1764 AW Breezand www.aadprins.nl

06 22 45 14 19 info@aadprins.nl

Rijksstraatweg 56a 2171 AM Sassenheim

tel: 0252-222580 info@helmus.nl www.helmus.nl

Spoelen voor kwekerij en exportschoon van alle bollen, knollen en (vaste) planten.

Warmwaterbehandelen (koken) met of zonder ECA water van o.a. Allium, Amaryllis, Crocus, Iris, Narcis, Tulp, Aconitum, Astilbe, Hosta, Pioen en vele andere produkten. Behandelingen voeren wij uit volgens richtlijnen van de BKD inclusief behandelingscertificaat en wij hebben veel ervaring met behandelingen ‘op maat’.

greenity-helmus 190305.indd 1

15-10-19 11:24

I NHO U D

10 Zonder doodspuiten Snijden, maaien, elektrocuteren, frezen en vermalen. Zo kan gras ook dood.

40 Dutch Lily Masters Paauw Lilies, Dutch Lilies en Imanse Quality Lilies gaan samen verder als één bedrijf.

17 Ondertussen in Canada Broeiers in Canada bereiden zich voor op het nieuwe seizoen.

Vaste rubrieken 4 In de media 6 In gesprek Eveline Herben 9 Column Hans Kleijwegt 16 Boekrecensie 21 5 minuten Nol Geerlings 22 KAVB 26 Vakvenster

In dit nummer 10 Grasland zonder doodspuiten klaar voor de bollen 12 Grillige omstandigheden plantseizoen 17 Ondertussen in... Canada 28 Piet Vlaming; ‘Kansen voor ondernemers die vooroplopen’ 30 Fosfaatruimte gaat op de schop 40 Dutch Lily Masters is er dan eindelijk

33 Ooit 34 CNB 42 Hobaho 43 Vaste planten

Op de cover 12 Het plantseizoen verloopt onder grillige omstandigheden. Het is – weer – een vrij warm najaar met soms dagen achter elkaar regen. Maar de bollen moeten erin. In woord en beeld laten we zien hoe dat ging.

Borago officinalis 45 Teeltverbetering 46 Teeltadvies 58 Het onderzoek van... Malu Steenwijk

6 november 2020

3

6 november 2020

VA N D E R E D A C T I E

NVWA gaat overtreders in sierteelt harder aanpakken

De NVWA gaat strenger optreden tegen sierteeltbedrijven die in de fout gaan met hun gewasbeschermingsmiddelengebruik. Dat meldt de inspectie- dienst op haar website. Aanleiding is een analyse van de inspecties in 2019, waaruit bleek dat ruim een derde van de gecontroleerde bedrijven over de schreef ging.

‘Are you talking to me?’

in de afgelopen jaren een boete of waarschuwing hebben gekregen van- wege overtredingen op het gebied van gewasbescherming in 2019 op- nieuw gecontroleerd. Verder waren er vijf inspecties bij sierteeltbedrijven omdat de NVWA over deze bedrijven klachten of meldingen heeft ontvan- gen. Een kwart van de gecontroleer- de telers die in voorgaande jaren zijn beboet voor het gebruik van niet-toe- gelaten middelen, blijkt in 2019 op- nieuw in de fout gegaan. Uit de analyse van inspecties door de NVWA blijkt dat de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmid- delen al een aantal jaren niet goed worden nageleefd en dat de naleving in 2019 zelfs verder is gedaald. De NVWA kijkt bij inspecties onder meer naar het juiste gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en het bijhouden van een spuitregistratie.

In 2019 zijn 52 telers van snijbloe- men onder glas en 67 bedrijven die potplanten, vaste planten of boom- kwekerijgewassen onder glas telen gecontroleerd. De naleving onder de geïnspecteerde telers was 63%. Er is dus ook een grote groep telers die zich - vaak zelfs bij herhaling - niet aan de regels houdt. Het merendeel van de overtredingen bestaat uit gebruik van niet-toegela- ten middelen. Deze telers riskeren hogere boetes, dwangsommen en strafrechtelijke maatregelen als zij de regels niet beter gaan naleven. Het interventiebeleid gewasbeschermings- middelen dat op 17 augustus 2020 is ingegaan, biedt de NVWA de mogelijk- heid om bedrijven die vaker de fout in gaan hoger te beboeten. OVERIGE INSPECTIES Naast de steekproefsgewijze contro- les heeft de NVWA 36 bedrijven die

Monique Ooms — Vakredacteur m.ooms@greenity.nl

Uit NVWA-inspecties blijkt dat zo’n 60 procent van de glastuinders in de sierteelt zich houdt aan de regels voor het gebruik van gewasbe- schermingsmiddelen. Dat is mooi. Tegelijkertijd betekent dit dat zo’n 40 procent dat niet doet. Voor de NVWA is dat reden om strengere con- troles aan te kondigen. Wie nu gepakt wordt bij het overtreden van de regels, kan een forse boe- te, een dwangsom en/of strafrechtelijke maat- regelen tegemoet zien. Eens zien of dat gaat helpen. Wat mij onder meer opvalt aan zo’n bericht is dat er blijkbaar altijd mensen zijn die denken dat de regels voor hen niet gelden. Men- sen die worden geconfronteerd met iets wat ze wordt opgelegd en dan, als Robert de Niro in de film Taxidriver, reageren met: ‘Are you talking to me?’. En het opgelegde vervolgens negeren. Want: zij zijn niet als al die anderen. Zij zitten in een totaal andere situatie. Zij hebben allerlei goede redenen om – in dit geval – die verboden middelen toch te gebruiken. Anderen moeten zich aan de regels houden, dan kunnen zij zelf intussen doorgaan met wat ze altijd al deden. Want het is toch onmogelijk om die verboden middelen niet meer te gebruiken? Hoe moeten ze anders met goed fatsoen hun gewassen telen? Dat anderen voor hetzelfde probleem staan, lijkt geen verschil te maken. En dat het verleden heeft geleerd dat er uiteindelijk voor de meeste problemen toch oplossingen komen, is wellicht te onzeker. Heel menselijk allemaal. We zien in deze tijd dat veel mensen ook op deze manier reageren op de coronaregels. Persoonlijk denk ik dat deze wegduikhouding op termijn niet veel gaat opleveren. Sowieso loop je het risico op een boete en een hoop gedoe. Dat kost geld en ook aanzien. Klanten – of dat nou consumen- ten zijn of zakelijke afnemers – vinden het vast niet grappig dat je middelen hebt gebruikt die verboden zijn. En dat je dat willens en wetens hebt gedaan. De volgende stap is dat het je ook omzet gaat kosten, omdat je niet voldoet aan de eisen die worden gesteld aan toeleveranciers. Bovendien heb je verantwoording af te leggen aan je kinderen en kleinkinderen. Als zij jou kritische vragen gaan stellen over je werkwijze, heb je dan een goed antwoord? Of zeg je dan gewoon: ‘Are you talking to me?’

E.J. Hogervorst & Zonen neemt Multif lora-handel M.J. de Groot over

Onlangs heeft E.J. Hogervorst & Zonen BV uit Noordwijkerhout de teelt en han- del van Multiflora-hyacinten van M.J. de Groot uit Lisse overgenomen. Daarmee is E.J. Hogervorst nog de enige teler van dit product.

