Cilt1

04.07.2017

Page 5 Şube Müdürü El Ktabı

Page 5 Şube Müdürü El Ktabı Basc HTML Verson

Table of Contents

Vew Full Verson

GENEL BİLGİLER

Stratejmz: Vzyon ve amaçlarımıza ulaşmak üzere “Müşterye en yakın banka olma temelne dayalı sorunsuz sürdürüleblr karlı büyüme”dr. Vzyonumuz ve stratejmz çerçevesnde, Bankamız,

Genel Müdürlük, Şubelerce htyaç duyulan fonksyonlarda bölge brmlernden oluşan br organzasyon yapısıyla faalyet gösterr. Genel Müdürlük Organzasyonu ve İş Model

Bankamızda Genel Müdürlük fonksyonları, çeştl ş alanlarında uzmanlaşmış ve odaklanmış Bölümler le bunların çersnde faalyet gösteren Brmlerden oluşur. Bölüm ve brmler, Yönetm Kurulumuzca onaylanan “Görev Yönetmelkler” çerçevesnde faalyet gösterrler. Bazı Bölümlermzn Genel Müdürlük bnaları dışında yerleşmş Bölge Brmler bulunmaktadır. Müşter htyaçlarının en etkn şeklde karşılanması çn satış, pazarlama ve ürün yönetm fonksyonları, müşter segmentlern esas alan br şeklde yapılanmıştır. “İş Brm Yapılanması” olarak da adlandırılablecek bu model çerçevesnde, segmentlern yönetmnde görev alan bölümler organzasyon çersnde ayrıştırılmıştır.

Page 4

Page 6

5

fle:///C:/Users/pc/Desktop/sbankas/fles/assets/baschtml/page5.html

1/1

Made with FlippingBook Annual report