Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

M ed midler fra et EU-prosjekt eller et såkalt «ERC Starting Grant» startet hun forskningsprosjekt i februar i år. Som nesten all- tid ved grunnforskning så er det et langtidsperspektiv ved dette prosjektet slik at pengene til pro- sjektet fordeles over fem år. Vil finne nye markører for å skille Det finnes mange forskjellige typer prostatakreft som vi i dag ikke greier å skille fra hverandre. En konsekvens av dette er at vi har en stor utfordring med at det skjer svært mye overbehandling av prostatakreft. For mange pa- sienter kan dette innebære alvor- lige og livsvarige bivirkninger og plager som inkontinens, erek- sjonssvikt og depresjon. På den andre siden er det svak- heter med dagens diagnoseverk- tøy og metoder som i noen tilfel- ler fører til at enkelte aggressive typer av prostatakreft overses.

Gjennom dette prosjektet sikter forskningsgruppen mot å finne frem til kliniske diagnostiske markører mellom de ulike pro- statakrefttypene. - For å diagnostisere prosta- takreft i fremtiden trenger vi sårt en markør vi kan bruke for de som kommer inn med for- høyet PSA verdi, men som har en krefttype som ikke vil bli klinisk relevant i pasientens le- vetid. I en aldrende befolkning, vil dette være svært viktig for å unngå overbehandling med de bivirkninger vi kjenner og også for å spare pasienter og samfunn for unødvendige operasjoner og stråling, fremholder May-Britt. Analyserer vev fra mange pasienter Målsetningen for dette prosjek- tet er å bruke flere ulike analyser samtidig, en såkalt multi-omics analyse av en og samme vevs- prøve fra prostatakreftpasienter. Prosjektet skal bruke prostata- vev innsamlet i stor-skala vevs- biobanker som Biobank 1 (St. Olav) og fra MR biobanken hvor

1 1

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online