Multif lora-hyacinten zijn hyacinten met meerdere stelen. Hogervorst teelt de multiflora’s voor de eigen broeierij. Het sortiment bestaat uit ‘Pink Pearl’, ‘Scarlet Pearl’, White Pearl’, ‘Blue Pearl’ en ‘Delft Blue.’ De kleur paars is vanaf volgend jaar definitief uit het assorti- ment. Met de overname van M.J. de Groot krijgt Hogervorst nu ook de handel van droge bollen in dit product. “In ons be- drijf paste de droge handel niet meer, onder meer vanwege het vele handwerk in de zomer”, aldus Erick de Groot.

Klaas Hogervorst (l) en Erick de Groot.

4

6 november 2020

S T E L L I NG

Door corona bijna geen personeel te krijgen

‘Schort toeristenbelasting op’

LTO en KAVB willen dat de gemeente Hollands Kroon de toeristen- belasting voor arbeidsmigranten opschort. De organisaties hebben de gemeenteraad een brief gestuurd. Aanleiding is dat Hollands Kroon in oktober 2019 besloot de belasting te heffen. Ondernemers claimen niet op de hoogte te zijn gebracht.

De tweede coronagolf spoelt over onze samenleving. Het kabinet heeft gekozen voor een gedeeltelijke lockdown met bijbehorende strengere maatregelen. Hierdoor is voldoende geschikt personeel vinden bij- na onmogelijk.

Wie ondernemers huisvest op het bedrijf en daar kosten voor in reke- ning brengt bij de seizoenarbeider, krijgt van Hollands Kroon een re- kening van 10,50 euro per persoon per dag. Gemeenten hebben de vrijheid om toeristenbelasting te heffen in dergelijke situaties. Buur- gemeente Den Helder doet het bij- voorbeeld niet. Tot 2020 gold in Hollands Kroon een vrijstelling voor arbeidsmigranten, maar vorig jaar besloot de raad die vrijstelling af te schaffen. Het schoot LTO en KAVB vooral in het verkeerde keelgat, dat on- dernemers afgelopen maand op- eens de rekening gepresenteerd kregen. “Ik wist vorig jaar wel dat dit speelde en daar is ook contact met de raadsleden over geweest”, zegt KAVB-kringvoorzitter Mat- thé van Lierop, die de gemeente aanschreef. “Ik kreeg echter geen antwoord op mijn vragen, maar nu ligt er wel een rekening bij de ondernemers.” Van Lierop klopte aan bij verantwoordelijk wethou- der Theo Meskers. “Die geeft aan dat het college niet zomaar kan af- wijken van een besluit dat de raad heeft genomen en dat we dus bij de raad moeten zijn.” Hollands Kroon bespreekt deze week bij de begrotingsvergade- ring of de verordening van kracht blijft. Van Lierop hoopt dat de gemeente de vrijstelling weer in- voert. “Huisvesting is toch al een lastig punt in deze gemeente. De

42 % E E N S

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘Ik investeer de komende jaren niet meer in nieuwe lelies’.

Matthé van Lierop

provincie gaat zich er nu nadruk- kelijker mee bemoeien, maar het is de vraag wat dat oplevert. Ener- zijds is het makkelijker gewor- den om vrijkomende agrarische bebouwing een andere bestem- ming te geven, maar anderzijds is het lastig daar huisvesting voor seizoenarbeiders te regelen. Die belasting maakt het alleen maar lastiger.” De toeristenbelasting voor seizoen- arbeiders leidden eerder tot rechts- zaken van ondernemers in andere gemeenten, maar het Hof oordeel- de dat de belasting rechtmatig is als verblijfskosten in rekening wor- den gebracht. Of het seizoenarbei- ders of toeristen zijn, doet niet ter zake volgens de rechter.

Jan Langeveld overleden

Oud-bloembollenhandelaar Jan (John Peter) Langeveld is op 96-jarige leeftijd overleden in Seabrook Village, Tinton Falls in de Verenigde Staten. Langeveld maakt deel uit van de kwekers- familie achter het bedrijf Th. Langeveld in Lisse. Jan Langeveld groeide op in Hillegom. In de Tweede Wereldoorlog werd hij door de Duitsers opgepakt en naar een werkkamp bij Berlijn gestuurd. Na zijn te- rugkomst werd hij in het najaar van 1945 door zijn vader naar de Verenigde Staten gestuurd. Hij was begin twintig en ging met een fiets en een beetje geld bollen verkopen in dit onmetelijke land. Met hard werken slaagde hij daar heel goed in. Hij bleef na de tweede reis in de VS wonen. In New Jersey leg- de hij de basis voor wat zou uitgroeien tot een van de grootste bloembollenbedrijven van de VS en Ne- derland: Th. Langeveld. In Lisse hadden zijn broers Niek en Theo de leiding en Jan en Henk runden in de VS op enig moment vier vestigingen. Jan ging tot 2006 door met de verkoop van bloembollen. Toen was hij tachtig. En ook daarna onderhield hij nog contact met een aantal broeiers in New England. In hem verliest de bollensector een gedreven zaken- man.

C O L O F ON

6 november 2020 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven enmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Tine vanWel en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse ABONNEMENTEN Excl. btwper jaar:Nederland€275,–, Europa€295,–, buitenEuropa€325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

Vanwege de vele afgelastingen van evenementen door het coronavirus staat er in deze Greenity geen agenda. Op www.greenity.nl vindt u een actueel overzicht.

5

6 november 2020

I N G E S P R E K

6 november 2020

6 november 2020

6

6 november 2020

‘Ik ben vooral bezig met schadebeperking’

Eveline Herben, lobbyist voor VBN in Brussel, voert haar werk in de diplomatie in stilte uit. Een goede lobbyist werkt achter de schermen, niet ervoor. “Het is mijn taak om negatieve effecten van bestaande of aankomende EU-regels zoveel mogelijk te beperken.” Waarmee houdt zij zich zoal bezig?

