Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

med MALDI imaging. MAL- DI imaging gjør det mulig å se mengden av molekylene som fin- nes i et vev på et bilde. Det viktige med disse ana- lysene er at vi ønsker å finne

markører innad i de forskjellige vevsstrukturene og dermed un- dersøke heterogenitet både innad i vevsprøvene og innad i pasien- tene, men også mellom pasienter, forteller May-Britt.

May-Britt Tessem og forskningsprosjektet May-Britt Tessem er forsker ved NTNU, Institutt for sir- kulasjon og bildediagnostikk. Hun arbeider med grunnfors- kning på prostatakreft. Forskningsgruppen hennes jobber med MR-avbildning av prostata. Som første, unge kvinnelige forsker ved NTNU har May- Britt Tessem fått tildelt European Research (ERC) Starting Grant på 14 mill kroner. ERC er det europeiske forsknings- rådet tilknyttet EU. Disse midlene har hun fått for sin forskning på biomarkører for bedre diagnostisering og behandling av prostatakreft. Midlene fra ERC henger svært høyt. ERCs oppgave er å fi- nansiere forskning av høy kvalitet over hele Europa og det fordres fremragende vitenskapelig kvalitet for å bli valgt ut. Midlene prosjektet har fått fra ERC brukes på en forskerstil- ling (May-Britt), en ingeniør og to stillinger inkludert pen- ger til storskala vevsprøveanalyser. Det er også andre stillin- ger i gruppa som har fått annen finansiering.

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online