Eveline Herben LOBBYIST VBN

Eveline Herben werkt sinds maart 2010 als lobbyist voor de Vereni- ging van Bloemenveilingen in Nederland, de overkoepelende orga- nisatie van de Nederlandse coöperatieve sierteeltveilingen. Dat zijn Royal FloraHolland, die voor één locatie een joint-venture heeft met Veiling Rhein-Maas, en Plantion. Ze houdt kantoor in het gebouw van VNO-NCW en in Brussel bij Copa-Cogeca. Herben is fiscaal jurist. Ze werkte bij Ernst en Young en maakte een switch naar de media, waar ze onder andere eindredacteur en producent was. In 2016 werd ze politiek actief voor het CDA. Namens die partij deed ze als negen- de op de kandidatenlijst in 2019 een gooi naar een plek in het Euro- pees Parlement. Sinds 2018 is ze bestuurslid van Greenport Holland.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Uw werk doen in Covid 19-tijd, is dat een handicap? “Ja, het is lastig. Gewoonlijk zit ik twee of drie dagen per week in Brussel. Nu sinds eind oktober alles in Brussel weer op slot zit, werk ik alleen nog vanuit huis, zoals alle ambtenaren en Europarlementariërs. Mijn werk bestaat veel uit nieuwe contacten maken en mijn netwerk onderhouden. Normaliter heb ik veel vergaderingen in Brussel en semi- nars, maar ook lunches, borrels en diners. De informatie die ik krijg uit het informele circuit, is nu veel lastiger op te halen. Ik volg wel online-sessies, maar dan gaat het veelal puur om de inhoud. Iemand ergens even apart nemen en aanspreken gaat niet.” Voor welke sectoren werkt u? “Ik sta bekend als ‘mevrouw van de bloemen uit Nederland’. Ik hou me vooral bezig met bloemen en planten. Ik werk veel samen met Union Fleurs, de sierteelthandelskoepel van alle EU-landen, waarin ook de VGB zit. Met lobbyisten van GroentenFruithuis, Glastuinbouw Nederland, LTO en Plan- tum trek ik samen op in dossiers die tuinbouwbreed zijn. Ik werk samen met andere Europese sierteeltproducentenorga- nisaties in de werkgroep Bloemen en planten van Copa-Co- geca, de koepel van Europese boerenbonden en coöperaties. Binnen deze club is er minder aandacht voor sierteelt, omdat het een vrijemarktsector is en niet in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zit. Voor boomkwekerij, vaste planten en bollen doet de European Nurserystock Association (ENA) de lobby, waarvan Anthos lid is. Tijdens de Covid-crisis werkte ik daar nauw mee samen om de Commissie te bewegen actie

te ondernemen voor de Europese sierteeltsector. ENA en Uni- on Fleurs brachten voor de commissie de schade in kaart.” Wat kunt u betekenen voor de tuinbouw in Brussel? “80 procent van de regelgeving wordt in Brussel bepaald. De afzet van bloemen en planten gaat vooral naar Europa. Ik hou me met name bezig met zorgen voor onbelemmer- de handel, de Brexit en het tackelen van problemen voor veilingen en haar leden. Het is wel een kwestie van ‘choose your battles’: waar heb ik invloed op en wat heeft een groot effect. Zoals wel of geen harde brexit, daar heb ik geen enke- le invloed op. Ik duw met anderen mee waar dat opportuun is. Zoals toelating van nieuwe veredelingstechnieken, een dossier dat Plantum trekt. Er zijn veel onderwerpen waar eerst de voedingskant van de land- en tuinbouw in Brussel om strijdt. Maar als sierteelt moet je je daar wel op tijd in mengen, want vaak komen die regels later op ons af.” Welke zaken hebt u bereikt? “Met anderen heb ik hard aan de deur geklopt bij de EU-Commissie over de gevolgen van de Covid-crisis. Sierteelt valt niet onder GLB en kan dus geen beroep doen op budget. Er loopt wel een EU-promotieprogramma voor landbouw- producten en daarin zit een noodfonds voor grote marktver- storingen van twee keer 5 miljoen. Bloemenbureau Holland heeft samen met Union Fleurs en nog vijf andere internatio- nale sierteeltpartijen een promotiecampagne ingediend van 1,9 miljoen. Er is 5 miljoen beschikbaar voor internationale campagnes; er zijn acht aanvragen gedaan. Het wordt snel

6 november 2020

7

6 november 2020

I N G E S P R E K

duidelijk of Brussel het honoreert. Verder mocht vanwege de Covid-crisis de sierteelt voor zes maanden afspraken maken over productievolumes. Ik heb me ook ervoor ingezet om in de uitwerking van de Green Deal – het programma van de Europese Commissie tot 2050 om klimaatverandering tegen te gaan – een doelstelling en aanpak te krijgen voor het vergroenen van stedelijk gebied, zoals we in Nederland doen met het project De Groene Stad.” Wat houdt u nu onder andere bezig? “Uiteraard de Brexit. Importinspecties en fytosanitaire eisen gaan behoorlijke impact hebben op export van bloemen en planten naar het VK. Er is inmiddels een lijst van produc- ten met strenge importeisen: de ‘high risk plants’. Die is vergelijkbaar met de Europese lijst van hoogrisicoproducten. Dan is er nog een lijst met ‘high priority plants’; daaronder vallen alle planten voor opplant – ook bollen, bol-op-potpro- ducten en vaste planten – maar wat de fytosanitaire eisen worden is nog niet duidelijk. En misschien komt er nóg een lijst, met ‘gereguleerde planten en plantmateriaal’, waar sommige snijbloemen wellicht onder gaan vallen. Wel is duidelijk dat de EU-plantenpaspoorten in het VK niet meer geldig zijn na 1 januari 2021. Onderwerp van de lobby is nu een wederzijdse erkenning van plantenpaspoorten, maar dat is zeker nog niet per 1 januari geregeld. Ik ben ook bezig met andere zaken van de Europese Green Deal. Zo is er de ‘Farm to Fork strategie’, die tot doel heeft voedselsystemen eerlijker, gezonder en duurzamer te maken. De EU gaat hier- voor vanaf 2021 nieuwe regelgeving ontwikkelen. Dat is op- letten geblazen. Zo wil men chemische gewasbeschermings- en gevaarlijke middelen met 50 procent verminderen. Dat raakt de sierteelt. Ook moet geïntegreerde bestrijding verder ontwikkeld worden. We moeten blijven benadrukken dat dat niet alleen gaat over minder middelen, maar dat er meer pijlers zijn: nieuwe veredelingstechnieken, zoals Crispr-Cas, om gewassen weerbaarder te maken. Tevens moet er een versnelde toelatingsprocedure komen voor laagrisicomidde- len. Ik vind het ook belangrijk dat binnen de Green Deal de biologische landbouw niet de ‘holy grail’ wordt. Dat is niet eerlijk ten opzichte van de gangbare duurzame teelt in Ne- derland. Biologisch is niet per se de meest duurzame manier van telen.” Hoe manoeuvreert u zich succesvol als lobbyist voor ‘het beste jongetje van de tuinbouwklas’? “Het is voor Brusselse belanghebbenden prettig dat Neder- land zoveel kennis heeft en ook zaken goed bijhoudt, zodat we hen van goede informatie kunnen voorzien. Er wordt ook naar de Nederlandse sierteelt gekeken om in zaken het voortouw te nemen. We zijn het grootste productieland in Europa en hebben de minst milieubelastende teeltmethodes, soms bijna emissieloos in kassen. De sector is voor Neder- land economisch gezien veel belangrijker dan in andere landen en ons hoge kennisniveau is af en toe ook ons nadeel.

‘Ons hoge kennisniveau is soms een nadeel. Je moet niet te ver vooruitlopen’

Je moet uitkijken niet te ver op de troepen vooruit te lopen in de sierteeltlobby. Alleen voor Nederland dingen bepleiten, werkt contraproductief. Je hebt andere landen nodig om po- litiek gewicht te krijgen. Als je namens de Europese sierteelt een punt wilt maken dan moet je ook naar de belangen en de situatie in andere EU-lidstaten kijken. Laatst organiseerde ik een werkbezoek voor zusterorganisaties uit Copa-Cogeca. Men wil dan niet de allerbeste Nederlandse bedrijven bezoe- ken, omdat de verschillen dan veel te groot zijn. Ze trekken zich liever op aan een niveautje minder.” Wat is er zo uitdagend aan het werk? “Inhoudelijk bezig zijn en me vastbijten in onderwerpen is een geestelijke uitdaging. Zaken goed monitoren en procedu- res in de gaten houden is cruciaal. Soms zit het maar in een paar woorden in een amendement bijvoorbeeld, maar dat kan grote impact hebben. Ik leg verantwoording af aan het VBN-bestuur, maar wat ik bereik wordt niet vaak breed uit- gemeten. Ik ben vooral bezig met schadebeperking of kan- sen creëren, subsidies binnenhalen doe ik weinig. Mensen enthousiasmeren en betrekken bij de sierteelt en het schaak- spel zo spelen dat je komt waar je wilt, is superleuk. Net als het samenwerken met andere mensen in een internationale context. Je moet oog hebben voor de culturele sensitiviteit en diversiteit en daarmee kunnen omgaan. Geduld hebben en vasthoudend zijn is belangrijk. Sommige trajecten duren jaren. En soms moet je de hazen eerst even laten lopen.”

8

6 november 2020

C O L UMN

Ziel

Hans Kleijwegt hanskleijwegt@icloud.com

Een heel ongrijpbaar begrip: de ziel. De meeste religies dichten het een belangrijke rol toe. Ie- der mens schijnt er een te hebben. Het maakt ieder individu uniek. De ziel onderscheidt ons van elkaar, verdeelt en verbindt ons. Een bedrijf heeft ook een ziel. Het zijn de gezamenlijke waarden en normen verpakt in deugden waar het bedrijf voor staat. Het is dat deel van het bedrijf dat moeilijk te meten is, geen winstoog- merk heeft, maar ontzettend belangrijk is voor de sociale cohesie tussen collega’s, eigenaren, leveranciers, eigenlijk tussen alle stakeholders. De bedrijfsziel is dat gevoel waar medewer- kers graag bij horen, die hen motiveert en hun dat thuisgevoel geeft. Die een bedrijf de plek maakt waar je graag komt en klanten en leve- ranciers dat gevoel geeft om graag zaken met je te doen. De bedrijfsziel verbindt de mensen, maar botst vaak met het winstoogmerk van het bedrijf en de plek in de maatschappij. Winst is natuurlijk ontzettend belangrijk voor het bedrijf. Het is mede bepalend voor de continu- ïteit, de lange termijn, maar het bovenmatig streven ernaar heeft effecten op de bedrijfsziel die de continuïteit van het bedrijf op de lange termijn in gevaar kunnen brengen. Reorganisaties, fusies en overnames kunnen invloeden in het bedrijf brengen die haaks staan op het menselijke gevoel en de bedrijfs- ziel. Littekens ontstaan zomaar, die moeilijk te verwijderen zijn. Het kan ten koste gaan van enthousiasme, vertrouwen en productiviteit. De ‘zin’ raakt eruit bij de mensen en er moet steeds meer alleen op cijfers gefocust worden. Los zand is het gevolg en de toekomst moeilijk voorspelbaar, want de cohesie is niet meer. Het is een ontzettend moeilijke tijd om te on- dernemen en leiding te geven. Vergeet deson- danks de bedrijfsziel niet en blijf verbinding, vertrouwen en kwetsbaarheid uitzenden naar alle stakeholders. Betrek ze bij de vraagstukken op transparante wijze en doe het samen. Het blijft moeilijk, maar voorkomt littekens op de ziel van het bedrijf.

6 november 2020

9

6 november 2020

Snijden, maaien, elektrocuteren, frezen en vermalen. Op Proeftuin Zwaagdijk is de grasmat op drie mechanische manieren en fysisch te grazen genomen als alternatief voor het doodspuiten. Het zijn mogelijk manieren om grasland te scheuren voor een andere teelt, zonder glyfosaat te gebruiken. Grasland zonder doodspuiten klaar voor de bollen

Tekst: Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

10

6 november 2020

P roeftuin Zwaagdijk werkt samen met het bedrijfs- leven in de PPS (Publiek Private Samenwerking) duurzame onkruidbeheersing onder meer aan een alternatieve wijze van het scheuren of vernieuwen van grasland. De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateria- len steunt het project financieel. In de proef wordt het gras opgevolgd door tulpen, aange- zien die vaak op grasland geteeld worden en het doodspui- ten met glyfosaat min of meer de standaard is. De toekomst van glyfosaat in de Europese Unie is onzeker. Daarom heb- ben telers op termijn waarschijnlijk een alternatief nodig. De technieken kunnen ook interessant zijn voor andere sectoren dan de bollenteelt. ELEKTROCUTIE De fysische aanpak wordt met de Zasso XPower gedaan, een apparaat dat het gras elektrocuteert. Deze loof- of onkruiddoder jaagt 7.000 volt door het gras. De spanning zorgt voor een explosie van de cellen in het gras, waardoor de vochttoevoer staakt en het van binnenuit verdroogt. De techniek kost meer dan spuiten, maar het dreigende verbod op glyfosaat maakt elektrocutie weer interessant. Gras is echter een flinke uitdaging voor de techniek, het is eerder lastig gebleken om het ondergrondse wortelpak- ket voldoende te doden. Het gras moet droog genoeg zijn om voldoende rendement van de elektriciteit te bereiken. Ook mag niet te hard worden gereden, zo’n 1,5 tot 3 km/u. Om de werking te verbeteren zijn objecten met voor- en nabehandelingen aangebracht. Uit de eerdere proeven met de onkruidbestrijder werd namelijk al duidelijk dat breed- bladig onkruid beter te bestrijden is dan het smalle gras. “Technisch kan het wel”, weet projectleider Joris Roskam van Proeftuin Zwaagdijk. FREZEN EN EGGEN Een deel van de grasmat in Zwaagdijk-Oost is met frezen en schijveneggen behandeld. Nadeel van deze techniek is dat er een fijne toplaag in de bodem ontstaat, die gevoe- lig is voor nattigheid. Is het plantseizoen nat, dan kan de machine het perceel soms niet op. Daarom worden ook alternatieven bekeken, waaronder de zogeheten JBM mulchtechniek, waarbij het gras heel oppervlakkig van de wortel wordt geslagen. Deze techniek is door biologische bollenkweker John Huiberts samen met loonbedrijf W.N. Kramer voor zijn teelt ontwikkeld, omdat hij biologisch grasland natuurlijk ook niet dood kan spuiten. Voor het planten in november wordt de proef dwarsover gespit, conform de praktijk. Roskam: “In dit geval is alleen de voorbehandeling anders, het verschil zit ‘m dus onder- gronds. Voordat we gaan spitten, houden we het afsterven van het gras in de gaten vanwege eventuele hergroei. Idee is dat vooral bij het mulchen de kans op hergroei klein is en dat de sponswerking van de grond mee zal vallen.” Na het planten houdt onderzoeker Frank Kreuk de groei van de tulpen in de gaten, om te kijken of er verschillen te vinden zijn die worden veroorzaakt door de technieken. Na het groeiseizoen worden de opbrengsten vergeleken. Uitkomsten worden dus niet eerder dan na het rooien en beoordelen verwacht.

Gras wordt met 7.000 volt

geëlektrocuteerd. De uitdaging is het gras goed te raken.

Bij het zogeheten mulchen wordt het gras van de wortel geslagen en zo bewerkt dat de kans op hergroei klein is.

Het proefveld wordt in november dwarsover gespit, waarna tulpen worden geplant. Groei- en opbrengstverschillen worden in de gaten gehouden.

6 november 2020

11

6 november 2020

Grillige omstandigheden plantseizoen

Relatief hoge temperaturen, soms zon, maar veel regen kenmerkt het plantseizoen dit jaar. Zelfs op het zand is het soms te nat om te planten. Toch moeten de bollen erin, dus als de omstandigheden het enigszins toelaten rijden de machines. Van vroeg tot laat.

PETER VAN DER PEET | BERKHOUT

Peter van der Peet in Berkhout maakte wel meters vorige week en rondde het planten vrijdag af, ondanks de regen. Hij heeft sinds dit seizoen een nieuwe Koops-planter, ook op 2,25 meter. Behalve de planter, kwamen er ook nieuwe trekkers met tracks en GPS. “Die combinatie werkt het best, zeker onder deze omstandigheden”, zegt directeur René Koops van Koops Machinefabriek. Het bedrijf heeft octrooi op de 2,25 meter-techniek. “Het is geen kwestie van 40 centimeter tussen een planter van 1,80 meter lassen. De plant- boot is wat anders en ook moet er veel meer grond verzet worden. Dat vraagt een wezenlijke aanpassing van de techniek”, legt hij uit, zonder dat hij de details kwijt wil. Koops ziet een toenemende belangstelling voor de schaalvergroting, die drie jaar geleden met kwekers Jacob Jan en Paul Dogterom is ontwikkeld. “Zij kwamen met het idee, maar ik verwacht de komende jaren veel meer van deze machines. Ook van andere fabrikanten.”

Tekst: Monique Ooms, Hans van der Lee | Fotografie: René Faas

6 november 2020

6 november 2020

12

6 november 2020

TJIBBE EN ACRONIUS HANENBURG | PIETERSBIERUM

Broers Tjibbe en Acronius Hanenburg van akkerbouw- en bol- lenbedrijf Hanenburg-Hettinga in het Friese Pietersbierum zijn inmiddels klaar met planten. Zelf hebben ze 40 bunder, inclusief contractteelt. Er ligt nog 20 bunder loonwerk in Groningen op ze te wachten, op 1,50 en 1,80 meter. “Het moet eerst wat droger worden, maar als alles meezit, zit die er in twee weken in”, liet Tjibbe afgelopen vrijdag weten. Over het eigen plantseizoen is hij tevreden. “Het geeft een gerust gevoel als de tulpen er voor november in zitten.”

6 november 2020

13

6 november 2020

FRANS VAN DER SLOT VOORHOUTWOUBRUGGE

Ook bij Frans van der Slot van Van der Slot Tulips in Voorhout draait een Koops-plantmachines op 2,25 meter. Het is het twee- de seizoen dat Van der Slot met de machine werkt, op de klei in Woubrugge. “De machine was vorig jaar al voor 98 procent in orde en we hebben er alleen twee schijes bijgezet om de grond terug te gooien.” Van der Slot maakte een lange dag, maar toen de machine ’s avonds laat stopte zat er 9 hectare tulpen in de grond. “Dat hebben we nog nooit gedaan in een dag.” Twee weken gele- den stond alles stil. “Te nat, maar het meeste zit al in de grond.”

KLAAS HOGERVORST NOORDWIJKERHOUT

De plantmachine van E.J. Hogervorst & Zonen aan het Westein- de in Noordwijkerhout wordt gevolgd door een plantkar met vijf medewerkers die de bollen met de neuzen omhoog zetten. Daar- achter rijdt op dat moment een spuittrekker die een middel over de bedden spuit. Klaas Hogervorst legt uit: “Wij maken deel uit van de Studiegroep Duurzame Bollenstreek en van daaruit doen we allerlei proeven op duurzaamheidsgebied. Het gaat hier om een proef met een biologisch, plantversterkend middel. We spui- ten dit op de bedden direct na het planten met als doel de planten weerbaarder te maken tegen Pythium en andere schimmels. Of het werkt is nog afwachten, maar de ervaring leert dat het effect meestal gering is, helaas. Desondanks blijven we van alles probe- ren ommilieuvriendelijker te kunnen werken.” Het plantseizoen verloopt overigens ‘redelijk’, vindt Hogervorst. “In de Bollenstreek telen we zo’n 10 hectare hyacinten en daar is het planten redelijk goed gegaan. Het weer heeft ons niet belemmerd, wel had- den we pech met een trekker waarvan de achteras brak, waardoor we twee dagen stil stonden. In het Noordelijk Zandgebied moeten we nog zo’n 2,5 hectare planten, maar daar is meer regen gevallen. We wachten nu tot de grond wat droger is en dan gaan we daar aan de slag.” Op een goede dag planten ze zo’n 400 tot 600 roe. “Dat zijn zo’n 300.000 bollen per dag.” Om een beetje tempo te kunnen maken zijn de medewerkers onmis- baar. “Het rechtop zetten van de hyacintenbollen vraagt vaardig- heid. Niet iedereen is daar evengoed in en de langzaamste bepaalt het tempo. Het viel dit jaar niet mee om een goede ploeg bij elkaar te krijgen. We lopen nu iets achter op ons schema. De broeierij wacht alweer op ons, dus we hopen het planten snel te kunnen afronden.”

6 november 2020

6 november 20206 november 2020

Regie met slagkracht! PITCHER ®

FUNGICIDE

Pitcher bevat de unieke combinatie van folpet en fludioxonil. Dit maakt Pitcher sterk tegen bloembollenschimmels Fusarium en Rhizoctonia. Pitcher is een vloeibaar product en goed mengbaar met andere fungiciden. Dat maakt het inzetten van Pitcher eenvoudig: regie met slagkracht!

Voor boldompeling van bloem- bol- en bloemknolgewassen en de

gewasbehandeling van bloemisterijgewassen, Buxus en vaste planten.

ADAMA_A5adv_Pitcher_185x135mm.indd 11

27-01-20 09:02

Droogbloemen, ideeën en inspiratie voor styling met gedroogde bloemen Bex Partridge Uitgeverij Terra ISBN 978 908 9898340 Prijs 22,50 euro

Zin om aan de slag te gaan

Droogbloemen, ideeën en inspiratie voor styling met gedroogde bloemen

Bex Partridge

Tekst: Arie Dwarswaard

‘Er is niets nieuws onder de zon’, stelt de schrijver van het bijbelboek Prediker vast. En maar al te vaak heeft hij gelijk. Het is de eerste gedachte die bij me opkomt bij het boek ‘Droogbloemen, ideeën, inspi- ratie voor styling met gedroogde bloemen’ van Bex Partridge. Im- mers, wie de jaren zeventig bewust heeft meegemaakt, weet hoe popu- lair droogbloemen in die tijd waren en weet ook hoe ze maar al te vaak vervielen tot stofnesten. Dat beeld en de opvatting van Prediker doen echter geen recht aan het boek dat Partridge in 2019 in Groot-Brittan- nië publiceerde en nu in een Neder- landse vertaling verschijnt. Dit boek is vanuit een heel andere optiek geschreven. Was het in de jaren zeventig vooral het gemak, nu gaat het over duurzaam omgaan

met bloemen en om te kijken wat je in je directe omgeving kunt vinden aan materiaal dat je kunt gebruiken om zelf mee aan de slag te gaan in plaats van bloemen te kopen met een flinke klimaatvoetafdruk. Bo- vendien is het aanbod aan geschikt sortiment om te drogen ook sterk toegenomen. Partridge neemt de lezer op een plezierige manier mee in haar ont- dekkingstocht in de wereld van de droogbloemen. Als bloemstyliste kwam ze er een paar jaar geleden mee in aanraking en probeerde ze van alles uit. Ook haar misluk- kingen is ze bereid met de lezer te delen. Als er iets is wat Partridge goed doet, dan is het wel het overbrengen van haar enthousiasme voor het

werken met droogbloemen. Je krijgt zin om zelf aan de slag te gaan. De fotografie en de prettige vertaling helpen daar ook bij. Wat opvalt, is de brede keuze aan te gebruiken bloemen. Naast de algemeen bekende eenjarige Heli- chrysum zijn er tal van vaste plan- ten, zoals Alchemilla, Hydrangea, Astrantia, Delphinium en Scabiosa, die zich prima lenen om als droog- bloem te gebruiken. Ook de tulp komt langs: die is te gebruiken als de bloem wordt gedroogd in silica- gel. En onlangs zag ik gedroogde dahliabloemen. Het kan allemaal. Aan toepassingen geen gebrek. Van een eenvoudige corsage tot een bloe- menkrans voor op het hoofd, het is te maken. En iedereen die wat bloe- men en grassen in zijn omgeving heeft, kan aan de slag. Direct.

16

6 november 2020

Ondertussen in…

RAYMOND OOSTERVELD JARJA FLORAL INTERNATIONAL CORP SIMCOE, ONTARIO ‘Nieuwe generatie bloemenklanten creëren’ Jaarlijks broeit Jarja Floral International Corp 18 miljoen tulpen. Deze worden lang niet allemaal verkocht als mono- bossen. Er is keus uit St Patrick’s Day-boeketten, tulpen in regenboogkleuren, tweekleurig bossen of speciale boe- ketten. Eigenaar en directeur Raymond Oosterveld: “Voor ons is het is een goede manier ommeer verkoop te reali- seren voor onze klanten.” De ouders van Oosterveld zijn in de jaren ’ 80 van Nederland naar Canada verhuisd, waar hij samen met vader John in 2005 een broeierij is gestart. In een kas van 1 hectare in de regio Ontario worden nu 47 enkele en 28 dubbele cultivars gebroeid. Het seizoen is in oktober gestart en loopt door tot juni. Dit jaar zijn er iets meer bollen klaargemaakt voor de waterbroei. “Veel klan- ten hebben hun seizoen verlengd”, begint Oosterveld. “De vraag naar verse, lokale kwaliteitsproducten is gegroeid.” Het voordeel van broeien in Canada noemt Oosterveld con- trole over de vracht. “Bij verzending vanuit het buitenland heb je minder controle over de vracht en moet je rekening houden met de ruimte en het gewicht. Als je rechtstreeks de bloemen naar klanten kan vervoeren, heb je meer controle. Daardoor kunnen we ons focussen op kwaliteit.” De bloe- men gaan voornamelijk naar supermarktketens in de Ver- enigde Staten en Canada. De verkoop doet het bedrijf zelf. GRATIS GELD In het broeiseizoen werken er 65 tot 75 medewerkers. Per- soneel vinden is nogal een uitdaging: “Onze regering heeft veel gratis geld uitgedeeld ommensen erdoor (door coro- na, red.) te helpen. Dit heeft er helaas voor gezorgd dat we minder personeel hebben. Het is gemakkelijker om betaald thuis te zitten dan om te gaan werken. Time will tell. Als we een tweede golf meemaken die ervoor zorgt dat de over- heid dezelfde beperkingen en voordelen oplegt, verwacht ik een uitgeputte en beperkte beroepsbevolking.” Toch is Oosterveld positief als hij vooruitblikt naar komend seizoen. “Sales are steady. Ik krijg bijna wekelijks vragen over mijn aanbod en prijzen van potentiële nieuwe klanten. Voor mij is dit een teken van wat er komen gaat. Afnemers zoeken naar kwaliteit en service in de buurt. Dit hebben klanten liever dan een lage prijs. Ze willen zekerheid.” Oosterveld merkt dat steeds meer consumenten het plezier en het voordeel inzien van verse snijbloemen in huis. “Er is een stijgende lijn in alle bloemen- en plantenverkopen in onze regio. We hebben vrienden die nooit bloemen in huis hebben gehad. In het begin van de crisis gaven we hun en onze buren bloemen die we op dat moment niet konden verkopen. Toen we daarmee stopten, kochten zij bloemen in de winkel. Zonder verse bloemen voelde het alsof er iets ontbrak. Er is nu een geweldige kans om een heel nieuwe generatie bloemenklanten te creëren.” 6 november 2020

CANADA

Bijschrift

In Canada bereiden bedrijven zich voor op het nieuwe broeiseizoen. Sommige hebben bijna alle tulpen al verkocht, bij andere worden wekelijks de prijzen en beschikbaarheid gevraagd. Dat stemt de Nederlandse ondernemers en de ondernemers met Nederlandse roots positief. Dat geldt ook voor bedrijven die bolproducten en vaste planten in Canada verhandelen.

Tekst: Lilian Braakman en Ellis Langen Fotografie: Jarja Floral International, Niagara Tulips, Pioneer Flower Farms en Van Noort Bulb.6 november 2020

HENK SR. SIKKING PIONEER FLOWER FARMS ST. CATHARINES, ONTARIO ‘Het kan alleen maar beter gaan’ Pioneer Flower Farms in Ontario is weer ‘almost up and run- ning’. Een van Canada’s grootste broeiers werd augustus 2019 getroffen door brand. “De brand heeft vier dagen geduurd”, zegt Henk Sikking sr. Zijn zoons Henk jr, Peter en dochter Anita runnen het bedrijf. Er werken 120 mensen, waarvan 80 gehuisvest op het bedrijf. “70% van het bedrijf, 5 hec- tare kassen en 3 hectare bedrijfsgebouwen, ging in rook op. De oorzaak is nooit achterhaald.” Afgelopen voorjaar hadden ze minder productie. Een deel dat niet verwoest was, werd gebruikt voor de teelt van onder andere snij- en pottulpen en potnarcissen en ook werden er zo’n zes kaslocaties bijge- huurd. Toen corona toesloeg, verkochten ze op verschillen- de pop-uplocaties producten aan de consument. In februari startte de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw van 2 hecta- re. Agrofocus in Opdam deed het ontwerp en de planning. In juni begon de bouw van een kas van 3,5 hectare, waarvan 1 hectare meerlagenteelt. Vrijwel alles komt uit Nederland, zoals vier Furora’s, automatische inhoesmachines, zes robots en het volautomatisch tafelsysteem. “Het was in coronatijd een enorme uitdaging om alles naar hier verscheept te krij- gen. Er moeten nog wat kleine zaken worden afgebouwd. Maar ik weet zeker dat de aouw ook wel goed gaat komen.” STEUN UIT ALLE HOEKEN Alles is ruimer en efficiënter opgezet. “Het werkt een stuk gemakkelijker nu”, aldus Sikking, die zelf in 1972 begon met de broei van bollen in St. Catharines. De bollen komen uit Nieuw-Zeeland en Nederland. Henk sr heeft in het begin geprobeerd bollen in Canada te kweken, maar het voorjaar duurt te kort. Nu maakt het familiebedrijf zich op voor het broeiseizoen. Sinds enkele weken planten ze tulpen in kis- ten en die gaan de koeling in. De oogst van snijtulpen is net begonnen en gaat door tot eind mei, begin juni. Het bedrijf broeit ongeveer 55 miljoen tulpen, 4 miljoen hyacinten, 2 mil- joen irissen en zo’n 5 miljoen narcissen. Ook werken ze al hard aan de voorbereidingen voor het bol-op-potseizoen (krokus, Muscari, iris en tulp). In totaal worden er 1,5 miljoen bollen- op-pot geteeld. Daarnaast telen ze buiten seizoenbloemen, zoals zonnebloemen, pioenen en Allium. Dat verliep dit jaar erg goed. De afzet van het bedrijf gaat direct naar zo’n twin- tig supermarkten in met name Canada en de Verenigde Sta- ten. De familie heeft de laatste anderhalf jaar veel doorstaan: vertragingen bij de bouw door stakingen in de haven, extra regelwerk doordat de planning van de nieuwbouw lastiger werd door de coronamaatregelen en ook kreeg het bedrijf deze zomer nog te maken met een uitbraak van 65 positief geteste medewerkers. De familie is echter optimistisch en vooral ook heel erg dankbaar voor de steun die uit alle hoe- ken kwam. “From now on, it can only get better.”

6 november 2020

De nieuwbouw bij Pioneer Flower Farms is zo goed als afgerond. Zo’n 4.000 m² van het oude bedrijfsgebouw is na de brand in tact gebleven.

6 november 20206 november 2020

CARL VANNOORT VANNOORT BULB CO.LTD LANGLEY, BRITSCOLUMBIA ‘Interesse jonge consument ligt bij tuinieren’

Bij Van Noort Bulb worden momenteel vaste planten op de eigen kwe- kerij gerooid. Het bedrijf – waarvan de naam suggereert dat het voor- al een bollenbedrijf is – verhandelt vooral vaste planten en verder een breed productenpakket. De tak ‘edibles’ (zoals plantuitjes en kleinfruit- planten), neemt een vlucht, vertelt Carl van Noort, een van de eigena- ren. “De interesse van de jonge consument ligt bij tuinieren, daartoe behoort ook het kweken van eigen voedsel. Daarnaast zien we een ver- sneld effect door corona; de consument wil zelf voedsel voor handen hebben in eigen moestuintjes.” Het bedrijf heeft vier locaties en daar zijn 75 mensen in vaste dienst. Twee groothandelslocaties, één in Langley (in British Columbia, tevens hoofdvestiging) en één in St. Catharines (Ontario), die respectievelijk de klanten aan de west- en oostkust van Canada voorzien. In Langley wordt veel geproduceerd in verpakkingen en gedistribueerd. Vlakbij, in Abbotsford, zit hun teeltlocatie. Daar wor- den bloembollen op 10 hectare en vaste planten op 30 hectare geteeld. Ongeveer 30% van hun handel komt van deze kwekerij. Narcissenbollen worden het meest geteeld. “In Nederland zijn narcissen vaak het laatst qua rooien en versturen. Maar het duurt drie weken om deze naar de westkust van Canada te verschepen.” Om narcissenbollen op tijd op

de Canadese markt te hebben voor de droogverkoop, is het bedrijf er meer van gaan kweken. “Rond half augustus kunnen wij hierdoor nar- cissenbollen leveren aan tuincentra. Normaal is dat de tijd dat we ze in Nederland pas aangeleverd krijgen.” Die eigen teelt is een goede zet. “Dit jaar kreeg het midden van Canada al rond half oktober te maken met de eerste vorst. Dan is daar het plantsei- zoen voor bollen maar heel kort.” De vestiging in Noordwijkerhout voor- ziet Van Noort Bulb van bloembollen en vaste planten uit Nederland en Europa. Van Noort zet 97% af in Canada, een beetje naar de Verenigde Staten. Hun productenpakket is enorm breed, datzelfde geldt voor de klantenbasis. De producten gaan als uitgangsmateriaal naar kwekers, tuincentra’s, landschapsarchitecten en hoveniers. Dit geeft veel risicos- preiding. “Ook het feit dat we zo verspreid in Canada zitten, geeft risi- cospreiding en daarmee stabiliteit in het bedrijf. “Het weer kan een sei- zoen maken of breken. Soms valt de afzet aan de westkust tegen, maar gaat het aan de oostkant wel goed.” Van Noort had een goed najaar en verwacht ook een goed voorjaar. “Onze planningsprognoses liggen hoger dan normaal.”

De vaste planten bij Van Noort Bulb worden nu volop gerooid voor het komende verkoopseizoen, zoals Hemerocallis.

6 november 2020

6 november 2020

6 november 20206 november 2020

JAN, JOS EN JORDI VANMEER NIAGARA TULIPS LTD. LOWBANKS, ONTARIO ‘Gehele lijn in eigen handen’ De tulpenbollen die door Niagara Tulips Ltd. in Lowbanks gebroeid worden, komen allemaal bij Fa. Van Meer uit Creil vandaan. In Nederland is Jordi van Meer eigenaar van de Nederlandse broeierij en kwekerij. In de Noordoostpolder broeit hij ongeveer 5 miljoen bloemen en teelt hij een kleine 100 ha tulpen in ongeveer dertig soorten. “We hebben dertig soorten om volledig te kunnen inspelen op de vraag van de Noord-Amerikaanse markt”, laat vader Jan van Meer weten. Samen met zijn broer Jos is Jan verantwoordelijk voor Nia- gara Tulips in Canada. Het bedrijf is in 2005 gestart en zit op ongeveer 50 km van de Niagara Falls (vlak bij de grens van de Verenigde Staten). “Om de afzet van onze bollen beter te garanderen en op deze manier de bloemen dicht bij de consu- ment te brengen, zijn wij in Canada gestart met een paar mil- joen bloemen. Inmiddels broeien we 30miljoen stelen, voor- namelijk voor de retail”, vertelt Jan. Ongeveer 30%wordt in Canada afgezet en 70%gaat de grens over naar de Verenigde Staten. Waarom zit het bedrijf dan niet in de Verenigde Sta- ten? Jordi verklaart: “Het klimaat is gematigder. Daarnaast lijken Canadezen op Nederlanders qua mentaliteit.” PER CONTAINER NAAR CANADA Vier weken geleden is de eerste container met geprepareerde bollen vanuit Creil naar Canada gegaan. “Elke week gaat er een container heen. De eerste is er nu ruim op tijd voor het opprikken. Daar zijn we 1 november mee gestart”, laat Jor- di weten. Later in het seizoen, gaan er twee containers per week heen. Dat de familie Van Meer de gehele lijn van bollen- teelt tot afleveren in eigen hand houdt, maakt hun veelzijdig. “Hierdoor kunnen we snel inspelen op wensen van klanten en de omstandigheden”, meldt Jan. “De bossen leveren we rechtstreeks aan de winkels”, voegt Jordi toe. Door corona lag de gehele bloemenproductie begin dit jaar een aantal weken compleet stil. Jan: “Daarna is er op dezelfde manier als in Nederland weer langzaam herstel opgetreden. Uiteindelijk is er als gevolg van corona zo’n 30% minder geproduceerd. Voorlopig gaan we ervan uit dat de bloemenafzet normaal zal verlopen.” Het broeisei- zoen loopt van 15 december tot begin juni. In principe is alles volgens Jordi verkocht: “De vraag is of de grens open blijft. Gooit de overheid de boel dicht, dan kunnen kopers daar ook niets aan veranderen.”

Alle bollen van de tulpen die in Canada gebroeid worden, komen uit Nederland.

6 november 2020

6 november 20206 november 2020

5 M I NUT EN

‘Wereldwijd veel kansen’

Nol Geerlings is medeverantwoordelijk voor de verkoop bij exportbedrijf Nord Lommerse. Ondanks corona ziet hij wereldwijd veel kansen voor het bollenvak. Daarbij blijft kwaliteit wel de basis.

Mijn omgeving is… “De Bollenstreek met zijn zee, strand, bossen en Kagerplassen, maar ook Schiphol. Alles binnen vijftien minuten bereikbaar. Supermooi zijn de weken dat de velden in bloei staan. De drukte met toeristen bouwt zich op tot aan het Bloemencorso. Mooiere reclame is er niet voor ons vak. Mooi wat bloemen doen met mensen.” Kwaliteit is… “Het belangrijkste in het vak; dat koopt en ver- koopt zoveel makkelijker. Ik zie nu ook in het buitenland dat de soorten, het oogstpercentage en het gewicht veel belangrijker worden.” Ik zie nog kansen in… “Uitbreiding in klanten over de gehele wereld. Je kunt nu bijna overal ter wereld broeien, en lokale productie is zo gek nog niet, zoals we nu gezien hebben tijdens de Covid-19-periode.” Bloembollen zijn… “Een prachtig product dat steeds meer waardering krijgt in het buitenland. Het is mooi om te zien wat er allemaal op sociale media te zien is en hoe men- sen van buiten het vak ervan genieten. Ik geniet ook elk jaar weer van de diversiteit aan kleuren en vormen tijdens het Tulip Trade Event. Prachtig gewoon.”

Nol Geerlings 44 jaar Salesmanager Nord Lommerse

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

In deze coronatijd… “Liggen er kansen en de handel gaat door, maar in persoon langs gaan heeft net dat beetje meerwaar- de, vind ik. Ik realiseer me nu pas hoeveel ik het reizen voor werk en privé mis. Het is gewoon heel onwennig om na 24 jaar reizen voor mijn werk niet meer zomaar weg te kunnen.” Ik word gelukkig van… “Ik prijs me gelukkig dat mijn vader en ooms mij vroeger de ruimte hebben gegeven om in het be- drijf te komen werken en te leren. Wat ik hier in de praktijk heb geleerd, zou me enkel op school nooit gelukt zijn.” We kunnen de vraag vergroten door… “Stapsgewijs te groeien, dus gecontroleerd en niet met grote pieken en dalen. Verder is het belangrijk om te blijven innoveren met nieuwe en betere soorten.” Wat mij het meeste bezighoudt is… “Dat de politiek zo makkelijk sancties oplegt en niet nadenkt over wat de gevolgen daarvan zijn voor de internationale handel.”

Volgende keer ROBERT DE GROOT Mijn opvolger is Robert de Groot, teler van Alchemilla in Noordwijkerhout. Ik vind het mooi om te zien hoe hij de teelt heeft geïnnoveerd.”

Toelatingseisen zijn… “In sommige gevallen overdreven en hebben lang niet altijd iets te maken met de kwaliteit van het product. Dat zou toch voorop moeten staan.”

6 november 2020

21

6 november 2020

H E T PA N E L

Postbus 175 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10a | 2181 GA Hillegom T (0252) 536 950 www.kavb.nl | e-mail: kavb@kavb.nl www.facebook.com/deKAVB

We gaan een nieuwe periode met inperkingen tegemoet, omdat het coronavirus weer de kop opsteekt. En Nederland is niet het enige land waar dit het geval is. Wie de kaart van Europa bekijkt, ziet een groot aantal oranje en rode landen. Dit heeft ook gevolgen voor veel seizoenarbeiders uit andere landen. Kunnen ze komen en zo ja, hoe lang moeten ze in quarantaine voordat ze mogen gaan werken? En dat net in een tijd waarin veel seizoenarbeiders zo hard nodig zijn. Daarom deze keer de stelling:

Rode landen zorgen voor flink arbeidsprobleem

Ik zou liever stellen: Covid-19 zorgt voor een wereldwijd eco- nomisch probleem. Een van de uitdagingen die daar voor onze sector bij hoort, is het reizen van onze medewerkers van en naar hun thuislanden in Oost-Europa. Hiermee staan we voor een ongewenste uitdaging, maar geldt dit niet voor heel veel collega-ondernemers? Net als ondernemers uit andere sec- toren kijken we reikhalzend uit naar een vaccin. Zolang dat er niet is, moeten we meebewegen in de ontwikkelingen die er zijn. Ondernemen is vooruitzien, maar soms ook juist in- springen op de actuele situatie. Voor ons loste dit probleem zich afgelopen voorjaar op met plotselinge beschikbaarheid van medewerkers uit de horeca en evenementensector. Ook scholieren hadden in de meivakantie zin om te komen helpen na zes weken thuisschool. Ik geloof dat er ook in deze tweede golf een oplossing komt. Laten we samen proberen positief en inventief te blijven, dan komen we ook vast door deze lastige uitdaging heen.

Marieke van den Berg-Haver Medewerkster P&O en transport bij Boltha Breezand

Het is een heel onzekere tijd voor seizoenarbeiders en bedrij- ven. Met code rood is er een reisverbod, een groot probleem. Voor code oranje is er nog wel een mogelijkheid om seizoenar- beiders te laten komen, denk aan Polen. Ik vind het belangrijk dat je als bedrijf het gevoel hebt dat je alles doet om besmet- ting te voorkomen op de werkvloer. Daarbij horen maatrege- len die voor iedereen nieuw zijn en dat kan weerstand geven, denk aan mondkapjes dragen op de werkvloer. Het is de kunst om draagvlak te creëren op de werkvloer en dat vergt veel communicatie. In mijn beleving willen de buitenlandse sei- zoenarbeiders heel graag komen werken in Nederland, dus er zijn nog mogelijkheden. In Polen zijn de maatregelen ook strenger geworden, dus men is al bekend met de aangepaste leefstijl. Daarentegen zijn er nu ook vele mensen die in Nederland geen werk meer hebben door de crisis. Hier kunnen we als vak ook op inspelen en mensen werk bieden in de seizoenen. Gezamenlijk moeten we deze periode doorkomen, dus denk om elkaar en heb begrip voor elkaar!

Sandra Munster Tulpenexcursie.nl Slootdorp

22

6 november 2020

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52

Made with FlippingBook Learn more on our blog